VÝZVA NA DÔSLEDNÉ DODRŽIAVANIE ĽUDSKO-PRÁVNYCH ŠTANDARDOV PRI OČKOVANÍ PROTI COVID-19 S OSOBITNÝM DÔRAZOM NA OCHRANU DETÍ A MLÁDEŽE

 
(výzva slovenských odborníkov a občanov je reakciou na sústavné porušovanie ľudsko-právnych štandardov vrátane Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne v súvislosti s očkovaním proti Covid-19 v Slovenskej republike)
 

 

 

My, dolu podpísaní odborníci a občania Slovenskej republiky, týmto vyzývame na dôsledné zachovávanie ľudsko-právnych štandardov a Dohovoru o ľudských právach a  biomedicíne pri očkovaní v Slovenskej republike. Naše výhrady k porušovaniu týchto štandardov už dlhšie verejne komunikujeme prostredníctvom článkov, odborných vyjadrení či blogov, a táto výzva nadväzuje na naše predchádzajúce výzvy o zachovanie demokracie a právneho štátu v Slovenskej republike. Ani v tomto prípade očakávaná reakcia v konaní kompetentných minimálne v podobe odbornej verejnej diskusie nenastala. Odpoveďou je naopak zľahčovanie, zosmiešňovanie, a v niektorých prípadoch dokonca zastrašovanie či osobné invektívy.

Uvedomujeme si, že situácia v súvislosti s  pandémiou Covid-19 stále nie je úplne vyriešená, avšak Benátska komisia jasne uviedla, že princípy právneho štátu je potrebné dôsledne dodržiavať aj počas pandémie a stanovila v tomto ohľade jasné štandardy. Na Slovensku sú tieto štandardy úplne ignorované a miera ich porušovania je mimoriadne vysoká. Predstavitelia výkonnej moci Slovenskej republiky a ústavná väčšina Národnej rady SR hrubo porušujú svoje povinnosti, ktoré Slovenskej republike, jej orgánom a predstaviteľom vyplývajú z členstva v Rade Európy a Európskej únii, ako aj  z medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách, ktorých je Slovenská republika zmluvným štátom.

Týmto vyzývame predstaviteľov výkonnej moci, aby bezodkladne otvorili verejnú odbornú diskusiu o rizikách a prínosoch očkovania v súvislosti s pandémiou Covid-19. Zároveň, aby prijali také opatrenia, ktoré zabezpečia dôkladné dodržiavanie ľudsko-právnych štandardov v tejto oblasti a zodpovedajúcu účinnú ochranu jednotlivcov v Slovenskej republike pred ich porušovaním.

Osobitne ich vyzývame, vzhľadom na požiadavku Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ako aj v súčasnosti dostupné vedecké štúdie a výzvy medzinárodných a slovenských vedcov a lekárov, aby okamžite pozastavili plošné očkovanie najbezbrannejších jednotlivcov – detí, mládeže a tehotných žien, a aby v budúcnosti dôsledne a maximálne citlivo zvážili ďalší postup pri povolení a realizácii takéhoto očkovania.

Rovnako žiadame o dôsledné uplatňovanie povinnosti zabezpečiť riadny informovaný súhlas s očkovaním ako so zdravotným úkonom (nie s diagnostickým úkonom ako doteraz) od každého očkovaného jednotlivca, a to po dôslednom oboznámení sa lekára vykonávajúceho očkovanie so zdravotnou dokumentáciou každého pacienta, zhodnotení jeho anamnézy a jeho aktuálneho zdravotného stavu a náležitom informovaní pacienta o všetkých známych nežiaducich účinkoch vakcíny, ktorá mu je podávaná, ako aj o alternatívach liečby. Ďalej vyzývame, na dôsledný zber údajov, ich pravidelné zverejňovanie a týždennú aktualizáciu oficiálnych zdrojov o negatívnych účinkoch každej z vakcín (napr. na stránkach ŠÚKL).

Pripomíname, že ktorákoľvek z dotknutých vakcín je celosvetovo v experimentálnom štádiu použitia, teda nie sú známe dlhodobé negatívne účinky (vektorových) vakcín či aplikovanej genetickej terapie (tzv. mRNA vakcíny) a krátkodobé negatívne účinky vrátane závažných, ktoré viedli k úmrtiu pacientov sú dokumentované iba povrchne a čiastočne. Zarážajúce je, že vlády, vrátane slovenskej, zmluvne akceptovali bezprecedentné vyvinenie sa výrobcov zo zodpovednosti za akékoľvek (či už krátkodobé alebo dlhodobé) negatívne účinky týchto experimentálne použitých vakcín na zdraví pacientov a s tým súvisiace škody.

 

Ďalej poukazujeme najmä na nasledujúce skutočnosti:

 

 1. Výkonná moc ignoruje stanovisko Výboru WHO pre reguláciu zdravotných predpisov v mimoriadnych situáciách zverejnené januára 2021, ktorý konkrétne odporučil, aby krajiny pre účely slobody pohybu pri medzinárodnom cestovaní ako podmienku vstupu nevyžadovali od prichádzajúcich cestujúcich dôkaz o zaočkovaní proti Covid-19. Odporúčanie nielen zohľadňuje fakt, že vplyv očkovania na zníženie prenosu (infekcie) dosiaľ nie je známy, ale aj to, že nové varianty Corona vírusu by mohli znížiť resp. eliminovať účinnosť aplikovaných vakcín. Dňa 5. februára 2021 WHO oznámila, že jej stanovisko, aby národné orgány nezavádzali požiadavku dôkazu o zaočkovaní  proti Covid-19 ako podmienku pre vstup alebo odchod z krajiny pri medzinárodnom cestovaní, sa nezmenilo, a to vzhľadom na trvajúce kritické nevedomosti pokiaľ ide o účinnosť vakcín na zníženie prenosu infekcie. WHO tiež odporučilo, aby zaočkovaní ľudia neboli oslobodení od splnenia ďalších cestovateľských opatrení, ktoré majú znížiť riziko prenosu. WHO v tomto ohľade odkázala na stanovisko Výboru WHO pre reguláciu zdravotných predpisov v mimoriadnych situáciách z januára 2021. Dňa 19. apríla 2021 WHO opäť zdôraznilo, aby štáty nevyžadovali ako podmienku vstupu dôkaz o zaočkovaní vzhľadom na obmedzené dôkazy týkajúce sa vplyvu vakcín na zníženie prenosu infekcie.
  Zdroj:
  https://www.who.int/news/item/15-01-2021-statement-on-the-sixth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic

  https://www.who.int/news-room/articles-detail/interim-position-paper-considerations-regarding-proof-of-covid-19-vaccination-for-international-travellers

  https://www.who.int/news/item/19-04-2021-statement-on-the-seventh-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic

 

 1. Výkonná moc ignoruje aj stanovisko WHO z 3. júna 2021, podľa ktorého by sa deti momentálne nemali očkovať vakcínami proti Covid-19. Podľa WHO o použití vakcín proti Covid-19 u detí zatiaľ nie je dostatok dôkazov na to, aby sa mohli urobiť odporúčania. Deti a dospievajúci majú tendenciu mať miernejší priebeh ochorenia v porovnaní s dospelými.

  Zdroj:
  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice

 

 1. Výkonná moc úplne ignoruje Rezolúciu parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 2361 (2021), ktorej
  • bod 7.3.1 stanovuje, že štáty musia zabezpečiť, aby ich občania boli informovaní o tom, že vakcíny nie sú povinné, a že nikto nebude pod politickým, sociálnym či iným tlakom, aby sa dal očkovať, ak si to neželá;
  • bod 7.3.2 stanovuje, že štáty musia zabezpečiť, že nikto nebude diskriminovaný na základe toho, že nie je očkovaný kvôli potenciálnym zdravotným rizikám alebo preto, že si to neželá;
  • bod 7.3.4 od štátov požaduje poskytovať transparentné informácie o bezpečnosti a možných vedľajších účinkoch vakcín;
  • bod 7.3.5 od štátov požaduje transparentne komunikovať o obsahu zmlúv s výrobcami vakcín a tieto zverejniť pre účely parlamentnej a verejnej kontroly;
  • bod 7.4.1 uvádza vo vzťahu k očkovaniu detí na Covid-19, aby štáty zabezpečili rovnováhu medzi rýchlym vývojom vakcín pre deti a náležite adresovanými obavami týkajúcimi sa bezpečnosti a účinnosti všetkých vakcín, ktoré sú k dispozícii so zameraním na najlepší záujem dieťaťa v súlade s Dohovorom OSN o právach dieťaťa.
   Zdroj:
   https://pace.coe.int/en/files/29004/html

 

 1. V Dohovore o ľudských právach a biomedicíne signatári, vedomí si historickej skúsenosti – najmä nehumánneho uplatňovania medicínskych experimentov na ľuďoch v nacistickom Nemecku a Japonsku pred a počas II. svetovej vojny, jasne špecifikovali osobitné požiadavky pre výkon akéhokoľvek medicínskeho výkonu na ľuďoch, ktorý o.i. zahŕňa informovaný súhlas pacienta resp. osoby, na ktorej sa má tento medicínsky úkon vykonať. Takýto informovaný súhlas nebol u jednotlivcov v Slovenskej republike získaný ani počas testovania, ani počas súčasného očkovania, a môže sa reálne stať predmetom konaní pred medzinárodnými súdmi.

 

 1. V Slovenskej republike dochádza často pri informovaní zo strany výkonnej moci a mienkotvorných médií k sústavnému zamlčiavaniu a zľahčovaniu dôležitých informácií o negatívnych skúsenostiach s očkovaním v zahraničí a presadzuje sa nekritická nátlaková propaganda v prospech očkovania. Obavy v tomto ohľade vzbudzujú aj nasledujúce fakty:
  • Najnovšia štúdia amerického federálneho Úradu pre kontrolu a prevenciu chorôb – Center for Disease Control and Prevention (CDC) hovorí o tom, že až 27% plne očkovaných osôb je asymptomatickým prenášačom vírusu (a jeho variantov).
   Zdroj:
   https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7021e3.htm
   • Na ostrovoch Seychely prepukol opätovný nárast prípadov nákazy napriek tomu, že je najzaočkovanejšou krajinou na svete, pričom tretina opakovane nakazených bola plne zaočkovaná. Aktuálne vysoký nárast prípadov nastal v Čile, ktoré je 3. najzaočkovanejšou krajinou na svete a vo Veľkej Británii.
   • Podľa protokolu k vakcíne Comirnaty od spoločnosti Pfizer-BioNTech vplyv očkovania očkovacou látkou Comirnaty na šírenie vírusu Covid-19 v komunite zatiaľ nie je známy. Tiež nie je zatiaľ známe, do akej miery môžu zaočkované osoby naďalej prenášať a šíriť vírus.
    Zdroj:
    https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/comirnaty-epar-medicine-overview_sk.pdf).
   • CDC kvôli myokarditídam, ktoré sa objavili u mladých ľudí po druhej dávke mRNA  vakcín na Covid-19 od Pfizer BioNTech a Moderna zvolalo na 18. júna 2021 mimoriadne stretnutie. Prerokovanie uvedenej problematiky bolo nakoniec odročené na pravidelné stretnutie, ktoré sa uskutoční 23. – 25. júna 2021.
    Zdroj:
    https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/index.html)
   • V Rakúsku sa 120 lekárov spoločne postavilo proti očkovaniu detí proti Covid-19. Vyzývajú národné očkovacie grémium a rakúsku Lekársku komoru, aby prehodnotili svoje odporúčanie týkajúce sa očkovania detí experimentálnymi vakcínami. Znepokojenie vyjadrili aj preto, že napriek tomu,  že nemecká STIKO (Stála očkovacia komisia), ako aj rôzne nemecké odborné spoločnosti sa vyjadrili vyslovene proti generálnemu odporúčaniu očkovať deti, rakúske ministerstvo zdravotníctva a národné očkovacie grémium, podobne ako rakúska Lekárska komora sa jednoznačne takéhoto očkovania zastávajú. 120 lekárov sa ale pýta, na akom vedeckom základe.
    Zdroj:
    https://www.wochenblick.at/mut-aerzte-impfgremium-und-aerztekammer-sollen-empfehlung-ueberdenken/

 

 1. Ďalej upozorňujeme, že súdne preskúmanie núdzových opatrení je podľa Benátskej komisie významnou zárukou proti rizikám zneužitia právomocí výkonnou mocou, a právo na spravodlivý proces a na účinné opravné prostriedky zakotvené v článku 6 a 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd sa naďalej uplatňujú aj počas núdzových situácií; to znamená, že jednotlivci, ktorých sa týkajú núdzové opatrenia, musia byť schopní napadnúť tieto opatrenia súdnou cestou. V Slovenskej republike však v rozpore s našimi medzinárodnými záväzkami došlo k takým legislatívnym zmenám, ktoré možnosť súdneho prieskumu proti epidemických opatrení, vrátane tých, ktoré sa týkajú očkovania, úplne vylúčili. Benátska komisia vo svojom stanovisku pritom uviedla, že „vnútroštátne súdy musia mať úplnú jurisdikciu na preskúmanie obmedzujúcich opatrení z hľadiska ich zákonnosti a oprávnenosti a ich súladu s príslušnými ustanoveniami Dohovoru“. Na rozdiel od Slovenskej republiky je súdny prieskum núdzových opatrení v iných krajinách vrátane susednej Českej republiky zabezpečený a ako účinný prostriedok ochrany pred svojvôľou výkonnej moci bol mnohokrát úspešne uplatnený. Vo Francúzsku napríklad Štátna rada ako najvyšší orgán správneho súdnictva 12 mesiacov prerokova­la v na­lie­ha­vom ko­na­ní 647 ve­cí a ulo­ži­la na­lie­ha­vé opatrenia nie­ke­dy aj do 48 ho­dín. V 51 prí­pa­doch Štát­na rada na­ria­di­la zruše­nie prí­pad­ne zme­nu opat­re­ní na­ria­de­ných vlá­dou ale­bo iný­mi orgánmi vý­ko­nu ve­rej­nej mo­ci. Vo viac ako 200 prí­pa­doch doš­lo k vy­rie­še­niu ve­ci po­čas po­jed­ná­va­nia, keď štá­tu bo­li pri­po­me­nu­té je­ho po­vin­nos­ti ale­bo spor­né opat­re­nia bo­li zme­ne­né prís­luš­ný­mi or­gán­mi eš­te pred vyhlásením roz­hod­nu­tia vo ve­ci sa­mej. Z to­ho v prib­liž­ne 50 prí­pa­doch po­jed­ná­va­nie pris­pe­lo k to­mu, že vlá­da zaviedla do praxe zlep­še­nia svo­jich opat­re­ní. Sud­ca pri­po­me­nul ale­bo špe­ci­fi­ko­val štá­tu je­ho povinnosti v asi 130 prí­pa­doch. Poukazujeme v tomto ohľade na prípad, v ktorom Štátna rada zaujala postoj aj k slobode pohybu očkovanej osoby – 83 ročného dôchodcu, ktorý žiadal zrušenie cestovných obmedzení tak, aby sa viac nevzťahovali na zaočkované osoby. Podľa rozhodnutia sudcu, aj ľudia očkovaní proti Covid-19 môžu byť stále nositeľmi vírusu a prispieť k jeho šíreniu, v rozsahu dosiaľ neznámom. Z týchto dôvodov súd žiadosti dôchodcu nevyhovel.
  Zdroj:
  https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/covid-19-retour-en-chiffres-sur-un-an-de-recours-devant-le-conseil-d-etat-juge-de-l-urgence-et-des-libertes
  https://www.conseil-etat.fr/Pages-internationales/english/news/restrictions-on-the-movement-of-vaccinated-persons-are-justified

 

 1. Je povinnosťou Slovenskej republiky zabezpečiť, aby každé očkovanie vykonával lekár, ktorý by pred podaním očkovacej látky riadne pacienta vyšetril a dôsledne sa oboznámil so zdravotnou dokumentáciou pacienta, zhodnotil jeho anamnézu a  aktuálny zdravotný stav.  Následne je lekár povinný  náležite informovať pacienta o všetkých známych nežiaducich účinkoch vakcíny, ktorá mu je podávaná, ako aj o alternatívach liečby  a o tom, či je podanie vakcíny pre neho vhodné a to zrozumiteľným spôsobom prispôsobeným potrebám konkrétneho pacienta. Súčasný postup pri očkovaní tieto štandardy vyplývajúce z platnej právnej úpravy týkajúce sa informovaného súhlasu pacienta závažne porušuje.
 2. Dôrazne žiadame, aby výkonná moc s okamžitou platnosťou prestala z krízou postihnutého štátneho rozpočtu vynakladať značné finančné prostriedky na propagáciu očkovania a lukratívnu podporu mobilných odberových miest a žiadame, aby ich vyčlenila na vytvorenie fondu pre odškodnenie očkovaním postihnutých jednotlivcov a pozostalých, a na liečenie následkov očkovania.
 3. Je neprípustné, aby sa experimentálne skúšali vakcíny na deťoch, a to aj v tej súvislosti, že tieto sú najmenej vírusom postihnutou skupinou a priebeh ochorenia je pri nich spravidla mimoriadne ľahký. Opätovne pripomíname stanovisko WHO, podľa ktorého by sa deti momentálne nemali očkovať vakcínami proti Covid-19 vzhľadom na nedostatok dôkazov a miernejší priebeh ochorenia v porovnaní s dospelými. Z analogických dôvodov neodporúča plošnú vakcináciu detí a mládeže proti ochoreniu Covid-19 nemecká Stála očkovacia komisia (Stiko). Podobne je tomu vo Veľkej Británii.
 4. Naďalej so znepokojením vnímame ako výkonná moc a niektoré médiá napádajú slobodu slova a snahu o verejnú odbornú diskusiu o prínosoch a negatívach vakcín. Autorov názorov, ktoré sú v opozícii (nie však politickej, ale len názorovej) s ich presvedčením zosmiešňujú, ponižujú a diskreditujú.
 5. Na záver konštatujeme, že považujeme za nebezpečné, ak nedodržiavanie ľudsko-právnych a medzinárodných štandardov o očkovaní na Slovensku prebieha v mene európskych hodnôt, ako je sloboda pohybu a pobytu v rámci Schengenského priestoru. Štátne inštitúcie často opakujú, že svojimi krokmi sa snažia Slovensko zakotviť v euro-atlantickom priestore. Je preto nanajvýš dôležité, aby sa príslušné inštitúcie Európskej únie a Rady Európy dištancovali od krokov slovenských štátnych inštitúcii, ak nie sú v súlade s princípmi právneho štátu. O situácii na Slovensku preto budeme tieto medzinárodné inštitúcie ďalej dôsledne informovať.

 

Signatári výzvy:

      Doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc., ústavný právnik, emeritný sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

      MUDr. Ján Lakota, CSc.

      MUDr. Andrej Janco, prezident SLUŠ

      MUDr. Alena Jancová, koordinátorka pre legislatívu a styk so zdravotnými poisťovňami SLUŠ

      Mgr. Tomáš Janco, sekretár SLUŠ

      JUDr. Marica Pirošíková, advokátka, bývalá dlhoročná zástupkyňa SR pred ESĽP

      JUDr. Erik Schmidt, LL.M. MA, advokát

      JUDr. Peter Weis, advokát

      JUDr. Ľubomír Lipovský, advokát

      JUDr. Mgr. Ján Čarnogurský, advokát

      JUDr. Eva Bieliková, sudkyňa

      JUDr. Dagmar Buchalová, sudkyňa

      JUDr. Martin Píry, PhD.

      JUDr. MVDr. Jozef Píry 

      JUDr. Tomáš Suchý, PhD., advokát

      JUDr. Bohumil Novák, advokát

      Ing. Milan Hanajík, IT špecialista

      Dr. René Balák PhD. , morálny teológ a bioetik

Chcem sa pripojiť k výzve

  Ak ste človek, vyberte obrázok lietadlo.

  K výzve sa doteraz pripojilo 4877 občanov:

  (zoznam je aktualizovaný jedenkrát denne)

   

  Pavol Olešňanik, Szčo-Stolár.
  Zuzana Sitášová, Mgr., Rodičovská dovolenka
  Miroslava Chovancová, nezamestnaná
  Ján Sitiar, Štátna správa
  Ing. Bc. Michal Šebeňa, Učiteľ biológie
  Miriam Polachova, Zdravotník
  Chmela Jaroslav, Riaditeľ
  Anna Franková, Ing., ekonóm
  Bc. Plaštiaková Vlasta, manažér
  Miriam Plentova, Učiteľka, hoteliérka,
  Štefánia Králiková, Nezamestnaná
  Roman Tomašovič, Vedúci výroby
  Bc. Iveta Tomašovičová, Učiteľ MŠ
  Tatiana Pos, Bc., žena
  Adriana petrovicova, SZČO
  Alena Pivarčiová, predavačka
  Štefan Sudolský, Dôchodca
  Ondrej Karško, SZČO – výtvarník
  Adriana Karškova, Ing., SZČO
  Ing. Miroslav Saksa, Technický pracovník
  Oľga Mikusova, Administratíva
  Karel Vávra, Technik kvality
  Zuzana Kociova, Práca v administratíve
  Anna Paucekova, PhDr., Dôchodca
  Ľudmila Kajuchová, SZČO-účtovníčka
  Martina Pluhárová, Controller
  RNDr. Igor Jedlovský, inšpektor
  Milan Alezár, elektrikár
  Juraj Mihalkovič, technológ
  Jana Kočanová, Rodičovská dovolenka
  Tatiana Slivenská, Mgr., Učiteľka
  Maria Zubatá, Dôchodkyňa
  Martina Kalinová, Opatrovateľka
  Miriam Benkovčová, SZČO
  Mgr. Zuzana Kováčová, Učiteľka
  Peter Kormoš, Bc., SZČO
  Silvia Mešárová, Predavačka
  Maria Gallikova, Učiteľka, momentálne RD
  Adriana Kráľová, pedagóg, aktivista Do školy bez podmienok
  Stanislava Simoncicova, účtovníčka
  Silvia Medlenová, PhDr., vysokoškolský pedagóg
  Bc. Mária Bujnovská, Ekonómka
  Renáta Gazdová,Mgr., Učiteľka
  Janka Šidová, administratívna pracovníčka
  René Števánka, Ing., IT Konzultant
  Lukáš Miháľ, Živnostník
  Michaela Miháľová, Kaderníčka, Matka
  Zuzana Bubáková, Ing., ekonómka
  Zuzana Strečková, Bc., Mama
  Jana Žembová, MDDr., zubný lekár
  Ľubomír Hulín, muž
  Petra Mazancová, mzdárka
  Jana Mravová, Administratíva
  Jozef Javorka, Ing. Mgr., analytik
  Andrej Vajči, Ing., Mechanical Engineer
  Silvia Adameková, nezamestnaná
  Miriam Bindzarova, Nezamestnaný
  Emília Drangová, dôchodkyňa
  Iveta Chabadova, manažér
  Mária Mikulová, Školníčka
  Darina Hoksova, Vychovávateľ
  Ivan Ševčík, gen. v. v. Ing., výsluhový dôchodca
  Desana Hámorová, učiteľka
  Boris Čechvala, administratíva
  Jana Kubus, Mgr., Sociálny pedagóg
  Karel Baják, Ing., obchodný manažér
  Korina Lindnerová, Obsluha CS
  Jana Chudíková, Mgr., Manažérka
  Daniela Báťková, szčo
  Daniela Saladiová MVDr., veterinárny lekár
  Juraj Zemislav Batka, mechatronik
  Iveta Fedorko, logopéd
  Iveta Čekanová, pedagóg
  Ing. Veronika Jurková, Likvidátor poistných udalostí
  Ingrid Csergeova, Záhradník
  Janeta Milatová, opatrovateľka a dôchodca
  Zuzana Pevná, účtovníčka
  Zuzana Krivačková, rádiologický asistent
  Ing. Ján Baran, emeritný dôstojník armády SR
  Adam Bajbar, štátny radca
  Martin Milly, Mgr. PharmDr., farmakológ
  Lídia Koscová, dôchodca
  Ľudmila Vaňková, PhDr., Prekladateľka
  Edvin Bendičák, Ing., stavebný inžinier
  Ing. Martin Švejnoha, štátna služba – príslušník PZ
  Anna Kučerová, Opatrovateľka
  Pavol JURCA, Ing., programátor
  Zuzana Slobodníková, Mgr., matka
  Karolína Sýkorová, živnostník
  Zuzana Vlnkova, Špeditérka
  Zuzana Svobodová Ing., Účtovníčka
  Ľubomír Papinčák, Nezamestnaný
  Marta Trabalková, finančný poradca
  David Chavko, IT sektor
  Martina Karbanová, SZČO
  Helena Šmýkalová, MVDr., Veterinárny lekár
  Marek Kostrub, strihač káblových zväzkov
  Martina Pretzelmayer, Mgr., Hoteliér a RODIČ
  Katarína Šebová, Mgr., Materská
  Martina Holbova, skladník
  Martina Rosinova, Technický zamestnanec
  Peter Herceg, Ing., programátor
  Michaela Krotáková, Bc., podnikateľ
  Vladimír Holenda, admin
  Lenka Miklovičová, Ing., ekonóm
  Martin Fančovič, Elektrikár
  Michal Vernarec, Administrátor
  Miroslava Eliašová, Predavačka
  Mgr. Katarína Targošová, prekladateľ
  Ing. Ivan Merčák, IT špecialista
  Ján Čiernik, lekár
  Miroslav Gronych, Ing., Pilot
  RNDr. Marcela Mitašíková
  Andrea Ivašková, Ing., manažér
  Marek Hoppan, referent
  Jana Frajková, Mgr., operátor operačného pracoviska
  Maroš Kubík, Manažér
  Mgr. Petra Petrufová, zdravotná sestra
  Daniela Šinálova, Pracovník
  Adrian Vrskovy, Mechanik
  Lenka Kubisova, Mgr., Materská dovolenka
  Anna Kohútová, referent
  Paulina Prieckova, Md
  Tomáš Rubicky, Ing., IT
  Rudolf Pribul, letecký technik
  Martin Fertáľ, Montážny pracovník
  Julia Muchová, Ing., dôchodca
  Jiří Zgabaj, Elektromechanik
  Peter Callo, Mgr., dôchodca
  Rudolf Oršula, Ing., senior technik IKT
  Artúr Ivančík MUDr., Lekár
  Michaela Hrklova, Štátny úradník
  Petra Brezovská, administratívna pracovníčka
  Zdenko HarIng., dôchodca
  Milan Goliaš, SZČO
  Ján Dreisig, dôchodca
  Miroslava Petriganova Bc., Rádiologický technik
  Daniela Adamovová, učiteľka materskej školy
  Magdaléna Parlagiová, Ing., odborný referent
  Viktor Macanga, programátor
  Miroslav Páleník, Dôchodca
  Tatiana Uhrínova, referent
  Eva Boteková, administratíva
  Jana Goliašová, Referentka
  Veronika Starzyk Ing., Referent
  Ján Panák, podnikateľ
  Mgr. Silvia Panáková, podnikateľ
  Mária Zemanová, rodičovská dovolenka
  Vítězslav Vespalec, Elektrotechnik
  Mgr. Maroš Kováč, pedagóg
  Monika Adamikova, Fotograf
  Diana Hrubá, materská dovolenka
  Filip Soos, duchovný
  Andrea Darášová, Mgr, Sestra
  Gerhard Köhler, dôchodca
  Marek Petrek, architekt
  Jozef Rys, Výťahový technik
  Roman Kotásek, vedúci prevádzky
  Martin Mizerák, Ošetrovateľ
  Maria Brozmanova, MUDr., Lekár
  Marek Fančovič, Technik
  Ing. Mgr. Peter Ferko, vodohospodár
  Vilma Bäcková, dôchodkyňa
  Michal Zentko, učiteľ
  Darina Pospisilova, MVDr., PhD., Veterinárna lekárka
  Katrína Fraňová, rodič
  Tatiana Haruštiaková, Administratívny pracovník
  Ing. Julia Rubicka, Project Manager
  Marcela Szőllősiová, Ing., Účtovník
  Ing. Gabriel Trabalka, ekonóm
  Lenka Ferleťáková, Bc., Zdravotná sestra
  Miriama Šuhajíková, Materská dovolenka
  Ivan Ag, invalidný dôchodca
  Martin Straka, Ing., referent
  Anna Zemanova, Živnostník
  Juraj Moravčík, dôchodca
  Jana Kmeťová, Mgr., Štátny zamestnanec
  Ing. Monika Herditzka, ekonóm
  Zuzana Kováčiková, referent
  Zuzana Štarková, Dôchodkyňa
  Emília Madajová, referent učtárne
  Jana Fančovičová, RNDr., žena
  Igor Galko RNDr., podnikateľ
  Daniela Marcinová, účtovníčka
  Marta Almanova, JUDr., Dôchodkyňa
  Ján Halanda Mgr, IT špecialista
  Radovan Šlahor, technik
  Ivana Šlahorová JUDr., právnik
  Maria Svobodova, Predavačka
  Danica Šimková, Ing., Ekonómka
  Bc. Petra Abaffyova, IT pracovník (delivery lead)
  Daniela Danišová Dubajová, homeopat
  Jana Senčáková, Živnostník
  Ing. Zuzana Orolínová, SZČO
  Anna Miškerníková, SZČO
  Zuzana Šablicová, Ing., Projektant
  Mgr. Martin Rusnák, Bývalý policajt P PZ vo výslužbe
  Zdenko Knižka Ing., konateľ s.r.o.
  Peter Mendel, Lodník
  Viera Marczellová, JUDr., právnik
  Eva Dieneltová, Opatrovateľka
  Michal Dunaj, dôchodca
  Katarína Voláriková, Matka na rodičovskej
  Anežka Málik Jakubcová, Ing., SZČO
  Anna Bartosova, Mgr., žena
  Michal Hluchan, Profesionálny vojak
  Richard Papuga, Operátor US Steel Košice
  Ivana Šmalová, Žena v domácnosti
  Ing. Monika Lukášová, Technológ, CNC programátor
  Vladimír Vešelényi, Pedagóg
  Kvetoslava Lihanová, Dôchodca
  Ingrid Viktorová, učiteľka
  Katarína Bálintová, Ing., referent
  Darina Nemetova, Učiteľ
  Jana Funtíková,Mgr., Učiteľka ZŠ
  Ivana Raničová, Mgr., Ekonómka
  Lucia Mészárosová, Zdravotná sestra
  Lucia Škadrová, Gastronómia
  Mgr. Petra Ondríková, učiteľ
  Lenka Dohanos, podnikateľka
  Ľuboš Lackovič, Ing., podnikateľ
  Lucia Magdalikova, Vedúca pobočky
  Edita Vávrová, MUDr., lekár
  Monika Fegyveres Oravská JUDr., Právnik, konzultant
  Anna Marcišová, zdravotná sestra
  Renáta Sviežená, Praktická sestra
  Anna Matusová, Asistent
  Silvia Gelleová, Účtovník
  Lenka Urbanská, Mgr., Špeciálny pedagóg
  Milan Lupták, obchodný zástupca
  Zuzana Dzuričková, Ing., Účtovníčka
  PhDr. Andrea Meščanová, PhD., Stredoškolská učiteľka
  Ingrid Kayyali, Ing., Asistent ZŤP
  Eva Pavlovova, Kaderníčka
  Mária Bendulová, Pekárka
  Erik Ripka, Traktorista APD Čečehov
  Ing. Roman Palitefka, PhD., IT špecialista
  Adriana Sklenářová, Mgr., Sprievodca detí
  Nicole Kavuláková, V domácnosti
  Mgr. art. Veronika Chovanec Vaculová, ArtD, rodič
  Ľuba Hrivňáková, Mgr., dôchodkyňa
  Ľuboslava Pažinová, Sestra
  Alexandra Macková Ing., dôchodkyňa
  Emil Sudimák. Mgr., Slowaker s.r.o
  Eva Kováčiková, Ekonómka
  Milan Priečko, Ing., Technický dozor investora
  Peter Peteja, Vojak
  Tomáš Gaisl, Ing., podnikateľ
  Tibor Vadinský, Mechanik
  Darina Vadinská, Krajčírka
  Andrea Mačugová Bc., stavebný referent
  Monika Peniaková, Ing., THP
  Ján Jedinák, riadiaci pracovník
  Katarína Foľvarská, Mgr, Učiteľka
  Anna Purdeková, MUDr.
  Martin Kolarik, Expedícia tovaru
  Bibiána Špániková, dôchodkyňa + SZČO
  Mária Pažičanová, Účtovníčka
  Ľubomír Karafa, SZČO
  Jevgenij Iršai Prof. ,PhD, pedagóg
  Oľga Nosálová, asistentka
  Martin Šuster, Ing., technológ
  Irena Zárodňanská, MD
  Ján Kozic, Servisný technik
  Daniela Gaislova, Produktový špecialista
  Elena Nižnánska, Mgr., matka
  Marta Mičáková, Mgr., Personalistka
  Jarmila Pavelková, Ing., pedagóg
  Peter Salanci, Administrátor
  Veronika Jaslovska, Matka na materskej dovolenke
  Pavol Pavelka, Ing., IT
  Radovan Radovčič, Správca označovania
  Marta Prochazkova, Mgr., Pedagogička
  Katarína Kotlárová, Poradca
  Katarína Stanová, admin. pracovník
  Zuzana Benkova, terapeut
  Alena Brnčová, Vedúca školskej jedálne
  Juraj Ladziansky, fotograf
  Stanislav Demjanovic, Skladník
  Ing. Zuzana Haljaková, HR špecialista
  Andrea Jedináková, bankár špecialista
  Tomáš Koťka, Zdravotník
  Daniel Dekanek, Zoraďovač strojových zariadení
  Petra Sobeková, V domácnosti
  Barbora Vetorova Rosinčinová, SZČO
  Ľubomíra Ventrčová Longauerová, MUDr., Lekár
  Silvia Herbstova, zdravotná sestra
  Veronika Čupková, Administratíva
  Jana Bednáriková, administratívna pracovníčka
  Gabriela Hupková, administratíva
  Iveta Vitazkova, dôchodca
  Elena Marešová, referent
  Monika Madarasova, pedagóg
  Božena Balušíková, Ing., Dôchodca
  Jana Orlova,Ing., štatny zamestnanec
  Tomáš Kosco, Kuchár
  Ľubica Spišiaková, Dôchodkyňa
  Tatiana Antoniewiczová, učiteľ
  Eva Ilavská, Dôchodca
  Henrieta Vrabelova, živnostník
  Stanislav Vetor, VO
  Igor Darnadi, Ing., Vedúci výroby
  Lenka Obertová, SZČO
  Jakub Slávik, Analytik
  Lenka Purdey, SZČO
  Helena Stromčeková, Ing., Dôchodca
  Ľubomír Ostrožlík, Energetik
  Ondrej Azor, hlavne otec
  Ivan Konečný Mgr. Ing., dôchodca
  Lujza Rochová, Mgr., knihovníčka
  Dávid Šterbák, Ing., inžinier
  Maria Nováková, PhDr., personálny manažér
  Lucia Chládecká, zásobovač
  Jana Fechová, nezamestnaná
  Roman Krško, Robotník
  Lucia Klusova, Ing., RD
  Zuzana Vávrová, Predavačka
  Beáta Bohucká, Mgr., nezamestnaná
  Martina Studeníková, opatrovateľka ZŤP dcéry
  Zuzana Urgelová, Ing. arch., Architekt
  Slavomíra Jančová, referent
  Vladimír Wiedermann, RNDr., bio-informačné technológie
  Anna Kormosova, Invalidná dôchodkyňa
  Robert Filka, SZČO
  Taťána Hanajíková, administratíva
  Michal Hanajík, IT špecialista
  Valéria Hanajíková, administratíva
  Peter Hanajík, Ing., Špecialista telekomunikačných sietí
  Veronika Hanajíková, zdravotná sestra
  Peter Struhár, Ing., IT Technik
  PaedDr. Mária Giertlová, Pedagóg
  Gabriela Ondrušková, Predajca
  Vladimír Sauch, technik
  Jana Čomajová, Mgr., opatrovateľka seniorov v Rakúsku
  Mária Mišenková, administratíva
  Vladimíra Šupinová, živnostník
  Mária Lukačková, Ing., ekonóm
  Margita Nečedová, zdravotná sestra
  PhDr. Tatiana Abrhanova, MKT
  Denisa Bernatova, Nezamestnaná
  Michaela Hambalková, SZČO
  Katarína Medvecká, Mgr., Zdravotník
  Medvecký Vladimír, Podnikateľ
  Zuzana Fremalová, učiteľka
  Katarína Paulenková, Invalidný dôchodca
  Mgr. Denisa Blažeková, pedagogická pracovníčka
  Gabriela Pristachová, dôchodkyňa
  Tatiana Lajšová Mgr, operátorka KC
  Blanka Čorná, Ing., turistická sprievodkyňa
  Jana Pilátová, výtvarníčka
  Dagmar Piegsa Rácová, Mgr., pedagóg
  Ľudovít Martinický, Ing., IT špecialista
  Henrieta Hrinková, novinárka
  Eliska Holecova, predajca
  Miroslav Kubalik, Nezamestnaný
  Alena Bartekova, recepčná
  Anna Barteková, dôchodkyňa
  Marcela Hečkova, ekonómka
  Marek Hálka, stavebný inžinier – projekt manager
  Erika Tichá, dôchodca
  Ivan Mačura, vysokoškolský pedagóg
  Peter Hriš, Mgr., Clinical Data Manager
  Andrea Cholpová, PhDr., Referent
  Katarína Šestáková, trojnásobná matka na plný úväzok
  Dana Piljarová, Ing., copywriter
  Zuzana Pestúnová, matka – opatrovateľka
  Katarína Štrbáňová, SZČO
  Ing. Lucia Sakálová, Manažér a ekonóm
  Marcel Piljar, Ing., administratíva
  Hana Kunovičová, Mgr., Pedagóg
  Ing. Michal Šimek, PhD., vedúci úseku laserových technológií
  Vladimír Troják, CNC operátor
  Mariana Šadlakova, Živnostník
  Mária Kořínková, Sociãlny pracovník / Asistent učiteľa
  Katarína Schmidtová, MUDr., Lekár
  Simona Osadská, Učiteľka
  Oliver Chmelík, elektrotechnik UK
  Miroslav Gavula, Živnostník
  Peter Kompas, IT špecialista
  Viera Parízeková, učiteľka
  Jozef Brigan, Ing., Dôchodca
  Mirka Polomcakova, Mgr., Obchodný zástupca
  Erika Tóthová Krišteková, Rodič
  Blanka Chmelikova, hospodársky pracovník
  Veronika Baisová, prevádzka bufetíku
  Marián Petrák, Dôchodca
  Vlasta Bahnová, Vychovávateľka
  Martin Čillik Ing., Projektový manažér
  Ján Bidovský, Skladník
  Bibiana Švarcová, Ing., SZČO
  Mgr. Adriana Sarközyová, PhD., Učiteľka
  Mgr. Juraj Revicky LL.M., advokát, poradca v oblasti energetickej efektívnosti
  Terézia Pružinová, PhDr. Mgr., klinický logopéd/dôchodca
  Anton Trencansky, Mkd
  Marta Madudová, učiteľka
  Michal Jedinák, obsluha strojov /výrobný pracovník
  Miloš Pintér, Technik
  Monika Straková, Sestra
  Peter Straka, Zámočník
  Ing. Janka Palková, LLM, MBA, Compliance specialist
  Mgr. art. Dimitrij Kopčák, hudobník
  Marian Novak, Manažér
  Lenka Mattova, Predavačka
  Jela Tvrdonova, poradca
  Janette Jamborová, Ing., verejná správa
  Milan Marunič, SZČO
  Petra Kotlanová, Bc., matka dvoch neplnoletých detí
  Ing. Miloš Madila, Poľnohospodár
  Rudolf Škvarna, Stolár vodič
  Kristián Árvai, podnikateľ
  Miroslav Hodoši, špeditér
  Monika Mamirová, Opatrovateľka
  Tatiana Šopová, JUDr., Projektová manažérka
  Barbora Melicherová, Mgr., Mikrobiológ
  Gabriela Kompasová, Dôchodca
  Magdaléna Slaměnová, Ing., Dôchodkyňa
  Jordana Burianova, odborná redaktorka
  Patrícia Nitschneiderová, Učiteľka
  Alexander Somogyi, Tréner
  Mario Moravcik, Ing., štátna správa
  Zuzana Dymová, Ing., ekonóm
  Peter Šamu, Vodič autobusu
  Bohuslav Muríň, učiteľ
  Eva Gábrišová, konateľ v gastronómii
  Jozef Mulina, Mechanik-údržbár
  Danka Hartmannova Hnatova, operátor
  Oľga Kovácsová, dôchodkyňa
  Martin Tury, skladník
  Matúš Vágner, strojársky špecialista riadenia výroby
  Ing. Tomas Gavenda, IT konzultant
  Roland Skokan, úradník
  Martin Pekarík, mechanik-elektrikár
  Ing. Arch. Vladimír Ščepán, architekt
  Tomáš Kulík, PhD, výskumník v oblasti zabezpečenia kyberpriestoru
  Mgr. Zuzanna Ščasná, ekonómka
  Lubica Bocková, dôchodkyňa
  Bc. Zoja Kolaříková, asistentka
  MUDr. Tatiana Koňarčíková, lekár so špecializáciou z patológie
  Ing. Peter Uhrin, technológ
  Alžbeta Mayerová, vychovávateľka
  Jana Bárdyová, invalidný dôchodca
  Emília Kafkova, lisovačka
  Ing. Babeta Ilčíková, zamestnanec HR
  Dáša Smitalova, operátor vo výrobe
  MUDr. Alena Debnáriková MPH, lekár
  Ing. Ľubica Jančurová, ekonómka
  Ľubica Lakatošová, rodičovská dovolenka
  Radovan Zahradník, pracovník IT
  Zuzana Zajícová, rodičovská dovolenka (matka troch maloletých detí)
  Romana Koprdová, nezamestnaná
  Katarína Semanová, administr. pracovník
  Stanislav Kytka, technológ
  Bc. Ľudmila Chutňáková, fyzioterapeut
  Martina Sányová, administratívna pracovníčka
  Richard Halaj, vodič MKD
  Andrea Lukacsova, zdravotná sestra
  Pavlína Bieliková, učiteľka
  Branislav Novák, kuchár
  Peter Hláčik, technik
  Mgr. Marta Kulichova, materská dovolenka
  Miroslav Vencel, robotník
  Zuzana Žemberová, žena v domácnosti
  Ing. Viktor Matúš, procesný inžinier
  Matúš Dobias, robotník
  Bc. Jana Pavlíková, sociálny pracovník
  Adriana Chovancová, opatrovateľka
  Jozef Čupka, dôchodca
  Ing. Eva Preisová, dôchodca
  Lýdia Matúšová, interiérový architekt
  doc. Ing. Dušan Koniar, PhD., vysokoškolský pedagóg
  Ing. Ľuboš Gaman, technik
  Bc. Janka Rolkova, administratívna pracovníčka
  Mgr. Ingrid Gamanová Zádrapová, technik
  Eva Bednarova, IT developer
  Róbert Molnár, bádateľ, výskumník
  Zuzana Vass, učiteľka ZUŠ
  JUDr. Richard Bauer, advokát
  Mgr. Katarína Gajdošíková, verejný zdravotník
  Marek Novosád, skladník
  Petra LEGRAND-HOLLA, personalista
  Martin Daniš, robotník
  Dominika Bundzíková, finančná poradkyňa
  Liana Rogaľová, učiteľ
  Mgr. Dalibor MIĽAN, sudca
  Anna Bila, nezamestnaná
  Daniela Moravcova, kuchárka
  Ing. Marcela Milone, konštruktér
  Ingrid Kosová, chemická inžinierka
  Mgr. Zuzana Kováčiková, PhD., vedecko-výskumný pracovník
  Daniela Lihotska, podnikateľka
  Marta Lavova, farmaceut
  Veronika Štefanková, právny asistent
  Mgr. Adriana Krivosudská, špeciálna pedagogička
  Ing. Renáta Blašková, ekonóm
  Mgr. Veronika Haškova, marketingový manažér
  Ing. Peter Martyák, SZČO
  PhDr. Lubomir Kovac, podnikateľ
  Štefan Sivák, dôchodca
  Martina Holková, čašníčka
  Mária Hájková, laborant
  Mgr. Daniel Koyš, programátor
  Ing. Arch. Alexander Bugala, stavbár
  Peter Banák, administratíva
  Jana Maciková, očný optik
  Peter Mulinka, vodič z povolania
  Ing. Marcel Krajcik, stavbyvedúci v DE
  Mária Kindlová, dôchodca
  Ing. Miroslava Znamenakova, na materskej
  Zbyšek Horský, SZČO
  Pavol Znamenak, dôchodca
  Katarína Znamenakova, ekonóm
  JUDr. Marian Preisinger, právnik / legislatíva, správne právo, pracovné právo
  Mgr. Veronika Balušíková, projektový a finančný manažér
  Ing. Stanislav Paučo, obchodný zástupca
  PaedDr. Ľudmila Pekariková, učiteľka
  PaedDr. Terézia Pekariková, dôchodca
  Erika Kociská, RTG technik
  Ing. Jan Slovik, poľnohospodár
  Mgr. Michaela Matejkova, SZČO
  Judita Tomázyová, živnostníčka
  Vlasta Funtíková, vedúca predajne, predajca
  Mgr. Janka Porubská, učiteľka
  JUDr. Imrich Juhár, dôchodca
  Veronika Kupková, nákupca
  Mgr. Lívia Duricova, farmaceut
  Alena Jurkovicova, diétna sestra
  Emília Králová, dôchodkyňa
  Robert Scholze, občan
  Andrea Novotova, market operátor
  Mgr. Magdaléna Andruščáková, sociálny pracovník
  PhDr. Brigita Lihániová, zdravotná sestra
  Monika Borutova, referentka
  Mgr. Antónia Balušíková, učiteľka
  Stanislava Reiterova, asistentka
  Lenka Šmihulová, živnostník
  Stanislav Murin, dôchodca
  Igor Hlaváčik, Ing., elektrotechnik
  Jozef Zima PharmDr., výrobca doplnkov výživy
  Jana Hoppanová, Ing., administratívna pracovníčka
  Róbert Rozbroj, Bezpečnosť a ochrana
  Klára Šmídová, Grafik, ilustrátor
  PhDr. Mgr. Mária Koláriková, koordinátor pre marketing
  Radka Žáková, opatrovateľka, matka na materskej dovolenke
  Rastislav Megyessi, rozpočtár v stavebníctve
  Michal Ondráš, elektromechanik
  Ing. Tatiana Vráblová, pedagóg
  Róbert Najner
  MUDr. Marián Such, lekár
  Vladimír Horňák, obchodný riaditeľ
  Ing. Gabriela Holčíková Valehrachová , dôchodkyňa
  Ing. Ján Kuruc, IT špecialista
  Pavol Stanka, IT (devops engineer)
  Milan Švec, elektrotechnik
  Ing. Martin Ševčík, databázový analytik
  Ing. Martina Majerová, odborný referent v Sociálnej poisťovni
  Kamil Marko, programátor CNC strojov
  Miriam Falatašová, opatrovateľka
  Miroslav Mokrý, dôchodca
  Ing. Roman Osuský, MBA, manažér výrobného inžinieringu
  Pavel Vetrák, administratívny pracovník
  Lenka Kamenská, IT (BT specialist)
  Ing. Iveta Oroszová, podnikateľka
  PharmDr. Lucia Ďurechová, farmaceut
  Martin Orolin, občan
  Ing. Miroslav Sagan, podnikateľ, pedagóg a otec
  Ing. Ľubica Klobušická, poradkyňa pre krásu Mary Kay, vizážistka a matka
  Ing. Peter Rzyman, elektroinžinier technológ
  Jana Šušulová, dôchodkyňa, matka a stará mama
  Mgr. Lucia Kalapošová, laboratórny diagnostik / molekulárny genetik
  JUDr. Katarína Rosinová, advokátka
  Ing. Jozef Plevjak , elektro inžinier
  Mgr. Bibiana Drozdová, špeciálny pedagóg / školský logopéd
  Pavol Iboš, dôchodca
  Juraj Kišš, vedúci skladu a otec
  Ing. Marián Bednár, IT architekt
  PhDr. Lucia Vanochová, občan
  Ivan Zváč, podnikateľ
  Mgr. Adriana Kráľová, pedagóg, aktivista Do školy bez podmienok
  Ing. Ján Alusik, vedúci výroby
  Ing. Daniela Adamcová, finančný analytik
  Anton Povalač, súkromný podnikateľ
  Ing. Rastislav Šaravský, technik
  Ladislav Rozsnyo, plánovač TP pre štátneho železničného dopravcu Cargo
  Edita Šimáková
  Roman Mato, stolár
  Martin Hanzlík, neurológ a epileptológ
  František Ďuriš, dôchodca, IT administrátor
  Mgr. art. Tibor Ghillány, dôchodca
  PhDr. Marián Minárik, publicista
  PaedDr. Jana Hajtmanská, Učiteľ
  Jana Škvarnova, Zdravotnícky asistent
  Marcela Vilčeková, PaedDr., učiteľka
  Bibiána Orendášová, nutričná terapeutka
  Peter Simonides, invalidný dôchodca
  Ing. Vladimír Bizoň, ŠDDO, vojenský pilot vo výslužbe
  Taťána Jurenková,Mgr., Lekárnik
  Robert Drahus, vodič z povolania
  Viktória Vargončíková, Mgr., referent finančnej agendy vo verejnej správe
  Jana Pavlovova, Opatrovateľka
  MUDr. Peter Hajduk, Zdravotník
  Jozef Kaman, vodič
  Katarína Hajdúchová, Ing., Samostatný odborný referent v banke
  Jana Gavalierová, nezamestnaná
  Iveta Trnovská, Pokladník
  Juraj Michalič, RNDr., textár
  Erika Habánová
  Dominika Ižová, Bc., Sestra
  Alexandra Mészárosová, administratívny pracovník
  Peter Cvanciget, Tlačiar
  Ján Bálint Ing., dôchodca
  Jaeger Alica, Podnikateľka
  Ľudmila Kmeťová Mgr., Verejná správa
  Mária Surovcova, asistent manažéra
  JUDr. Martina Semančíková, advokát
  Mgr. Jozef Surovec, Bankový pracovník
  Ing. Viktor Bagín, Správca IT
  Anton Michalik, technik
  Marek Pucek, Pilčík
  Jana Zajičková, skladník
  Petra Gregorová, Administratívny pracovník vo verejnej správe
  Ing. Stanislav Palik, Ekonóm
  Andrej Dobiaš, Živnostník
  Roman Hickl, stavebný technik
  Katarína Balážová, Admin. pracovník
  Iveta Sabova, SZČO
  Dominika Petrová, Ing., materská dovolenka
  Mária Hutníková, Technicko hospodársky pracovník
  Ľubica Kosecová, Dôchodkyňa
  Michal Stano, Automechanik
  Peter Dudo, upratovanie
  Daniela Klimentova, Projektový manažér
  Ivana Herdová, Inštruktor sociálnej rehabilitácie
  Zuzana Gyerakova, Žena
  Mariana Boháčiková Bc., Aranžérka
  Marian Boháčik Ing., Wireless ingenier
  Juraj Herda, samostatný referent
  Mária Kopková, úradníčka
  Erich Moravčík, ZMSO V2
  Marian Prazenka, technik IT
  Branislav Slávik, nezamestnaný
  Jarmila Sebőková, Opatrovateľka
  Zuzana Kapustová, Bc., prekladateľka
  Mária Šutá, jazyková lektorka
  Roman Bízik, robotník
  Marta Skvarka Horvathova, Ing., Finančný kontrolór
  Šarlota Otčenášová, nezamestnaná
  Filip Kopko, Študent strednej školy
  Daniela Puškášová, Bc., Operačný dôstojník HaZZ
  Ľudovít Bedeš, Správca likvidácii pohľadávok
  Margaréta Mirjanská, administratíva
  Bc. Lukáš Hlúbik, Fyziodiagnostik & Fyzioterapeut
  Stanislav Gallík, Stavbár
  Adriana Minariková, SZČO
  Eva Zajasenska, Dôchodkyňa
  Ľuboš Zajasenský, ZŤP
  Juraj Valent, Nezamestnaný
  Valéria Valentová, Operátor
  Ing. Marek Belaň, IT
  Renáta Stanaíková, Opatrovateľka
  Ivan Berta, Programátor
  Natália Behrova, Hasič
  Sabina Harvanova, dátový analytik
  Tomáš Krajčovič, Živnostník
  Janette Noskova, Lekár
  Tatiana Ševčíková, Ing., fakturant
  Radovan Nespala, Mgr., Vedúci služieb
  Boris Fridman, Podnikateľ
  Alena Čučková, Opatrovateľka
  Viktória Vajdova Bc., Dôchodkyňa
  Peter Soták, Obchodný referent
  Ladislav Jarabý, dôchodca
  Ing. Jozef Goriľ, programátor
  Nora Pittnerová, Ing., Manažérka správy budov
  MUDr. Adriana Perželová, Lekárka
  Erika Goriľová Bc., učiteľka
  Mgr. Dalibor Kovačič, PhD., policajt
  Marek Micak, Štátny zamestnanec
  Ing. Beáta Lukešová, MPH, Laboratórna diagnostička
  Marta Nosáľová, dôchodkyňa
  Lea Svetlíková, študentka
  Lenka Svetlíková, učiteľka v MŠ
  Roman Svetlík, živnostník
  Vladimir Pinka, lesník
  Daniel Janščák, Dôchodca
  Eva Kocifajova, Zdravotná sestra
  Dana Petrušková, Mgr., Učiteľka
  Silvia Mayerova, Ing., Obchodná manažérka
  Erika Dúbravková, Ekonómka
  Andrea Kodydkova, Auto priemysel
  Michal Slivka MUDr., detský lekár
  Pavol Jaššo, podnikateľ
  PhDr. Ivan Ocelka, CSc., dôchodca
  Vladimír Novotňák Ing., podnikateľ
  Milan Raček, Ing., Podnikateľ
  Janka Bazalova, RNDr., Dôchodkyňa/ pôvodným povolaním stredoškolská učiteľka
  Miroslav Ľuba, Mgr., právnik – štátny radca MV SR
  Monika Bangová, Zamestnanec OCU
  Milan Klenovský, Business control officer
  Renáta Koišová, referentka OLPČ v Soc. poisťovni
  Ing. Peter Homza, Programátor
  Mgr. Richard Ziman, geodet
  Marta Tutková, zdravotnícka laborantka
  Michal Szabó, Nezamestnaný
  Lucia Slováková, Rodičovská dovolenka
  Mgr. Anna Wenclová, farmaceutka
  Juraj Schmidt, právnik
  Ing. Michal Wencl, software developer
  Denisa Maoz, Žena v domácnosti
  Michal Lomnicky, Dôchodca
  Oľga Lomnická, Dôchodkyňa
  Mgr. Katarína Slezáková, Projektová manažérka
  Karin Dinušová, Vizážista
  Jozef Turon, dôchodca
  Viera Králiková, Ing., mama
  PharmDr. Peter Holanský, Produktový manažér
  Miriam Šantová, PharmDr., Farmaceut
  Anna Vágnerová, dôchodca
  Alena Kokavcova, Ing.
  Miriam Felcanová, manažér
  Klaudia Vargová, dôchodca
  Sandra Vaceková, Bc., Materská dovolenka
  Lukáš Ďurovec, SZČO
  Dominka Merčáková, Mama
  Iveta Komzalová, Mama, aktivistka, ekonómka
  Michaela Paračková, sprievodkyňa v lesnom klube
  Ing. Katarína Brezianská, PhD., hydrológ
  Ing. Tomáš Giertl, PhD., vedecko-výskumný pracovník na univerzite
  Mgr. Nina Hudecová, Mama
  Rastislav Turcik Mgr., Manažér
  Darina Trgiňová, matka
  Elena Ďurovcová, Krajčírka
  Mária Laštiaková, Matka
  Erik Némethy, technik
  Slavomír Jahoda MUDr., Zubný lekár
  Pavol Hrnko, Podnikateľ
  Pavol Galo, Konateľ sro
  Alexandra Labdíková, Ing., Asistentka
  Eva Hermáneková, Mgr., Učiteľka MŠ
  Silvia Kvasnicová, Referent
  Milan Ferenec, Konateľ
  Marek Huťa Ing., SZČO
  Rudolf Moravčík, Ing., Majiteľ Realitnej kancelárie
  Ing. Jana TOMOVÁ, Pedagóg
  Zuzana Orlovská, Ing. arch., architekt
  Fabiola Vícenová, Mgr., Compliance Officer
  Mgr. Františka Vyšná, materská dovolenka
  JUDr. Peter Cina, SZČO
  Daniela Kollarova, SZČO
  Filip Švaral, Podkúvač koní
  Soňa Vrancová, Mgr., Žena
  Lenka Lakatová, MUDr., Lekár
  Angelika San, zdravotný laborant
  Katarina Šupicova, Chyžná
  Natália Bukovinová, Mgr., Mama
  Ladislav Kovac, Živnostník
  Ing. Pavol Sekerák, Policajt
  Mgr. Ivana Krulišová, občianka
  Magdaléna Žiaková, redaktorka v dôchodku
  Peter Mišík, muž
  Peter Kováč, Dôchodca
  Zuzana Serinová, Ing., projektový manažér
  Zuzana Strižencová, Mgr., Učiteľka, t.č. invalidná dôchodkyňa
  Jaroslava Zatková, na rodičovskej dovolenke
  Katarína Blažova, Dôchodkyňa
  Katarína Sidorová, Farmaceut
  Tomáš Flek, Súkromná bezpečnostná služba
  Katarína Okapalová, operátor-žsr
  Peter Tokar, technik
  Nikolas Jankovic, SZČO
  Michaela Nováková, Pedagóg, hudobník
  Katarína Mosnárová, Ing., Rodičovská dovolenka
  Svetlana Valentová, administratívny pracovník
  Magda Richtárechová, Ing., úradník
  Janka Miková, Mgr., učiteľka
  Petra Kovacova, Živnostník
  Alžbeta Kováčová, Predavačka
  Zuzana Smiková, Práca v administratíve
  Monika Fulajtárová, Priehr.zamestnanec Slov.pošta
  Boris Čičmanec, Mgr., Čašník
  JUDr. Eva Pažitná, Dôchodca (prokurátorka)
  Ivan Susedík, Ing., Učiteľ
  Monika Landová, Administratívna pracovníčka
  Monika Moussa Bezakova, matka
  Rudolf Toma, Sociálny pracovník
  Martin Uhlík, Muž
  Zuzana Cvičeková, Aranžér reklamy
  Peter Zachara, Elektrotechnik
  PaedDr. Lýdia Taišová, PhD., Pedagóg
  Renáta Hromádková, administratíva
  Marcela Ondrejková, Mgr., štátny zamestnanec
  Miroslav Heldes, Pracovník SBS
  Tomáš Perháč, Inžinier
  Mgr. art. Dana Iliašová, Učiteľka SŠ
  Peter Slovak, Zamestnanec
  Beáta Plišková, Technik
  Vladimír Vlček, programátor
  Michal Pliška, Robotník
  Peter Brna, Pracovník v gastronómii
  Silvester Rajčan, Podnikateľ
  Adriana Sobeková, Administratíva
  Mgr. Milota Pavlišinová, Administratíva
  Zuzana Onderková, Sanitárka v nemocnici
  Ianko Troiak, Mgr., advokát
  Peter Jászberényi, kouč
  Alexej Pluhár, údržbár
  Alena Jonášová, Podnikateľ
  Martin Hrbatý, dôchodca
  Jana Tomkova, Rodičovská dovolenka
  Ján Meliš, SZČO
  Alexandra Valentová, Nákupca
  Michal Csader, MUDr., detský lekár
  Štefan Kováčik, Ing., vývojový pracovník
  Jan Zatko, Ing., technik
  Petra Blažová, Mgr., Rodičovská dovolenka
  Beata Sojková, opatrovateľka
  Katarína Turanová, dôchodkyňa
  Tomáš Homola, Bc., Elektrotechnik
  Tatiana Bražinova, Pedagóg
  Jana Balazova, Opatrujem zťp syna
  Stanislav Hričovec, manažér
  Gabriel Fábik, Podnikateľ
  Darina Pindova, Dôchodkyňa
  Ján Ďuriček, dôchodca
  Dominika Miková, Ošetrovateľ koní
  Oľga Botekova, Administratíva, babka
  Marián Biskupič, ekonóm
  Branislav Čech, Ing., SZČO
  Mikuláš Kolcun, Živnostník, dôchodca
  Jaroslav Hotáry, Vodič MKD
  Martina Valachova, Marketérka
  Alžbeta Toporová, Opatrovateľka
  Rybárová Alžbeta, Dôchodkyňa
  Viera Chomová, Nezamestnaná
  Andrea Senková JUDr., výsluhový dôchodca
  Anton Gašparek, dôchodca
  Katarína Pilátová MVDr., Súkromný veterinárny lekár
  Jana Kučerová, personalista
  Ivo Balický, skladník
  Peter Melo JUDr, Ing., Obchodný riaditeľ
  Oľga Vestenická, Dôchodca
  Ing. Barbora Bobokova Kocanova, Rodičovská dovolenka
  Marta Hessová, Materská dovolenka
  Peter Kotlár, MUDr., Lekár
  Daniel Krivanek, podnikateľ
  Štefan Kukumberg, Ing., vedúci oddelenia
  Zuzana Klimentová, účtovníčka
  Peter Surový, Náborový konzultant pre IT sféru
  Juraj Válek, Doc. Ing. PhD., vysokoškolský učiteľ docent
  Jarmila Ciganikova, servírka
  Martina Jahodová, Dentálna hygienička
  Helena Velicka, Zdravotná sestra, dôchodkyňa
  Jozef Letko, robotník
  Igor Pečadný, dôchodca
  Jana Lukáčová, Ing., projektový manažér
  Jana Vedrodyova, Dôchodkyňa
  Gabriel Papp, Logistika
  Helena Lehotská ing.arch, dôchodca
  Dana Krížová, Ing., Výsluhový dôchodca
  Vladimir Müller, Odborník na techniku prostredia
  Peter Ďurech, dôchodca
  Miroslava Celderová, Úradníčka
  Milan Handlovič, Bc., IT špecialista
  Janka Hriňáková, Vydavateľ
  Jaroslava Belobradová, Materská dovolenka
  Dagmar Tinková, Ing., asistent
  Natália Badanikova, rodičovská dovolenka
  Michal Hriňák, Podnikateľ – Autodiely
  Mário Hriňák, Obchodný zástupca
  Emma Hotova, Starobný dôchodok
  Rudolf Majtás, szčo
  Mgr. Andrea Jurčová, administratíva
  Zuzana Huckova, invalid
  Viera Petrušková, asistent osobe ZŤP
  PhDr. Jozef Duch, osoba ZŤP
  Katarina Dietrich, Zdravotná sestra
  Miroslava Miňová, Odborný referent
  JUDr. Jozef Pecko, iné právnické povolanie
  Katarína Schwarczová, rodič
  Vladimir Justich, Potravinársky priemysel
  Lila Mayerova, Opatrovateľka
  Štefan Paľov, Otec
  Marcel Šurka, Podnikateľ
  Branislav Kvasnicka, PN
  Vladimír Bražina, vodič MHD
  Andrea Ušiaková Ing., Moderátorka, podnikateľka
  Ján Baránek, RNDr., Politický analytik
  Maroš Chmelík Bc., Fyzioterapeut
  Mirka Šechná, Zdravotník
  Ing. Dana Páločná, ekonómka
  Zuzana Hubáčková, Predavačka
  Ing. Lenka Ondrusova, Office manager
  Roman Príbela, mechanik
  Zdena Duchova Mgr, Farmaceut
  Júlia Novodomcová, Dôchodkyňa
  Zita Vajdova, Bc., Laborantka
  Karin Lukovicsova, Ing., SZČO
  Ing. Milota Horovčáková, office manager
  Patrik Ďuriš, konzultant
  Roman Pavlík, Robotník
  Jana Brezovanová JUDr., podnikateľka
  Eva Kvasnicova, Marketing specialist
  Dušan Haško, Ing., dôchodca, manažér
  Lukáš Praženica, Ing., Technik
  Richard Leško, Ing., informatik
  Peter Posypanka, MUDr., lekár
  Michal Rozsíval, Ing., referent
  Iveta Fillová, Dôchodkyňa
  Mária Nováková, Mgr., Farmaceut
  Mária Murcková, živnostník
  Jaroslav Hašák, lektor
  Katarína Hašáková, učiteľka
  Martina Krištofová, učiteľka
  Denisa Križanová Mgr., Accounts administrator
  Ing. Zuzana Benčičová, Tool designer
  JUDr. Dagmar Vavreková, advokát
  Miriama Gašincová Bc., Tatérka
  JUDr. Daniela Repková, právnik
  Ing. Bóllová Monika, IT analytik
  Mirka Kováčiková
  Anna Ďuračková, Sociálna terapeutka
  Ing. Eleonóra Škafská, administratívna pracovníčka/dôchodkyňa
  Kvetoslava Andrášiková, matka
  Anton Kucík, konateľ firmy/invalidný dôchodca
  Lenka Haragová
  Ing. Milan Rafaj, živnostník/liečiteľ
  Ing. Martina Vaškovičová
  Iveta Sivuličová, matka
  MUDr. Mário Jurovčík, lekár
  MUDr. Michaela Tašárová, lekárka
  Mgr. Martin Kovalik, biológ
  Dagmar Polková, matka
  Stela Stanková
  Peter Palečka, invalidný dôchodca
  Ing. Mária Heribanová, ekonómka
  PhDr. Mgr. Terézia Pružinová, klinický logopéd/dôchodca
  Ján Mezei, občan
  Ing. Bibiana Švarcová, SZČO
  Bc. Jana Okálová, signalistka a mama
  Jaroslava Kresilová, občan
  Mgr. Oľga Janigová, občan
  Júlia Oravcová, účtovnícka kancelária-živnostník
  Lýdia Jedináková, občan
  Zuzana Tekeľova, Pomocníci v nemocnici
  Gabriela Zuzíková, Bc., obchodný referent
  Marek Poprik, Ing., Živnostník
  Denisa Furová, mama
  Martina Bujdošová, Učiteľka v MŠ
  Daniela Bednarova, Techničák manager
  Oľga Kmeťová, starká
  Marian Kmeť, starký
  Attila Widerman, Ing., Výkonný riaditeľ
  Stela Masaryková, Ing., ekonómka
  Zuzana Zavacka, Opatrovateľka
  Ivan Zavacky, Podnikateľ
  Marian Furo, Elektrikár
  Dušan Petruš, dôchodca
  Jana Miľanová, Bc, Fyzioterapeut
  Marián Mokrý, Dôchodca
  Mgr. Peter Jambor, kňaz
  Matúš Grigliak, Mgr., učiteľ
  František Žitniak, Ing., projektant statik
  Viera Žiačková, Ing., Dôchodca
  Angela Vidrová, Zdravotná sestra
  Katarína Kopáčová, RD
  Michaela Žitniaková, učiteľka MŠ
  Ľuboš Kováč, Administratívny pracovník
  Martin Bóna, Ing.arch., PhD., pamiatkár
  Mária Petrásová, Md
  Jana Ivankovicova, Špeciálny pedagóg
  Veronika Vargová, Cukrárka
  Andrej Baláž, IT technik
  Jaroslava Kozáková, sekretárka
  Silvia Falušová, profesionálny náhradný rodič
  Pavla Miščiová, Pracovník OTK v strojárskej firme
  Lucia Sudová, Žena na materskej dovolenke
  Tatiana Furmanova, Opatrovateľka
  Anna Bednáriková, účtovníčka
  MÁRIA ČMILOVÁ, dôchodca
  Jozef Lukáč Bc., finančný analytik
  Ronald König, IT
  Martin Ambrozy, Ing., Učiteľ odborných predmetov na strednej škole
  Zuzana Sefia, administratíva
  Jozef Binka, človek
  Viera Kubáňová, Ing., SZČO, mama
  Ján Huliak, Ing., elektrotechnik
  Heidemary Sanyova, Dôchodkyňa
  Michal Vršek, Ing., Projektový manažér
  Jozef Timko, Ing., rehoľník
  Anna Bajtalová, Ing., dôchodkyňa
  Ľubomír Čomaj, Živnostník
  Ľubica Sekerová, Rodičovská dovolenka
  Katarína Rendeková, Mgr., SZČO – lektorka nemeckého jazyka, prekladateľka
  Janka Mankova, Referentka
  RNDr. Mária Kuchárová, stredoškolská učiteľka
  Jozef Baláž, architekt
  Milan Hostacky, Strojár
  Mária Labašová, Praktická sestra
  Monika Vargová, SZČO
  Ondrej Ralbovský, PharmDr., lekárnik
  Monika Zimanyiova, Office manager
  Ing. Jozef Struhár, SZČO
  Katarína Reinmann, Dôchodkyňa
  Mgr. Peter Baša, Hasič záchranár
  Ivana Bartalosová, JUDr., právnička
  Yveta Oravcová, doma
  Marcela Ďurčová, predavačka
  Katarina Andrasikova, Kuriér
  Mgr. Silvia Bereczova, lektorka
  Olga Sladkova, PhDr., učiteľka na dôchodku
  Matúš Novák, Elektrikár
  Ing. Robert Brezina, Záhradný architekt
  Martina Magáthová, Mgr., Učiteľka, práve na RD
  Marek Magáth, Ing., SZČO
  Miroslava Suchá, Ing., RD
  Viktória Gubová, Študentka
  Bc. Lucia Hoghová, Materská dovolenka
  Pavol Borecký MUDr., PhD, lekár
  Slavomír Plavec, Montážnik
  Alžbeta Štoselová, dôchodkyňa
  Gabriela Gabrielová, SZČO
  Mgr. Daniela Burajová, dôchodkyňa
  Vlado Panacek, Robotník
  Jozef Taliga, Stavebný inžinier
  Daniela Vígová, dôchodkyňa
  Lucia Bírová, vychovávateľ
  Katarína Lasabová, špeciálna pedagogička
  Zuzana Škorvanová, Manažérka
  JUDr. Gabriel Bartalos, právnik
  Katarína Mihalová, dôchodkyňa
  Katarína Sekanova Mgr., učiteľ
  Marika Mišenková, Administratíva
  Ing. Zuzana Tarabova, Ph.D., SZČO
  Eva Sľúková, Opatrovateľka
  Martin Potočár, Obchodník
  Miroslav Pavlík, podnikateľ, podnikateľ
  Milan Škoviera, dôchodca
  Mária Škovierová, dôchodkyňa
  Želmíra Urbanová, Čašníčka
  RNDr. Andrea Antošová, vedec
  Jan Horvath, Operátor vo výrobe hotových mrazených jedál
  Vera Horváthová, Opatrovateľka
  Jana Dorušincová, Mgr., Učiteľka
  Alena Spinerova, robotníčka
  Maria Stevenson, Support Worker (pracujem v UK)
  Mária Vaškorová, bývalá učiteľka MŠ
  Branislav Kellner, rodič
  Andrea Fixelová, Žena
  Janka Doczyova, opatrovateľka
  Miroslava Tomova JUDr., právnička
  Daniela Petrášová, Mgr. Ing., psychológ
  Gabriela Bartalosová, zdravotná sestra
  Beata Šímová, RNDr., manager
  Renáta Bartalosová MUDr., PhD., Lekárka
  Zoltán Földes, Kontrolór
  Alena Kasalová, PhDr., pedagóg na SZŠ v Trenčíne
  Jana Demeterová, Účtovníčka
  Miroslav Kasala, Ing., manažér kvality
  Jana Bublavá, Ing., krajinný architekt
  Marcela Hlubinova, Gastronómia
  Ivan Smutný, konateľ firmy
  Radoslav Král, robotník
  Tomáš Talač, SZČO
  Vladimír Martinkovič, vodič autobusu
  Miroslava Blažejová, upratovačka
  Dana Cvengroschová Ing., učiteľka
  Michal Merica, Monter
  Daniel Chleban, Zdravotník
  Stanislav Kohut, MBA, projektový nákup
  Alžbeta Pilátová, Mgr., Pedagogický asistent
  Mariana Janošová, matka
  Lucia Filípková, Účtovníčka
  Jaroslava De Pasquale, misionárka Lásky
  Eva Pechačova, Bc., Matka, žena v domácnosti
  Stanislava Judinyová, administratíva
  Helena Kovačičová, dôchodca
  Katarína Papánková, Administratívny pracovník
  Andrea Kršáková, Asistentka predaja
  Mgr. Monika Moravcikova, Učiteľka
  Monika Mazúrová, Mgr., Učiteľka
  Vladimir Salak, Dôchodca
  Marek Bratský, Mgr., administratíva
  Zuzana Závecká, učiteľka
  Daniel Závecký, učiteľ
  Jozef Pelák, bagrista
  Magdalena Závecká, učiteľka na dôchodku
  Jozef Pelák, dôchodca pilčik
  Mária Peláková, učiteľka dôchodkyňa
  Tatiana Čmolíková, Mgr., Sociálna pracovníčka
  Radoslav Halás, Podnikateľ
  Jana Lentvorská, JUDr., manažér
  Peter Valašík, technik
  Soňa Bobeková, dôchodca
  Igor Voštiar, Ing., vojak vo výslužbe
  Július Minka, Projektový manažér
  Jana Húšková, Mgr., Manager HR
  Zdenko Janček, Reklama
  Dominika Dekánková, Skladníčka
  Tomáš Iván, Bc., Hasič-záchranár
  Andrea Súlovcová, Mgr., Koordinátor projektov
  Marián Súlovec, Ing., IT špecialista
  Radoslav Krnáč, Technik
  Martina Paráková, Učiteľka MŠ
  JUDr. Karina Uhrinova, advokátka
  ANNA VARGOVA, Invalidná dôchodkyňa
  Katarina Dorinska, Lesník
  Monika Olexova, Mama
  Mária Dvorščáková, účtovníčka
  Emília Rebrová, Rodičovská dovolenka
  Ing. Mária Koteková, Materská dovolenka
  Jana Rakytová, Ing., Učiteľka
  Kamila Hantuchova Mgr., učiteľka
  Miroslava Husárová, Operátor výroby
  Zuzana Zavoďanova, zdravotný pracovník
  Marta Lenčešová, Dôchodkyňa
  Rastislav Fukas, Ing., IT Konzultant
  Veronika Cvašková, Materská dovolenka,
  Alena Bobáková, Ing., agronóm
  Martin Pavlik, Umelec
  Michal Meluch, katolícky kňaz
  Alexander Thurzo, Ing. CSc., dôchodca
  Adriána Snopková, mama
  Lucia Bobakova, Nezamestnaná
  Niva Patzeltová, ing., Dôchodca
  Monika Mesarosova, podnikateľ
  Marta Blašková, SZČO
  Marianna Vašková, učiteľka
  Mgr. Martin Žiak, Živnostník
  Eva Vesela, Ekonóm
  Dana Paraňová, Opatrovateľka
  Monika Polakovičová, SAKHom, slobodné povolanie
  Michaela Jílková, Materská dovolenka
  Viera Ružinkovičová, pedagóg
  Martin Ocelka, SZČO
  Mária Čapová, Finančný manažér
  Robert Šimončič, Skladník
  Emília Mužíková, Nezamestnaná
  Michal Forgáč, Odborný asistent
  Maria Mackinova, Analysta
  Maria Simkova, Zdravotná sestra
  Sidónia Gaborova, dôchodca
  Veronika Baďová, zabezp. kvality
  Renata Dzubova, Chem. laborant
  Igor Slizik Ing., IT špecialista
  Veronika Kubášková, Mgr., občan
  Miloš Pallo, Muž
  Katarína Pallova, Žena
  Matej Sobota, Konateľ s.r.o.
  Aniko Klarikova, opatrovateľka
  Miroslav Šoltys, Invalid
  Roland Kovacs, občan
  Adela Mlynarčíková Mgr., Fyzioterapeut
  Ľubica Jurčová, Zdravotná sestra
  Zuzana Janíková, Administratíva
  Tomáš Bezák, Pracovník v telekomunikáciách
  Jána Bezáková, Učiteľka
  Michal Michalik, International Hotels chain Director
  Alexander Takács, MSc., ekonóm
  Pavol Gábor, Dôchodca
  Igor Izák Ing., Živnostník
  Mária Čomajová, Učiteľka MŠ na dôchodku
  Veronika Licher, Ing. Mgr., SZČO
  Michal Vadila, SZČO
  Margita Gáborová, Dôchodkyňa
  Zuzana Kuzmova, nezamestnaná
  Michaela Duplinska, Fakturantka
  Katarína Képesová, Ing., Manažér
  Adam Záhumenský, obchodný zástupca – otec dvoch živých bytostí
  Jana Kremnická,Mgr., Učiteľka
  Michal Mišči, Technik
  Viera Harvancová, účtovníčka
  Zuzana Schlosserová, Ing.arch., architekt
  Gaborova Sidonia, Dôchodca
  Milan Barčiš, Vodič MKD
  Tomáš Sopko, Ing., SW vývoj
  Ľudmila Pekariková, PaedDr., učiteľka
  Viliam Ďurina, IT
  Michaela Griesova, Mgr., Právnik
  Andrea Maľarová, Mgr., Učiteľ
  Stanislav Dzian, SZČO
  Dušan Snopko, Mgr, SZČO
  Iveta Hegyiová, Účtovníčka
  Eva Határová PhDr, pedagóg
  Ivana Ďurišová, Plavčík
  Pavel Görög, robotník
  Mária Trgiňová, dôchodkyňa
  Katarína Janíková, Obchodnik
  Petra Prepirová, Ing., matka, ekonómka
  Jaroslav Straka, otec 7 detí (1ŤZP)
  Mgr. Veronika Hauswaldova, PR
  Rozália Tichá, Sestra
  Martina Koklesová, Administratívna pracovníčka
  Renáta Fedorčáková, Prijímací technik
  Oľga Šumská Lastovicová, samostatný radca
  Miloš Dano Ing., ID
  Ján Černák, obchodný zástupca
  Jozef Málik, Vodič kamiónu
  Martin Koval, technik
  Jozef Krajčovič, JUDr., dôchodca
  Viera Machalikova, Mgr., manažér
  Milan Potancok, zdravotník
  Gabriela Sosa, SZČO
  Gábor Szombath, vodič z povolania
  Jozef Vadovič, dôchodca
  Maria Kozarova, Dôchodkyňa
  Adela Jarošová, Opatrovateľka zťp syna
  Ivan Dančiak, nezamestnaný
  Gabriela Černáková, Regional manager
  Zdenko Kavuliak, živnostník
  Ing. Zuzana Gmucova, SZČO
  Roman Blažek, Cnc nastavovač
  Mgr. Lucia Szkuráková, PhD., PR manazérka
  Jana Vendelinova Dr.(Theol.), učitelka
  Ing. Ľudmila Pašková PhD., VŠ učiteľka – vedecká pracovníčka
  Miroslav Rybár, T PO a BOZP
  Katarína Denešová, Bc., Vychovávateľka a rodič
  Karina Hrčková Oravcová, Ing., strategický nákupca
  Jana Dekanková, Mgr., Dôchodkyňa, predtým advokátka
  Peter Lipovský, Letecký priemysel
  Stanislav Kovár, advokát
  Jaroslav Fekonja, Dôchodca
  Branislav Martinák, občan
  Jarmila Misakova Mgr, SZČO
  Róbert Fábry, Elektrikár
  Gabriela Ukašíková, Ing., mzdárka
  Anna Halcakova, účtovník
  Peter Duris, geodet
  Ján Trgiňa, dôchodca
  Andrea Lee, Lektorka
  Mária Bútorová, Dôchodkyňa
  Jarmila Štangová, Šička
  Mária Bohunická, Účtovnícka
  Rút Geržová, Dôchodca
  Nadežda Taligova, účtovník
  Miriama Hanáková, Mgr, Právnik
  Veronika Matysova Bc., Dôchodkyňa
  Renáta Karchová, Asistentka
  Eva Sklenicova, Referent
  Ján Giertl, robotník
  Ing. Lucia Pogačová, Výkonná riaditeľka
  Michael Kovár, študent
  Ján Rendek, Ing., prekladateľ
  Jana Kočudáková Talavášková, Občiansky aktivita
  Magdaléna Mičová, študent
  Mária Grebečiová Mgr., Opatrovateľka v zahraničí
  Andrej Krapka, SZČO
  Lenka Mužlayová, referent odbytu
  Ing. Marek Paškala, PhD., výskumný pracovník
  Jaroslav Ješko, Elektrikár
  Jana Bilčíková, Mgr., Zamestnanec vo výskume, momentálne RD
  Eva Preisová Ing., dôchodca
  Dušan Mládek, nezamestnaný
  Bc. Michaela Komadova, Rodičovská dovolenka
  Hubert Michelčík, človek
  Ivana Mičová, Všeobecná sestra
  Henrieta Radoova, Asistent nakupu
  Lívia Kunová, účtovník
  Katarina Kovalova, Mgr., Materska dovolenka
  Helena Križanová, Dôchodkyňa
  Stanislava Kovaľová, T.č. MD
  Michaela Hlatka, Rodičovská dovolenka
  Ildikó Ürge, SZČO
  Anna Štefančíková, Zástupca vedúceho
  Ludmila Holecova, Analytik
  Miro Gejdoš, technický pracovník
  Petra Mandakova, Obchodný manažér
  Helena Zichová, Ekonómka, t.č. opatrovateľka
  Jana Košíková, Fotografka
  Ema Gejdošová, Mgr., fyzioterapeut
  Ivan Sklenár, technik, dôchodca
  Juraj Chudý, Automechanik
  Edita Fekonjova, Nezamestnaná
  Olga Baloghova, St.Dôchodca
  Patrícia Chynoradská, Optický technik
  Lenka Vitteková, Asistent učiteľa
  Zuzana Kodriková, JUDr. Ing., Ph.D., Podnikový právník
  Mária Gézingerová, Obchodný zástupca
  Tomáš Tomko, Bc., Školník
  Jozef Gmuca Ing., software developer
  Jana Csaderova, Mgr, fyzioterapeut
  Katarína Chudá, Administratívna pracovníčka
  Eva Huskova, administratívna pracovníčka
  Sabína Zahirovič, Administratívna činnosť
  Tomáš Brna, Učiteľ
  Ing. Erika Paškalová, konštruktér
  Gabriela Svitaničová, veterinar
  Julian Kovač, Živnostnik
  Kristína Duchoslavová, Materská dovolenka
  Alena Urbanová, Dôchodca
  Milan Ambriško, Ing., Odborný predajca
  Beáta Danišková Mgr., Učiteľka
  Tatiana Minova, administratíva
  Alžbeta Chalányová, dôch
  Judita Rybanska, inv. dôchodkyňa
  Marek Kollar, strojárenský pracovník
  Ján Turza, Ing., otec
  Želmíra Hromkovičová, Dizajnérka
  Katarína Bódiová, Sociálna pracovníčka
  Ing. Ivana Tóthová, Geológ
  Marianna Sopková, Mgr., špeciálna pedagogička
  Peter Kmeť, Štátny zamestnanec
  Martin Sedmák, Pripájam sa k výzve
  Jån Halčak, ekonóm
  Margita Hašková, konateľ
  Magda Halčínová,MUDr. Ing., PhD., Lekár
  Lubomir Mišák, Filmový Koordinator
  Stanislava Skruteková, Mgr., učiteľka ZŠ
  Andrea Brezinová, občianka
  Ing. Michal Gregor, autorizovaný stavebný inžinier, SZČO
  PharmDr. Slávka Rafajová, predovšetkým matka
  Erika Paškalová, občianka
  Vojtech Petrovszky, občan
  Bc. Lenka Haragová, rodičovská dovolenka
  Ing. Sisák Juraj, občan
  Tomas Gavenda, Ing., IT Konzultant
  Vladimír Ščepán Ing.arch., Architekt
  Zoja Kolaříková, Bc., asistentka
  Tatiana Koňarčíková, MUDr., Lekár so špecializáciou z patológie
  Peter Uhrin, Ing., technológ
  Babeta Ilčíková, Ing., zamestnanec HR
  Dasa Smitalova, operátor vo výrobe
  Ľubica Jančurová Ing., ekonómka
  Viktor Matúš, Ing., Procesný inžinier
  Jana Pavlíková, Bc., Sociálny pracovník
  Ľuboš Gaman, Ing., technik
  Ingrid Gamanová Zádrapová, Mgr., technik
  Katarína Gajdošíková, Mgr., Verejný zdravotník
  Marcela Milone Ing., konstrukter
  Adriana Krivosudská, Mgr., Špeciálna pedagogička
  Renáta Blašková, Ing., ekonóm
  Peter Martyák, Ing., SZČO
  Zima Jozef PharmDr., výrobca doplnkov výživy
  PhDr. Kovac lubomir, podnikateľ
  Daniel Koyš, Mgr., programátor
  Alexander Bugala Ing.arch, stavbár
  Krajcik Marcel, Ing., Stavby veduci v DE
  Miroslava Znamenakova, Ing., Na materskej
  Veronika Balušíková, Mgr., Projektový a finančný manažér
  Terézia Pekariková, PaedDr., dôchodca
  Jan Slovik, Ing., polnohospodar
  Michaela Matejkova Mgr., SZČO
  Janka Porubská, Mgr, Učiteľka
  Livia Duricova,Mgr., farmaceut
  Magdaléna Andruščáková, Mgr., Sociálny pracovník
  Antónia Balušíková,Mgr, učiteľka
  Tomas Kosco, Kuchár
  Jana Kočanová, Rodicovska dovolenka
  Csergeova Ingrid, Zahradnik
  Tomas Rubicky, Ing., IT
  Zdeno Balusik Dôchodca, kuchár
  Eva Pavlovova, Kadernicka
  Schwarczová Katarína, rodič
  Jana Tomkova, Rodicovska dovolenka
  Igor Iliaš, Ing., Projektant, energetický audítor
  Henrich Machálek, Slobodné
  JUDr. Olga Simorova, Dôchodkyňa
  Drahoslava Kovárová, prekladateľka
  Michal Forgáč, Odborny asistent
  Tariana Furmanova, opatrovateľka
  Matúš Vágner, strojársky špecialista riadenia výroby
  Tomáš Kulík, PhD, výskumník v oblasti zabezpečenia kyberpriestoru
  MUDr. Alena Debnáriková MPH, lekár
  Zuzana Zajícová, rodičovská dovolenka (matka troch maloletých detí)
  Martina Sányová, administratívna pracovníčka
  Zuzana Žemberová, žena v domácnosti
  Matúš Dobias, robotník
  Lýdia Matúšová, interiérový architekt
  Zuzana Vass, učiteľka ZUŠ
  Mgr. Veronika Haškova, marketingový manažér
  PhDr. Lubomir Kovac, podnikateľ
  Vlasta Funtíková, vedúca predajne, predajca
  Lenka Šmihulová, živnostník
  Jana Hoppanová, Ing., administratívna pracovníčka
  Róbert Rozbroj, Bezpečnosť a ochrana
  Klára Šmídová, Grafik, ilustrátor
  Ing. Martina Vaškovičová,
  Nina Srankova, konateľ
  Miriam Korbelova, Žena
  Samuel Tomkovič, študent
  Michaela Tomkovičová, študent
  Miroslav Tomkovič, podnikateľ
  Anna Tomkovičová, podnikateľ
  Mgr. Zuzana Personova, matka
  Lívia Ivanovská, Krajčírka
  Juliana Fekečová, Skladníčka
  Jozef Marcinčin, technik kvality
  Igor Briak, Výsluhový dôchodca
  Martin Nesrsta, Stolár
  Martina Šilleova, Obchodná asistentka
  Vladimír Ondrejička, Ing., elektrotechnik
  Adriana Binovska, Administrácia
  Jozef Šesták Mudr., lekár
  Andrea Zabadalová, Vedúca jedálne
  Zuzana Sefcikova, Opatrovateľka
  Veronika Vargová, Ing., účtovník
  PharmDr. Erika Gruber, Farmaceut
  Silvia Jurašeková, Ing., ekonóm
  Gabriela Kmošková, Materská dovolenka
  Lucia Oravská Lizak, ekonóm
  Martin Gal, obchodný manažér
  Ľudmila Kurčíková, Dispečer
  Vladimíra Galova, živnostníčka
  Tomáš Mihok, Ing., technik BOZP
  Iveta Galikova, zdravotná sestra – t.č. inv. dôchodca
  Ing. Juraj Kostolansky, Podnikateľ
  Simona Vašeková, Rodič
  Alena Tóthová, Šofér MKD
  Martina Gerstnerova, Interiérová dizajnérka
  Veronika Fodorova, Umelec
  Lucia Dlhošová, Mgr., meteorologická na RD
  Vladislav Čatloš, Programátor CNC
  Maroš Majcher, Skladník
  Pavol Vizner, Dôchodca
  Zuzana Dunda, Opatrovateľka
  Kristina Offermannova,RNDr., učiteľka- lektorka na dôch.
  Antonín Veselka, Programátor
  Stanislava Veselková, Mgr., Hlavný inšpektor bankového dohľadu
  Iveta Pavlovkinova, Interpreter
  Ivana Šramová, projektový manažér IT
  Danica Rusnák Borisová, riaditeľ spoločnosti
  Slavomír Haládik, Profesionálny vojak
  Katarína Strelová, Opatrovanie
  Lucia Lechová Mgr., Štátny zamestnanec, t.č. Rodičovská dovolenka
  Veronika Selingerová, Výtvarník a pedagóg
  MUDr. Júlia Hrachová, PhD., pediater
  Simona Šrámková, Čašníčka
  Akad.mal Ondrej Zimka, maliar
  Mgr. Art. Norbert Kelecsényi, sochár
  Mgr. Art. Milina Zimková, výtvarníčka
  Zuzana Muslová, Bc., konštruktérka
  Zuzana Grossmann, IT špecialista
  Monika Oriskó, Administrátorka
  Milan Paňak
  Tomáš Bott, Maliar
  Mária Kleinová, Ing., Materská dovolenka
  Katarína Bruncková, Účtovníčka
  Róbert Klein, Mgr., Konateľ SRO
  Miroslav Kráľ, SZČO
  Ľudmila Tehlárová, Opatrovateľka
  Kristina Urbánková, Učiteľka
  Marcela Kováčová, Ing., účtovníčka
  Jaroslav Sojčák MUDr., Lekár
  Ingrid Belanská Piklová, Telefonista
  Eleonóra Rückschlossová, Ing., dôchodca-stará mama
  Peter Leško, robotník
  Lenka Rošková, Ing., ekonóm
  Linda Knézelová, nezamestnaná
  Lenka Baloghová, Pomocná kuchárka
  Beata Svitkova, učiteľka
  Miriam Nováková, Mgr., učiteľka
  Stefania Paulovicova, Dôchdkiňa
  Martina Szakál, Mgr, Učiteľka MŠ
  Svetozár Barcaj, Vedúci oddelenia veľkoobchodu
  Milan Antolik, Muž
  Vargová Adriána, Ing., Vedúca prevádzkového úseku
  Marcel Vašek, Muž
  Zuzana Olomi, Mgr., Dipl-Kffr., Accounting Manager
  Zlatica Šatková, Pedagóg ZUŠ
  Daša Belanová, Nezamestnaná
  Rastislav Janousek, predavač
  Natália Balážová, Mgr., projektový manažér
  Dana Vavricova, MUDr., lekárka
  Zuzana Zatloukalová, Ing., FR v neziskovej organizacii
  Monika Jurašeková, učiteľka
  Monika Frnčová, Obsluha ČS.
  Matej Frnčo, Občan
  Zuzana Dlugosova, pracovník v elektro výrobe
  Monika Mériová Homolová, Živnostník, ale predovšetkým matka
  Ingrid Kramerova, Admin. pracovník
  Andrea Both, Pickerka
  Gabriela Lehocká, administratíva
  Jana Tibenská, Matka
  Viera Radulovová, dôchodkyňa
  Daniela Kobolová, zdravotná laborantka
  Lucia syrova, kuchárka
  Ľudmila Novotná, učiteľka
  Jozef Kravec, Človek
  Lucia Pilkova, matka
  Anna Kupcová, Mzdová účtovníčka
  Eva Antalikova, Logisticky špecialista
  Mgr. Martina Krebsová, Živnostník v oblasti vzdelávania detí
  JUDr. Jana Kucharikova, Notár
  Amanda Offermann, Zdravotná sestra, momentálne nezamestnaná
  Renáta Kundrová, Ing., Účtovník
  Ing. Lenka Jágerská, PhD., Stavebný inžinier
  Andrea Bozáňová, Nezamestnaná
  Jaroslav Cerovský, Štátna služba- príslušník OS SR
  Peter Braun, podnikateľ
  Marta Uhrínová,RNDr, Pedagóg-dôchodca
  Monika Fekecova, SZČO
  Andrea Brezinová, SZČO
  Jana Gondová, Mgr., učiteľka
  Mgr. Barbora Boboková, podnikateľka
  Dana Novosadova, Predavačka
  Martin Štroffek, Technik
  PhDr. Katarína Štroffeková, Banková úradníčka
  Viera Korbelova, Invalid
  Daniela Šišoláková, kvalitárka výroby
  Peter Bocko, Disponent
  Mária Čapská, Operátor vo výrobe
  Daniela Remeňová, žena
  Janette Rimóciová, Rodič
  Gabriela Kaňuchová, Obchodná zástupkyňa
  Andrej Gerstner, podnikateľ
  Martina Foltínová, Zdravotná sestra
  Soňa Oravickova, opatrovateľka
  Katarina Forgáčová, Kontrolórka kvality
  Zuzana Molnarova, Kvalitárka
  Tomáš Czanik, Podnikateľ
  Mária Bulková, terapeut
  Kristína Tuhá, Nezamestnaná
  Mária Daňová Mgr., učiteľ
  Peter Benda, skladník
  Katarína Sashalmiová, Nezamestnaná
  Kristína Michalovičová, Predavačka
  Erika Paroulková, MUDr., detská lekárka
  Lýdia Mlyneková, Ekonómka
  Andrea Miklianová, Čašník, barman
  Freytag Peter, Živnostník
  Katarína Porubská, MUDr., lekárka
  Eva Cirbusova, predavačka
  Renáta Iracká, Mgr., Materská dovolenka
  Renáta Hamarová, Optik
  Erika Struhárová, Ing., rodičovská dovolenka
  Andrea Pučeková, Ing., SZČO
  Ing. Zuzana Macoskova, podnikateľ
  Božena Jarošová, dôchodkyňa
  Zuzana Zieglerová, Referent
  Marianna Deglovičová, Bc., Materská dovolenka
  Tatiana Nieburová, Operátor vo výrobe
  Kristína Masláková, Materská dovolenka
  Beáta Rošková, Momentálne nezamestnaná
  Alžbeta Buzás Bodonyi, Mgr., Majiteľka firmy
  Mária Balážová, Dôchodkyňa
  Ľudmila Macejková, Skladníčka
  Daniela Bronisova, SZČO
  Rastislav Brodňan, Ing., programátor
  Jarmila Sečányová, Predavačka
  Ing. Peter SVITAN, IT
  Silvester Barczi, Vodohospodársky zamestnanec
  Jana Šrámková, Podnikateľ
  Anna Krchňová, zdravotník
  Ing. Marek Ziegler, Živnostník
  Eva Šťastná,Mgr., Vseobecná sestra,mmt.MD
  Petra Kapuscinska MUDr., Lekár
  Ing. Jozef DUPKALA, Združenie pre ochranu rodiny
  Eva Ferkova, Učiteľka
  Viera Drozdova, Chyžná
  Denisa Kuzmova, SZČO
  RNDr. Slavomíra Fabianová, PhD., laboratórny diagnostik
  Barbora Janechova, účtovník
  Tatiana Antalová, Učiteľka
  Bc. Ociepková Lýdia, nezamestnaná
  Andrej Porubský Ing., Informatik
  Zuzana Bačová, Rodičovská dovolenka
  Jan Offermann, Dipl.Ing.6, Statik
  Eva Braciníková, SZČO
  Branislav Šťastný, Obrabač kovov
  Jana Pavlikova, Záchranár
  Veronika Bašti, Bc., Učiteľka MŠ, matka na RD
  Jana Jašková, Asistent sekretariátu riaditeľa
  Veronika Dubčeková, Mgr., Marketingový pracovník
  Eva Hallerová, Mgr., Rodičovská dovolenka
  Janka Šušolová, Dôchodkyňa
  Anna Cerovská, operátor výroby
  Erika Hoxha, Pedagogická asistentka v Zš
  Andrea Faberova, fakturantka
  Miroslav Cerovsky, nezamestnaný
  Silvia Čikelová, Ing., ekonóm
  Zuzana Hauskrechtová, Bc., špeciálny pedagóg
  Erich Rostáš, robotník
  Tatiana Benková, zdravotník
  Lucia Semanová, rodič
  Marcela Bridišová, operátor vo výrobe
  Monika Gondášová Bc., Učiteľstvo odborných predmetov
  Martina Ziakova, zdravotník
  Jarmila Kancírová, szčo
  Iveta Milanová, Učiteľka
  Dagmar Kuniaková Garza, Zdravotná sestra
  Jana Szárazová, Mgr., konateľ s.r.o.
  Mgr. Zuzana Mališová, SZČO, matka 4 detí
  Jan Murin, lekár a učiteľ
  Ján Jaško, Ing., Muž
  Tatiana Hudcovicova, Materská dovolenka
  Kristián Milan, SZČO
  Jana Rabatinová, Ing., Rodičovská dovolenka
  Mária Perželová, žena
  Michaela Košecká, Hr manager
  Mgr. Branislav Šutý, dôchodca
  Ingrid Miklerova, učiteľka
  Mária Chrenkova, Obchodník
  Mária Tkáčová Mgr., Account manager
  Ivana Brunovská, Mgr., Učiteľka angličtiny
  Gabriela Pruzincova, administratíva
  Nataša Rasmanova, Dôchodkyňa
  Katarína Rybárová, štátny zamestnanec
  Miroslava Škorecová, Nezamestnaná
  Gabriela Putyerová, Ing., Terapeut
  Viera Jesenská, Mgr., stredoškolská učiteľka na dôchodku
  Mgr. Kristina Hills, Administratívny pracovník
  D. Klešiková, opatrovateľka
  Renáta Langová, Mgr., Učiteľstvo
  Dominika Locká, Podnikateľka
  Ditta Petrášová, ID
  Robert Jaslovský, Poľnohospodársky výskum
  Juraj Susol, SZČO
  Hedviga Nováková, Dôchodkyňa
  Monika Bajtekova, Administratívna prac., homeopatka
  Dávid Dzurek, štátny zamestnanec
  Ľudmila Wandrašeková, Dôchodkyňa (ekonóm)
  Antónia Olšavská, Ing., Pozemkový referent
  Sofia Nováková Mgr., Sestra
  Maria Laczova, učiteľka
  Radomila Pergerová, dôchodkyňa
  Marian Bullo, technik
  Roman Novak Ing., podnikateľ
  Zuzana Výbošťoková, pedagóg
  Darina Jurkáčková, zdravotná sestra
  Iveta Olšovská, Administratívna pracovníčka
  Daniela Leysekova, nezamestnaná
  Richard Bizub, zdravotný asistent, kúpeľník
  Monika Šmilňáková, Mgr., učiteľka
  Mgr. Slavka Kleštincová, Učiteľka
  Jana Nigrínyová RNDr., pracujúca dôchodkyňa
  Frantisek Achilles, Zámočník
  Pavol Braviak, Robotník
  Mgr. Katarína Tarasová, marketingový pracovník
  Regina Golierová,Ing., Ekonómka
  Jana Beňová, nezamestnaná
  Milan Golier, Obchodník
  Anna Beokova, Ing., Personalista
  Mária Havlíková, Dôchodca
  Andrea Molnárová, Mgr., vychovávateľka
  Emília Ambrusova, Dôchodca
  Mgr. Monika Kovačičová, Matka
  Ľudmila Durajová, ekonóm
  Perla Hrivňáková , Ing., Ekonómka
  Marián Oravicek, SBS -Informátor
  Mária Chodúrová, Opatrovateľka
  Svetlana Vallašeková, Kouč
  Viera Lisá, ekonóm
  Katarína Jana Božíková, Mama 2 deti , agropodnikateľka
  Michaela Lenická. Mgr, Učiteľ
  Marek Lenicky, Ing., Projektový manažér
  Vladimír Gemzický, Dôchodca
  Jozef Ambrus, Dôchodca
  Ivana Oberman, Ing., CEO
  LUKÁŠ RYBÁR, SZČO
  Viera Bohačova, Dôchodca
  Petra Bajnoková, pôrodná asistentka
  Michal Hrčka, Ing., Manažér stavieb
  Andrea Profantová, Slobodné povolanie
  Robert Kotes, Ing., SZČO – lektor, IT odborník
  Helena Žakovičová, dôchodkyňa
  Alexandra Šteflovič, SZČO
  Anna Demeterová, PNR
  Jozef Vasko, informatik
  Katarína Tomečkova, Referent
  Lucie Železňák Babiaková MUDr., Lekár, internista
  Nina Murárová, MA, Riaditeľka marketingovej agentúry
  Zuzana Babiakova, Recepčná golfového rezortu
  Alla Jakubcová, Učiteľka
  Zuzana Semanova, Prekladateľ
  Dávid Csürös, SZČO
  Eva Graschitz, Technológ
  Michal Jakubec, Vodič
  Martina Širillová, Ing., Materská dovolenka
  Eva Bohacova, Momentálne-materská dovolenka
  Ing. Ingrid Ďurková, matka
  Eva Dankova, Predavačka
  Jozef Hranák, Ing., technológ
  Soňa Filová, živnostník
  Lenka Tóthová, Mgr., psychológ
  Božena Vaňová, Komunitný pracovník
  Mária Lovásiková, zdravotná sestra
  Iveta Spišák Karboniková, Payroll specialist
  Lenka Němcová, RD
  Katarina Kusova, administratíva
  Michal Dieneš, PhDr., CSc., dôchodca
  Zuzana Vejinovic, Asistentka v škôlke
  Bc. Eva Záhorcová, zdravotná sestra
  Anton Čulen, Pedagóg
  Zuzana Mészárosová, SZČO
  Martina Ferencová, Zdravotník
  Darina Vranová, Mgr., učiteľka
  Martin Babiak, Ing., generál v.v.
  Kristína De Souza, Rodičovská dovolenka
  Slavo Purdey, Ice marshall
  Karol Fajnor Ing., patentový zástupca, dopravný ing.
  Andrea Santusová, Vychovávateľka
  Zuzana Judáková, Ing., študent
  Zuzana Hlatka, Materská dovolenka
  Miriama Harčariková, Učiteľka
  Silvester Judák, SZČO
  Lubica Froncová Ing. Mgr., sociálny pracovník
  Ula Belianská, SZČO
  Jana Sekerešová, Nezamestnaná
  Juraj Zahorec, SZČO
  Erika Klimantová, momentálne bez práce
  Eva Oprchalova PaedDr,
  Ján Jakabšic, Výsluhový dôchodca
  Ing. Andrea Kaššaiová, matka
  Alexander Kovačič, IT Manager
  Miroslav Švidroň, SZČO
  Andrea Dankova, nezamestnaná
  Alexandra Kalivodová, Mgr., Sociálna práca
  Monika Doľacká, matka, zdravotníčka
  Katarina Hvozdarova, rodičovská dovolenka
  Daniela Vlckova, Dôchodkyňa a stará mama
  Mgr. Dovhunova Jana, Rodičovská dovolenka
  Bc. Martin Sidor, Muž
  Ing. Gabriela Vymyslická, rodičovská dovolenka
  Adrián Starove, Ing., administratíva
  Jovana Šinská, Vedúca predajne
  Lýdia Klimentova, Dôchodkyňa, opatrovateľka
  Adriana Podolcová, Slobodné
  Marta Kotesová, Ing., Referent
  Jozef Halagačka, Technik
  Zuzana Scholzová, Fakturantka
  Eva Pagačová, Invalidný dôchodca
  Bc. Zuzana Harrerova, Špecialista
  Adriana Krafčíková, mama
  Mgr. Peter Divičan, Informatik
  Andrea Motýľova, Úradníčka
  Milan Závodský, Bc., nezamestnaný
  Dorota Gubanyova, Dôchodkyňa
  Monika Vnuková, zdravotná sestra
  Zuzana Ben Peretz, učiteľka
  Milena Svihorikova, Predavačka
  RNDr. Erika Sýkorová, učiteľka
  Kvetoslava Kotrbova, pedagogička
  Jana Švihelova, SZČO
  Rostislav Pavlík, vydavateľ
  Lýdia Koscelníková, Učiteľka MŠ
  Soňa Gazdíková, dôchodca
  Zuzana Krajčíková, RD
  Zuzana Podbehlá Bartová, žena
  Simona Remišová, Predavačka a matka
  Jozef Matloch, manažér
  Mária Oláhová, Administratíva
  Eva Mária Kozáková, Ing.,
  Andrej Baček, Predavač
  Beata Kyselova, Referentka
  Katarina Sudarova ,Mgr., učiteľka
  Ing. Katarína Kumančiková, dôchodkyňa
  Martin Daniš, štátny zamestnanec
  Richard Feher, podnikateľ
  Edita Jaslovska, redaktorka Dôchodkyňa
  Gabriela Balagová, Ing., Letecký inžinier
  Martin Rajňák, Ing., analytik
  Danka Balagová, Dôchodkyňa
  Klárka Hodničová, Pedagóg
  Peter Kaša, SZČO
  Žaneta Mrázová, Rodičovská dovolenka
  Marián Čipak, Manažér
  Zuzana Kakulova, Dôchodkyňa
  Jana Ďuricova, Pracovník detského centra
  Jaroslav Chmela, Riaditeľ
  Štefan Bobák Ing., technik špecialista
  Marek MERIAČ, Mgr., Učiteľ, tréner
  Bozena Bobrikova, Dôchodca
  Daniela Bušová, Ekonómka
  Lenka Slováková, Obchodný zástupca
  Katarína Hlbocká, Speváčka, učiteľka, matka
  Dominika Poturnayova, Mgr., učiteľka
  Júlia Jašurová, Menežer
  Jan Boron, Konateľ, podnikateľ
  Slávka Pjatakova, Mgr., nezamestnaná
  Miroslav Svetlošák, Nástrojár
  Monika Gnipová, Materská dovolenka
  Janka Ladicka, Sanitár
  Martina Valková, administratíva
  Michal Gabalec, manažér kvality
  Jan Taras, Mgr., grafik
  Zuzana Kováčová Mgr., učiteľka
  Marcela Urbanikova, nezamestnaná
  Kvetoslava Kvalteniova MUDr., Rok dôchodca, 41 rokov praxe lekár ARO
  Mária Valová, Ing., Kontrolór
  Viera Dieskova, Phdr.Csc., Psychológ, Dôchodca
  Jaroslav Beňo, IT
  Anna Jančičeková, Ing., Biochemička
  Daniela Pribilincová, Vodič VZV
  Lydia Zvadová, Administratíva (momentálne rodičovská dovolenka)
  Anna Benkovičová, Mgr., matka
  Katarína Šimčová, Ing., programátor
  Alena Bašová,Ing. ,PhD, vysokoškolský učiteľ
  Ľubomír Rybársky, Ing., IT (programátor)
  Anna Hlbocká, Ing., Účtovníčka
  Jana Mišenčíková, Nezamestnaná
  Mária Štefíková, matka, zdravotník, vš. pedagóg
  Ivana Bobakova, MD
  Katarína Orosová, Mgr., Office Manager
  Jana Kobetičová, Ing., Referent nákupu
  Mgr. Beáta Danišková, Učiteľka
  Katarína Starinská, Manažér
  Mariana Boldišová, Dôchodkyňa
  Pavol Matejicka, Šofér
  Zdeno Broczky, Súkromný sektor
  Lucia Fedákova, Informátor
  Silvia Velčická, Obchodný zástupca
  Martina Krajcovicova, Notársky pracovník
  Hričovcová Zuzana, Mgr., administratíva
  Mária MAŤOVČÍKOVÁ Mgr, Skladník
  Viera Čundáková, Predavačka
  Ivan Haliena, dôchodca
  Marek Lentvorský, SZČO
  Eva Jiriste Ing., ekonóm
  Oldrich Spacek, SZČO
  Špačková Andrea, SZČO
  Ing. Vladimír Mušák, technik
  Mária Prusakova, Mgr., Nezamestnaná
  Mgr. Jana Csaderova, fyzioterapeut
  Veronika Brnová, szčo
  Andrea Gábiková, Rodičovská dovolenka
  Monika Benikovska Ing., RD
  Ing. Alžbeta Janusová, ekonómka
  Roman Jošt, Ing., Ekonóm
  Ing. Lucia Kinská, Dopravná referentka
  Mgr. Daša Labajová, SZČO
  Vanda Truchlikova, Ing., Živnostník
  Hermina Pothorová, účtovníčka
  Adriána Guttmanová, účtovníčka
  Eniko Kišiday, Účtovníctvo
  Petra Barániová, Lekárka
  Marcel Baráni MUDr., Lekár
  Ing. Robert Sipos, IT
  Viktor Tkačík, architekt
  Tatiana Kormanová, Ing., živnostníčka
  Michal Belko, MUDr., Lekár
  Martin Dobiaš, IT pracovník
  Jaroslav Vavrica, Prokurista
  Katarina Orthova Ing., ekonóm
  Júlia Pavliková mgr., učiteľ
  Anita Možary, Žena
  Henrieta Kamon, Ing., Podnikateľ
  Ľudmila Laurová, Zdravotná sestra
  Alica Dévai, v domácnosti
  Renata Schneidrova, admin. prac.
  Bc. Janka Siskova, učiteľka
  Jozef Hutko, Ing., manažér
  Marta Kmecova, Dôchodca
  Maria Karlikova, pracovník zákazníckeho oddelenia
  Mgr. Peter Gregor, Pedagóg
  Adriana Mikušová, PhDr., Sestra
  Szabóová Mária, Dôchodca
  Jurečkova Magda, zdravotník
  Jurecko Peter, Vojak
  Katarína Vansová, Úradníčka
  Peter Culka,Ing., Finančný agent
  Angelika Pápaiova, Referent
  Bc. Eva Poliakova, Konateľ
  Igor Cserge, živnostník
  Tímea Kovács, Ing., účtovníčka
  Monika Šalingová Klimentová, Programová Asistentka
  Pavel Prokop, operátor CNC
  Danica Joštová, Ing., Ekonómka
  Eva Ruzinska, Materska dovolenka
  Maria Markuliakova, predavačka
  Lucia Sojčáková, Štátny zamestnanec
  Stanislava Mikitiva, Invalidný dôchodca
  Janka Štrbová, zdravotná sestra
  Dana Majerčíková, Administr. pracovník
  Andrej Halačka, technik
  Michaela Halačková, hygienik
  Roman Kvasnicka, Ing., Analityk – automobilový priemysel
  Magdaléna Vašková, PaedDr., Učiteľka
  Slávka Slabejová, Vedúca jedálne
  Petra Kendralová, Bc, SZČO
  Jana Tamaškovičová, Ing., ekonómka
  Martina Gabrielova, účtovníčka
  Dana Dyčková, Ing., Dôchodkyňa
  Katarína Masná, Vychovávateľ, mama
  Július Tandlmár, dôchodca
  Ľubomíra Sčensna, pracovníčka v obchode
  Mária Suváková Staškovce, SZČO
  Jaroslava Hudáková, Office manager
  Janka Koperová Mgr., učiteľka
  Monika Kičinová, Občan
  Ing. Ján Kotoč, živnostník
  Jozef Kostúr, Dôchodca
  Terézia Szabová, Materská dovolenka
  Alena Nikitinská, Dôchodkyňa
  Barbora Masariková,Ing., Rodičovská dovolenka
  Margita Sventeková, Dôchodkyňa
  Edita Juričeková, Materská dovolenka
  Tomáš Varsík, Ing., Špecialista technickej podpory
  Zuzana Kollárová, SZČO
  Daniela Tejkalova, Kouč
  Mgr. Michal ŠalIng., advokát
  Mgr. Daniela Eisnerová, manažér
  Štefan Bielčik, metrológ, teraz dôchodca
  Lőrincz Sarolta, Dôchodkyňa
  klara allam, poradca v banke
  Mgr. Jana Gregorová Fijalková, Výpravkyňa
  Martin Gregor, Návestný majster
  Irena Krajčovičová, Ing., ekonóm
  Mária Majerčíková Mgr., ekonóm
  Mgr. Pavlovčiková Michaela, administratíva
  Eva Anjelová, učiteľ
  Alžbeta Lekýrová, Podnikateľ
  Gabriela Mrazkova, Pedagóg
  Ing. Miroslav Kačmarik
  Zuzana Csonková, Mgr., Nezamestnaná
  Janka Sobolicova, Mgr., IBPS
  Viera Parasková, Výtvarníčka
  Ján Komár, podnikateľ
  Anna Precnerová, Mgr., predavačka
  Jarmila Lukasová, Mgr., učiteľka, prekladateľka
  Adela Matej Kucerova, Mgr, tréner – učiteľ
  Lucia Peňáková, Ing., SZČO
  Pavel Peňák, Ing., Unixový špecialista
  Adriana Pokorná Vetráková, účtovníčka, daňová poradkyňa
  Katarína Ptačinová,Mgr., učiteľ
  Zuzana Bieliková, opatrovateľka
  Mgr. Erika Holubová, ekonómka
  Dušan Šranko, elektrikár
  František Slabej, Elektrotechnik
  Dominika Papšíková, Tréner
  Blanka Slaninová JUDr., podnikateľka
  Marek Labant, Elektrotechnik
  Jarmila Labantová, Učiteľka
  Jana Paulíková, ekonóm
  Pobehová Božena, dôchodkyňa
  Mária Birošíková, Mgr., učiteľka 1.- 4. roč.
  Eva Macajová MUDr., Lekár
  PhDr. Jana Kolláriková, Mama na RD, učiteľka
  Karabova Jana, Ing., terapeut
  Katarína Sykorová, opatrovateľka
  Jana Birošíková, Invalidný dôchodca
  Ivan Kocák, colník
  Anna Ďuračková, Terapeutka
  Jana Chandogova, Zdravotná sestra
  Branislav Masny, Strojár
  Anna Zacharova, Vodička električky
  Marianna Binková,Bc., administratívny pracovník
  RNDr. Váňa Kováčová, dôchodkyňa
  Andrea Talábová, Auditora, inštruktorka
  Ing. Michaela Cernochova, Biotechnolog
  Ladislav Pastírik, Dôchodca
  Zuzana Sedláčková, Administratívny pracovník
  Štefánia Frollová, Dôchodca
  Dana Štípalová, Zamestnanec v súkromnej spoločnosti
  Miroslav Boldiš, Ing., Dôchodca
  Tomáš Buchala, SZČO
  Soňa Bukovská, Mgr., Učiteľ
  Miloš Palko, bezp. technik
  Bc. Linda Raffler, Podnikateľka
  Martina Kotočová Mgr., matematička
  Katarina Jurisova, mgr, učiteľka
  Sylvia Markus, kaderníčka
  Lubomir Krsko, živnostník
  Mária Kotusová, mgr, Organizátor podujatí
  Soňa Habšudová, dôchodkyňa
  Elena Šebová PhDr, psychologička
  Janka Červeňanová, SZČO- účtovníčka
  Zlata Michálková, Mgr., školský špeciálny pedagóg
  Nicolette Chnápková, Kozmetická konzultantka
  Eva Poláková Ing., Dôchodkyňa
  Martina Rolakova, Bc, administratíva
  Milan Štípala, Závodný technik
  Ing. Eva Mierková, chemický inžinier
  Eva Juhárová, osobná asistentka
  René Pavlik, Dôchodca
  Tomáš Janecka, Stolár
  Miroslava Barancova, nezamestnaná
  Jana Sustrová, Informátorka
  Eva Barancova, Ing., Dôchodkyňa
  Pavel Kuzmik, zdrav. záchranár
  Petronela Jasečková, referent CK
  Mária Kotrbová Mgr., učiteľka
  Pavel Novysedlák, obchodný zástupca
  Boldisova Helena, Strojník
  Stanislava Novysedláková, predavačka
  Helena Boldisova, operátor
  Peter Franc, Mgr., učiteľ
  Martina Čelková Ing., Stredoškolská učiteľka
  Dáša Kosecová, RNDr., učiteľka
  Robert Sramo, podnikateľ
  Ing. ZUZANA NEMETHOVA, Asistent advokáta
  Erika Galanová, Referent
  Martina Kvasničková, Inštruktor soc. rehabilitácie
  Monika Kardošova, dôchodca
  Eva Gremanová, dôchodca
  Jana Micekova, SZČO
  Monika Ramačová, MVDr., Veterinárna lekárka
  Jana Mallesichová, Nezamestnaná
  Andrea Kovačovicová, farmaceut
  Linda Svršek, Mgr., Rodičovská dovolenka
  Slovenské Hnutie Obrody, politické hnutie
  Vladimír Karaba, Ing., podnikateľ
  Katarína Gašpieriková, Dôchodca
  Filip Kancír, SZČO
  Marcel Virág, Ing., SZČO
  Tibor Strašík, technik
  Milena Kolodová, Bc., Rodičovská dovolenka
  Lubomir Vicena, Ing., záhradný inžinier
  Peter Filo, Bc., Application & Service Engineer
  Štefan Hrušovský, prof. MUDr., CSc., lekár
  Anton Kardoš, technický pracovník
  Martin Bystriansky, grafik
  Lucia Andrisová, SZČO
  Alena Bednáriková, Ing., občan
  Peter Kotus, Športový tréner
  Sylvia Merjava, Ing., Dôchodca
  Oľga Richterová, Zdravotná sestra
  Mária Švecová, Dôchodkyňa
  Igor Dráč, Ing.arch., architekt
  doc. PhDr. Karol Orban, PhD, VŠ – Pedagóg
  Andrea Vrbiniaková, čašníčka
  bohumil habšuda, dôchodca
  Ing. Daša Beňová, PhD., vedecký pracovník
  Ivana Čevajková, Žena
  Ján Zrebný, Sz
  Katarina Dinkova, osobná asistentka
  Blažena Pavlíková, Manželka
  Zuzana Pastierová,Mgr., Materská dovolenka
  Mgr. Miroslava Tagar, živnostník
  Peter Štempeľ, Nespokojný občan
  Monika Rajnohová, Čašníčka
  Slavomír Antol, Ing., SZČO
  Lucia Pravdová, Matka
  Mária Hasprunová, Ing., dôchodca
  Slávka Ďuranova, ekonómka
  Viera Matejová, dôchodca
  Marika Koledová, Mgr., Právnik
  Ondrej Janosik, SZČO
  Kitti Móroczová, učiteľka
  Jana Stankovičová, Ing., Obchodno technický špecialista inžinierskych sietí
  Katarína Tokarčíková, Dobrovoľne nezamestnaná
  Zuzana Polakova Bc., Recepčná
  Magdaléna Rovňanová, Zdravotná sestra
  Martina Karabová, Mgr., právnik
  Alena Bušovská, Ing., na dôchodku
  Vadim Bušovský, nezamestnaný
  Jozef Polák, Dôchodca
  Mgr. Jitka Vojackova, Stredoškolský učiteľ
  Ing. Natália Žilecká, projekantka a matka
  Ing. Juraj Žilecký, projektant a otec
  Monika Hercegova, Mgr., opatrovateľka v jasliach
  Július Lukány, PhDr., szčo
  Renáta Bališová, zdravotná sestra
  Katarina žideková, MUDr., Lekár
  Daniela Chromikova, ekonóm
  Katarína Mičianová, operátor výroby
  Silvia Elkova, Mgr., konzultant
  Mgr. Milan Dolák, LL.M, Starosta obce
  Jolana Sudarova, Dôchodkyňa – starká
  Pavol Letko, Ing., Obchodník
  Kristina Lipovska, SZČO
  Alexandra Dančíková, Bc., Zdravotná sestra
  Mária Sálusová, PhDr, dôchodca
  Mgr. Lenka Kubašková, SZČO
  Vladimír Sudár, Starký
  Ing. Ladislav Židek, Stavebný technik
  Annamária Carbone, MD
  Mária Chyla, Mgr., administratíva
  Monika Rauchová, Administratíva
  Mária Hrabčáková, SZČO
  Andrea Mikulášová, Invalidný dôchodca
  Gabriella Hlôšková, Ing., stredoškol. prof. /učiteľka/ na dôchodku
  Ing. Ladislav Rauch, Technický riaditeľ
  Zuzana Golitková, Ing., THP pracovník
  Eva Candráková, detská sestra
  Richard Golitko, Ing., sektor Výskum a Vývoj
  Marta Harajdová, dôchodca
  Beata Zadnancinova, zdravotná sestra
  Jozef Solin, Ing., VVP
  Ľuboslava Potočňáková, zdravotná sestra
  Jozef Dobrotka Ing., SZČO
  Monika Jurigová, admin. pracovník
  Alica Kováčová, Asistentka postihnutej osobe
  Veronika Šutová, Materská dovolenka
  Andrea Heskova, predavačka
  Nikoleta Klasová, Predavačka
  Simona Helienková, Učiteľka
  Stanislava Bukatova, Mgr., Doktorand
  Milena Chovancova, Domáca
  Peter Baranay, Právnik
  Adriana Heligmanova, Obsluha čerpacej stanice
  Jozef Kováč, SZČO
  Gabriela Klasová, Predavačka
  Renata Rehakova, živnostník
  Andrea Hudecová, Szčo
  Janka Šipošova, Predavačka
  Miluše Kozárová, vychovávateľka
  Erika Vrabčeková, skladová účtovníčka
  Monika Kovacova, opatrovateľka
  Lubica Balazova, SZČO
  Martin Vrabček Mgr., dôchodca
  Michaela Perecová Bc., Čašníčka
  Alžbeta Vrabčeková, dôchodkyňa
  Romana Balážová, Materská dovolenka
  Silvia Drietomská, Účtovník – analytik
  Iveta Badova, Učiteľka
  Eva Elekova, nezamestnaná
  Michaela Zigova, opatrovateľka
  Iveta Filipeje, Pokladník
  JUDr. Marek Czompoly, advokát
  Otília Dvorecka, PhDr., dôchodkyňa
  Viliam Maretta, ThLic., Muž
  Jana Schickhoferova, Mgr., SZČO
  Imrich Pikna, technik
  Veronika Littvova, Učiteľka
  Andrea Babulicova, účtovníčka
  Katarína Matušíková, nezamestnaná
  Jana Gladišová,Mgr., Učiteľka
  Vladimír Filípek, Ing., Riaditeľ úseku správy zdravotníckych dát
  Peter Mazanec, tetovač
  Maria Vancova, Ekonóm
  Martin Tarčák, Ing., elektrotechnický inžinier
  Zuzana Rabšíková, administratíva
  Vladimíra Bieliková, Predavačka
  Marian Vontorčík, Technik
  Monika Chocholačkova, Manažér
  Ing. Štefan Čabák, ekonóm
  Ing. Iveta Sochorová, Matka na RD
  Ladislav Tóth, invalidný dôchodca
  Róbert Ulman, Pracovník v elektrovýrobe
  Måria Flimelovå, Döchodkyña
  Alexandra Poláková, Bc., Lektor Anglického jazyka
  Žaneta Klimentová, Bc., Učiteľka
  Stanislav Denko, kuchár
  Ľubica Gulášová, Konateľka súkr. firmy
  Ing. Bronislava Dorúšková, SZČO
  Stanislav Guláš Ing., Otec
  Pavol Palacka, Starý otec
  Tatjana Šimanovská, PhDr., PhD., starobná dôchodkyňa
  Rudolf Tóth, Nezamestnaný
  Anna Palackova, Stará mama
  Martina Siroteková, SZČO
  Oľga Danková, živnostník
  Ján Petrík, Stolár
  Darina Macková, Skolnicka
  Lýdia Penčev, Ing., ekonómka
  Sandra Valášková, DiS, Účtovníčka
  Šurjanska Anna, ekonóm
  Monika Michalikova, Konateľka
  Ladislav Vasilko, Opatrovateľ
  Monika Ivanová, Mgr., učiteľka
  Adela Jureníková, PaedDr., riaditeľka školy
  Ladislav Škovran, Elektrotechnik
  Danka Šedivá, Mgr., Matka
  Marek Kasala, Manažér
  Mgr. Brigita Tarinová, DiS. Art., Učiteľka
  Jan Stibrany, živnostník
  Jana Štibrana, Vodič
  Maria Nagy Matova Mgr, Materská dovolenka
  Pavol Monsberger, Hasič záchranár
  Janette Belačičová, nezamestnaná
  Peter Brezovan, podnikateľ
  Katarína Dvorská, Čašníčka
  Mgr. Jana Polcová, učiteľka v MŠ
  Marek Marcin, Ing., programátor
  Maria Spes, Odbytarka
  Miroslav Geško, Učiteľ
  Peter Židovský, Skladnik
  Mária Lesákova ,Mgr., Učiteľka
  Robert Papšík, Pracovník vo vyrobe
  Ivan Brezianský, IT technik
  Matúš Juriga, Ing., stavebnictvo
  Beata Schuster, administratíva
  Rastislav Schuster, IT pracovník
  Martin Kubiš, Teamleader
  Marcela Rabsikova, opatrovateľk
  Mgr. art. Katarína Žukov, speváčka
  Dana Baltová, Predavačka
  Andrea Lazorová, Personalista
  Vladka Nemcekova, Gastro
  Zalupská Lucia, slobodný umelec
  PaedDr. Anežka Sasváriová, učiteľ
  Ján Karola, Szčo
  Tatiana Denkova, Podnikanie
  Mgr. Róbert Horňák PhD., prekladateľ
  Stanislava Kubecova, Zdrav.sestra
  Anna Knapikova, Sluzby
  Melánia Havrillová, Obchodný zástupca
  Bc. Vladimíra Mensáková, Obchodný zástupca
  Peter Babčan, Chemik
  Mgr. Miroslava Valkárová, účtovníčka
  Edita Bartalská Ing., Szčo
  Jana Drdáková, administratívna pracovníčka
  Klára Bukova, Obuvnicka
  Renata Biharyova, účtovníčka
  Miroslava Borovská, Finančný poradca
  Natália Štítová, Mgr., somatoped
  Soňa Biharyová, administratíva
  Danka Jánošíková Ing., Ekonóm
  Bc. Michaela Štítová, Zdravotná sestra
  Jana Molnárová, Účtovníčka
  Mária Orviská, Lekár
  Martin Voráč, vychovatel, školník
  Eva Madarova, Materská
  Igor Pavlík, otec, financne sprostredkovanie
  Lenka Kovalovská, Pedagóg
  Irena Juraskova, administratíva
  Marian Možáry, Muž
  Beáta Vrbovska, Bc., administratívny pracovník
  Marta Makusova, Ing., Dôchodkyňa
  Lucia Cibulová, Mgr., Rodičovská dovolenka
  Petra Prosnanová, Mgr., Farmaceut
  Jana Koštrnová, Bc, Matka
  Andrea Panáková, Recepčná
  Michaela Ratká, zdravotná sestra
  Veronika Compelova Bc., Manazer Krajčírka Maser
  Martin Zajak, Podnikateľ
  Alena Compelová, Administratívny pracovník
  Božena Peťková, Deti majú zaručené vzdelanie. Očkovanie má byť dobrovoľné.
  Elena Švehlová, Konzjltant IT
  Bronislava Maárová, opatrovník syna
  Zuzana Kopčová, Ing., Účtovník
  Tatiana Janušíková, podnikateľ
  Martin Hatala, IT Projektovy Manazer
  Lenka Fučíková, Ing., administratíva
  Soňa Bečková Kvasňovská, Mgr., Sestra
  Elena Marcineková, SZČO
  Lucia Cisarova, Zamestnanec
  Frantisek Kubik, Tlaciar
  Miroslava Sládoková, Rodičovská dovolenka
  Jana Jaroušková, Materska dovolenka
  Katarína Harvanová, mama na plný úväzok
  Jaroslav Švehla, Ossr
  Sandra Cseresznyésová, Študentka
  Silvia Kuzmova, Kouč
  Janka Zacharová, Mgr., učiteľka
  Veronika Nyári, Podnikateľka
  Klaudia Balogová, Operátor zákazníckeho centra
  Ivana Klimantová, administratívny pracovník
  Katarína Galova. Ing., Dôchodkyňa
  Marcela Hosni, účtovníčka
  Lucia Hudec, Lcj., administratíva
  Ľubica Záborská, PhD, učiteľka
  Katarina Gasparovicova, Mgr., Asistent
  Ing. Peter Jakabovič, konštruktér
  Tatiana Belická, PhDr. Mgr., pedagóg
  Andrea Halenarova, Farmaceut
  Janka Kralingerová, Administratívny pracovník
  Denisa Baloghová, Administratíva
  Katarina Lukasová, Administratívny pracovník
  Simona Kubíková, administratíva
  Zuzana Oros, grafik
  Katarina Kroneraffova, vychovávateľ
  Mária Schmidtová, SZČO, dôchodca, mama, Stará mama
  Magdaléna Ivanovič, CS
  Michal Halenár, Projektový manažér
  Zuzana Vargova, Projetant
  Maria Godova, Ing., Project manager
  Monika Kadekova, RD
  Lenka Kollarova, administratívny pracovník
  Monika Tóthová, Na rodicovskej dovolenke
  Martin Prosnan, Novinár
  Darina Elisová PhDr, zdravotná sestra
  Milan Jakubec, Dôchodca
  Mária Jakubcová, Lekárnik
  Eduard Lipták, Horský vodca a záchranár
  Marian Suva, podnikateľ
  Magdaléna Štofová, PhDr., novinárka (na dôchodku)
  Eva Hutková, Ing., učiteľka
  Miroslav Klimant, MEDZIOPERAČNÝ KONTROLÓR KVALITY
  Ľubomír Balko, projektant el. strojov a zariadení
  Dana Bauer, Učiteľ
  Tomas Benko, Ing., Lektor, tlmocnik
  Rastislav Gašparovič, Ing., Podnikateľ
  Paulína Kir, Rodicovska dovolenka
  Martin Bielik, Elektrotechnik
  Lýdia Miskóová, administratívna pracovníčka
  Mária Matúšová, Materska
  Michaela Dúžeková, Materská dovolenka
  Margita Majerčíková, dôchodca
  Mgr. Adriana Snidova, letecka spolocnost
  Zuzana Ontko, Kadernicka
  Jurašík Vladimír, SZČO
  Agáta Kováčová, SZČO
  Eva Bodišová, Pošta
  Magdaléna Kovaľová, Mgr., Učiteľka
  Lucia Litvova, Podnikateľ
  Erika Piknová, Zdravotník
  Jana Strelecka, Prijímací technik pre poistné udalosti
  Richard Strelecký, taxitransport.sk
  Miroslava Kočvarová, Študentka
  Darina Mosná, podnikateľka
  L. Burinska, občan
  BLAŽEJ KLOBUŠICKÝ, podnikateľ
  Livia Ďurcekova, ekonóm
  Štefan Zuštiak, Obsluha lakovne
  Emília Pastoreková, Mgr., Customer Service Advisor
  Iveta Begáňová, Ing., opatrovateľka
  Miroslava Mäsiarová, Mgr., pedagóg, administratívny pracovník
  Eliška Pidychová, Vodič VZV
  Tibor Brinský, Vodič
  Ing. Matej Kšenžigh, ekonóm
  Ajka Lattakova, opatrovateľka
  Juraj Sedláček, Operátor a programátor CNC
  Veronika Paliesková, Rodičovská dovolenka
  Milena Borgoň, laborant
  Marek Hartmann, Elektrikar
  Milan Fides, administrátor
  Karin Hoffmannova, Koordinator
  Stanislav Janickovic, hudobný pedagóg
  Ladislav Kiprich, Dôchodca
  Lýdia Handzová, Projektový manažér
  Bc. Dominika Stojkova, Rodičovská dovolenka
  Matúš Kšenžigh, SZČO
  Katarína Remenárová,Mgr., učiteľka MŠ
  Doc. Ján Dudáš, DrSc., fyzik
  Martin Hudoba, Ing., konstrukter
  Štefan Glončák, Planovanie výroby
  Martina Matuseková, konateľ spoločnosti
  Štefan Čangel, Ing., manažér
  Peter Papp, Ing., dátový analytik
  Sylvia Siketova RNDr., PhD., Študent
  Bc. Marianna Matúšková, Matka na rodičovskej
  Zuzana Pobežalová, Fakturantka
  Ing. Marián Hrčka, podnikateľ
  Jan Vasiko, Dôchodca
  Marian Paliesek, Umelecky rezbar
  Roman Adamjak, IT konzultant
  Andrej Sabo, skladnik
  Matej Simoník, Szčo
  Nikola Palková, Administratíva
  Zuzana Jakušová, Mgr., učiteľka
  Peter Dzugas, Ing., programátor
  Viera Tkáčová, Babka
  Monika Sklenár Kozankova, Ing., Asistent
  Marek Vendlek, Skladník
  Marek Gubik Mgr., Farár
  Marta Adamjaková, MVDr., veterinárny lekár (materská dovolenka)
  Martina Matejková, obchodný manažér
  Dominika Tkáč, Ing., Projektant
  Rudolf Adamjak, Živnostník
  Timea Kováčová, Bc., Marketingový referent
  Petra Gáliková, Mgr., marketingový pracovník
  Ružena Štubianová, Manažérka
  Hedviga Benčová, Dôchodkyňa
  Stanislav Polák, Mgr., Marketér
  Marián Baran, operátor výroby
  Martin Štubian, Ing., Podnikateľ
  Mariana Koscelanská, Finančný poradca
  Jana Greňová, Ing., Materská dovolenka
  katarina hoffmannova, ing
  Anna Greňová, Mgr., Ekonómka
  Ing. Alexandra Vavráková, Rodičovská dovolenka
  Mgr. Jana Majerčík, Špecialista kvality
  Mária Kačániová, vedúca medicínskeho laboratória
  Jaroslav Hanula, Kurič operátor
  Silvia Gajek, Mgr, materska dovolenka
  Viola Velii, Dôchodkyňa
  Miroslava Bernátová, Účtovník
  Dávid Greňa, Ing., Lesníctvo
  Robert Hagovský, Stolár
  Ildikó Drgoňová, Mgr., SZČO
  Zuzana Kažimírová, vychovávateľ
  Edita Bíróová, Dôchodkyňa
  Jaroslav Demjan, Jdemjan1@gmail.com
  Zuzana Baumannová, Podnikateľ
  Ľudmila Tomková, Opatrovateľka
  arabella netsch, materska dovolenka
  Peter Záborský, Vojak
  Michaela Klusova, Mgr., Manažer
  Maria Scurkova, Invalidná Dôchodkyňa
  Peter Mitterpach, Mgr., Riaditeľ
  Alena Ganzarčíková, Ing., stavebná inžinieka
  Nikola Demjanová, Bc., Študent
  Zuzana Navarčíková, Manažér
  Ing. Martina Matfiakova, Rodičovska dovolenka
  Anna Koščová, Matka
  Andrea Pavlovská, asistentka
  Jozef Degoňa, Konateľ PO
  Veronika Drgoňová, Študentka
  Daniela Schmidtová, Ortopedický technik
  Martin Greňa, IT technik
  Jozef Drgoňa, Podnikateľ
  Darina Kunčová, SZČO
  Zuzana Steinerová, Dôchodkyňa
  Maria Hradisky Toth, Admin
  Katarina Jakubcova Motuzova, kuchárka
  Lada Horňáková, orientalistka, mama
  Radoslav Boltún, Živnostník
  Anna Kapustová, dôchodkyňa
  Michal Štefina, Ing., Otec
  Ladislava Šimeková, SZČO
  Alena Hagovská, Živnostník
  Silvia Šlepkovská, Na voľnej nohe
  Elena Vnučko, Rodičovská dovolenka
  Radovan Repka, Ing., autorizovaný inžinier v energetike
  Štefánia Költőová, Referent
  Pavlina Keresturova, administratíva
  Jaroslav Kostúr, Ing., technik
  Katarína Rugolská, Gastronómia
  Ing. Milan Halaj, SZČO
  PhDr. Petra Briedoňová, Freelancer
  Ing. Pavel Beliš, Projektovy manager
  Jana Škvareninová, administratívna pracovníčka
  Valeria Budaiova, manager
  Veronika Podešvová, rodičovská dovolenka
  Ing. Škvareninová Kristína, Štátny zamestnanec
  Lenka Bucekova, sestra
  Miloš Buček, elektrikár
  Peter Freytag, Živnostník
  Ing. Marianna Žatková, Projektová manažérka
  Dáša Zigová, žena
  Monika Belovičová, Vedúca pošty
  Jozef Baďura, Robotník
  Vladimír ORAVEC, SZČO
  Ľubica Švecová, dôchodkyňa
  Milan Švec, zubný technik
  Jozef Baďura, Nástrojár
  Viktória Lehocká, Matka
  Zoltán Lehocký, Mgr., Nezamestnaný
  Eva Velty Mgr., slobodne povolanie
  Ingrid Trencanska Mgr., HR manazer
  Janka Freytagová, stará mama
  Zuzana Mesárošová, umelec
  Ingrid Poláková, nezamestnaná
  Jana Ertelova, Učiteľka
  Danka Ertelova, Učiteľka
  Milos Stevove Mgr. art., SZČO
  Zuzana Minariková, Bc., kuchárka zdravšieho jedla
  Dana Klimentova, Mgr., Materska dovolenka
  Martina Miticka, Grafik
  Gabriela Šujanová, Mgr., Rodičovská dovolenka
  Lenka Rebrová, Szčo
  Michal Daniš, technik, nástrojár
  Viera Žigmondikova, Služby
  Peter Baláž, Dôchodca
  Linda Matejová, Mama
  František Kažimír, Traťový robotnik
  Ján Gánoci, Živnostník
  Tomas Kiss, Ing., SZČO
  Filip Kosorin, podnikateľ
  Eliška Škvareninová, Mgr., Materská dovolenka
  Michaela Papesova, Asistentka
  Sandra Kiss, MD
  Anna Kupcová, Ing., Ekonóm
  Alexandra Geschwandtnerova, učiteľka,umelkyna
  Mária Matfiaková, referent
  Tatiana Florišová, lektor
  Viera Belková, stará mama
  Baráni Pavel Ing., starý otec
  Barániová Mária MUDr., stará mama
  Lubica Zivicka, Expedient
  Boris Guldan, Energetika
  Viera Hudecová, Predavačka
  Veronika Rusnáčková, Učiteľka
  Ľubica Milova, kuchár
  Michal Morvay, SZČO
  Alzbeta Koberova Ing., Rodicovska dovolenka
  Eva Pardupová Mgr. art., slobodné povolanie, maliar
  Jozef Vaško, nakupca
  Zuzana Červeňová, Mgr., Učiteľka
  Adriana Abrahámová, dôchodkyňa
  Žaneta Hybská, Disponentka
  Štefan Štefanec, Dôchodca
  Kristina Partlova, Nezamestnaná
  Zuzana Mikusova, Szčo
  JUDr. Matúš Košara, Muž
  Jindriska Tunklova, Kontrolórka
  Bc. Lucia Koribaničova, Fyzioterapeut
  Eva Brozmanova, Zdravotnícky pracovník
  Helena Nemcová, PaedDr., pedagóg, dôchodca
  Petra Bočkayová, Mgr., Marketingový manažér
  Kamila Chorvatovičová,Mgr., Učiteľ
  Andrea Wlachovská, Podnikateľ
  Helena Tomkova, Podnikateľ
  Renáta Dobosová, Predavačka
  Mária Pacherová, Mgr., matka
  Kristína Uríková, Dôchodca
  Ing. Zuzana Štefinová, Galerijny Pedagóg
  Helena Karesáneková,JUDr., dôchodkyňa
  Michal Zeliznak, Ing., Technik
  Ivana Zelizňáková, Mgr, manažér
  Michal Novák, Človek
  Vladimír Jančuš, farmaceut – vyskumný pracovník
  Čóri Marián, strojár
  Miroslava Kysucka Mgr., Podnikateľ v oblasti kozmetiky
  Blanka Šušlova, Uradnicka
  Maroš Šušla, podnikateľ
  Arif Saliji, podnikateľ
  Mária Máliková, Mgr., Učiteľka
  Viera Hulinova, Domaca
  Annamária Janečková , Mgr., Učiteľka
  Eva Danková, Mgr., terapeut
  Michal Sališ, podnikateľ
  Jozef Sigety, dôchodca
  Kornelia Kasanická, dôchodkyňa
  Oľga Pružinská, PhDr, štátny zamestnanec
  Beáta Luptáková, Zoraďovač výroby
  Darina Gaziova, Mgr., Zdravotná sestra
  Nataša Petrovova, SZČO
  Daniel Žáček, podnikateľ
  Marcela Žáčková, zdravotník
  Maria Chvostalova, Lekárka
  Zuzana Hložná, Krajčírka
  Jozef Braťka, Kuchár
  Peter Tonka, Administratívny pracovník
  Miriama Valentová, mama, IT administrátor
  Lenka Dubanová, Čašníčka
  Martin Nagy, Súkromník
  Anna Jančíková, starostlivosť o blízku osobu
  Monika Sakova, Materska dovolenka
  Katarína Dašková, pracovník zákazníckeho servisu
  Henrieta Hrablik Chovanova, doc. Ing., PhD., Ing. Paed. IGIP
  Elena Kadlecova,Ing., Asistent Učiteľa
  Lukas Valent, Koordinátor prác v strategickej infraštruktúre
  Peter Mojto, Ing., manažér
  Jana Hasslerova, Manazer
  Monika Mojtová, Mgr., učiteľka
  Lucia Kiššová, Špecialista kúpeľňového štúdia
  Vincent Kabát, projektant
  Ludovit Pintér, Vodič
  Hana Hrehorova, Materská dovolenka
  Radek Hrančík, Ing. arch., podnikateľ
  Robert Lukačovič, Szčo
  Erika Bajcarova, Zdr.ošetrovateľ
  Ingrid Konusova, Agro zamestnanec
  Andrea Pešková, Nezamestnaná
  Daniela Poštová, Pani domáca
  Milan Kubanek, Elektrotechnik
  Ján Hanko, kvalitár
  Branislav Kadlec, Zdravotnícky záchranár
  Miroslava Jaseňovcová, Ing., administratívna pracovníčka
  Michaela Weberova, Čašník
  Juraj Javor, Bc., Tlačiar
  Elena Kapusňáková, správca zákaziek
  Bc. Miroslav Vysloužil, Produktový manažer
  Danuša Cisárová, živnosť
  Pavol Kapusňák, Ing., učiteľ
  Katka Szucsova, Kozmetička
  Vladimír Antal, Technológ
  Ing. Dalibor Janikovič, Strojár
  Michal Hraška, elektromechanik
  Peter Cisár, lng., Technik
  Ing. Martin Kuncik, informatik
  Silvia Horvathova, Ekonóm
  Mária Tokošová, Výrobný pracovník
  Elena Hlubikova, Mgr., štátna sprava
  Zuzana Solarova, ekonómka
  Zuzana Truplova, Ing., Finančný obchodník
  Katarina Raslova, Lekár
  Jozef Fabián, Ing., Výrobný inžinier
  Zuzana Hurbanova, –
  Viera Krutková, Mgr., Pedagóg
  Monika Kubíková, Živnostník
  Sandra Cernakova, Manazerka
  Mgr. Denisa Hromeková, Športový odborník
  Peter Bojda, Servisný manager
  Anna rašlová, Dôchodkyňa
  Alexandra Korecová, personalistka
  Pavol Kočiš, SZČO
  Ľubica Kočišová, TH pracovník
  Gizela Kočišová, Dôchodca
  Helena Nováková, Dôchodca
  Zuzana Majorová, Ing., lektorka
  Ing. Daniel Novotný, vedúci výroby, otec, aktivista, bojovník za ľudské práva !
  Pavol Vaško, Ing., Produkčný inžinier
  Juraj Rašla Mgr., Herec
  Lucia Rašlová, Um. maskérka
  Vladimír Kysela. Ing., finančný sprostredkovateľ – penzista
  Bc. Simona Hlubiková, Na rodičovskej dovolenke
  Mário Novák Ing., Projektový manažér
  Marián Holienčin, Szčo
  Danuša Ondrejčeková, právnik
  Rastislav Brežný, Konateľ stavebnej firmy
  Peter Aftanas, obchodník
  Peter Rašla, vydavatel
  Zuzana Brežná, SZČO
  Alena Markova, kozmeticka
  Mária Aftanasová, obchodíčka
  Oldrich Lipa, Dovhodca
  Igor Rasla, Muž
  Petra Baluchova, Materska
  Peter Ježík, komoditny manazer
  Maria Puchmelterova, Dôchodca
  Peter Puchmelter, Dôchodca
  Miroslava Kovačikova, IT
  Lubica Talánová, Dôchodkyňa
  Blanka Slavikova, SZČO
  Jozef Slavik, SZČO
  Igor Slavik, SZČO
  Janka Feckova, Dôchodkyňa
  Matej Stehel, špecialista
  Andrej Buchamer, Manazer
  Jana Mózsiová, Mgr, administratíva
  Oľga Martináková, Opatrovateľka
  Ľuboš Kubirita, Elektromonter
  Marianna Sárközyová Vlahyová, Manažérka opatrovateľiek
  Darina štúrová MUDr., Psychiater a pedopsychiater
  Alena Prokesova, Dôchodca
  Lucia Buchamer Horinkova, Reklamna agentura
  Tibor Jančula, technik
  Slavomír Pajdič, skladník
  Jana Heričová, Administratíva
  Martina Mockovčiaková, SZČO
  Silvia Kubovčíková, Mgr., pedagóg
  Katarína Hudecová, Lektorka cudzieho jazyka
  Július Naštický Ing., IT špecialista
  JUDr. Rastislav Kravár, Štátny zamestnanec
  Slavomír Pružina, živnostník
  Lívia Skalošova, Ing., product manager na RD
  Andrea Bardovičová, referent výroby
  Andrea Liozinova, Materská dovolenka
  Danuša Siveková, MUDr., Lekárka
  Martin Sykora, prog
  Michaela Balajová JUDr., audítor
  Daniel Ináš, Mgr., otec
  Krasimira Markova Ing., podnikateľ
  Jaroslav MAGURA, Štátny zamestnanec
  Kristína Juriová, Matka
  Slavomíra Černáková, Učiteľka
  Marcela Glasova, Mgr., Administratíva
  Oľga Zajasenská, dôchodkyňa
  Zlatica Görcsová, Podnikateľ
  Patrik Popluhár, SZČO
  Mgr. Silvia Fratričová, Asistent
  Helena Guothova, Neuvedené
  Elena Popluharova, Detská sestra
  Mgr. Kvetoslava Prosova, účtovník
  Mgr. Jana Fabricova, referent
  Alexandra Duchoňová, Upratovačka
  Samuel Duchoň, Vyroba
  Katarína Skuráková, zdravotná sestra
  Marek Perháč, Ing., Muž
  Frantisek Skurák, Administratívny pracovník
  Ing. Katarína Kováčová Mirianská, Ekonóm
  Katarína Pačanová, Opatrovateľka
  Jarmila Mižigarova, už dôchodkyňa -stredoškolačka
  Kristína Hovězáková, Bc., Manažér
  Jozef Mižigar, dôchodca
  Monika Rosinová, Pracovník vo vyrobe
  Pavol Rosina, Elektrotechnik
  Stanislava Šturmanová, Zdravotná sestra
  Martina Bilkovičová, Neuvadzam
  Katarina Jadudova, PhD., učiteľ VŠ
  Miriam Vojvodova, MUDr., Lekár
  Jozef Kováč. Ing., Dôchodca
  Veronika Sučíková, Detská sestra t.č. Dôchodca
  Jozef Krivosudský, Živnostník
  Eva Šáriová, tlmočníčka, prekladateľka, sprievodkyňa
  Dana Červeňová, Administratívna pracovníčka
  Jarmila Ferancikova, Mgr., Uradnicka
  Anna Perháčová, dôchodkyna
  ThDr. Zuzana Grabczak,PhD., SŠ učiteľ, teológ
  Milena Hudáková, rodičovská dovolenka
  Renata Kužlíková, Sestra na OP sale
  Pavel Grabczak, VŠ pracovník
  Anton Oros, ZSČO
  Štefánia Riglerová, Ing., matka
  Daniel Rigler, technik
  Jozef Bednarčík, otec rodiny
  Marek Glos, Murár
  Jana Vargová, živnostníčka
  Pavol Dekýš, živnostník
  Janka Pavolova, predavačka
  Martina Adriaensen, Ing.,
  Júlia Vicianová Ing., štátny zamestnanec
  Patrik Schmidt, Servisný poradca
  Vladimír Tiňo, Vlastná ochrana UVLF Košice
  Magdalena Kováčová Miklíková, Mgr., pedagóg
  Iveta Balagova, Chyžná
  Jana Koristova, Ing., Nakupca
  Adriana Adamčová, Mgr., Obchodný referent
  Elena Barteková, Dôchodca
  Júlia Horinková, vychovávateľ
  Andrea Smatanova Mgr., Zdravotná sestra
  Martin Antal, Mgr., advokát
  Katarína Filipčová, Administratívna pracovníčka
  Peter Vadina, dôchodca
  Peter Juria, Systémový administrátor
  Stanislav Ďuriš, Vodič
  Justina Mikulaskova, Ing., Manager
  Michaela Plavková, právnik
  Oľga Hošková, Gastro
  Ivana Toblová, Rodičovská dovolenka
  ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., učiteľ
  Janka Striešková, Ekonóm
  Ing. Jana Tichá, sociálna pracovníčka v DSS
  Daniel Leško, Štátny zamestnanec
  Lucia Balogová, Mgr., učiteľka
  Mgr. Henrieta Gregorova, Tlmočníčka
  Elena Poláková, Konateľka
  Božena Bandžuchová, dôchodca
  Jozef Jakubec Ing., Dôchodca
  Barbora Ščepánková, Mgr., Projektová manažérka
  Miroslava Benkovská, Mgr., Školský psychológ
  PharmDr. Lucia Omámiková, farmaceut
  Tatiana Kohútiková, Mgr., Špeciálny pedagóg
  Marián Pipas, Živnostník
  Lucia Nitsche, Účtovníčka
  Jozef Lacko, SZČO
  Mário Galaba, Podnikateľ
  Renáta Švantnerová, pokladník
  Peter Bartoš Ing., Hasič
  Radka Matufkova, SZČO
  Ing. Adrian Billík, manažér
  Erik Nagy, Mgr., Hasič
  iveta Gerátová, žiadne
  Gabriela Jakubcová, dôchodkyňa
  Iveta Moravská, SZČO
  Andrea Kršková, projektant
  Jana Gymerská, Ing., dôchodkyňa
  Ľubomíra Štiberová, Vedúca potravín
  Božena Appelová, Učiteľka
  Robert Gašparík Mgr.art., skladateľ
  Slavomír Chňapek, Výsluhový dôchodca
  Marek Štiber, szčo
  Lucia Bartošová Ing., Inšpektor
  Alžbeta Holotová, Rodičovská dovolenka
  Marián Jurišin, Zamestnanec pošty
  Milan Krško, dôchodca
  Patrik Fabric, Elektroinštalatér
  Eva Hofferíková, MUDr., Lekárka
  Jakub Mišek, Remeselník
  Mgr. Lucia Gogolová, Laborantka
  Iva Nagyova, Mgr., Učiteľka v MŠ
  Elena Keherová, Mgr., Finančný agent, Sprievodkyňa v cestovnom ruchu
  Peter Kmetek, SZČO
  Radoslav Rumančík, SZČO
  Miloš Arvay, Majster prevádzky elektro
  Ján Kollároci, Ing., grafik
  Jozefina Bohovicova, Zdravotná sestra
  Peter Bednár, dôchodca
  Petra Salajová, Konzultant
  Marta Hrablayova, Dôchodkyňa
  Mgr. Jana Hola, Expert financií, Audítor
  Monika Ráczová, materská dovolenka
  Ľubica Pršancová, dôchodkyňa
  Ivana Krupová, Mgr., Telefonická špecialistka
  Viera Miháliková, Mgr., Rodičovská dovolenka
  Mgr. Katarina Kreutzová, Manažér
  Martina Hedmegová, MVDr., veterinárna lekárka
  Dagmar Vargovičová Ing., Projektant, konateľ
  Marcela Velika, Robotníčka
  Denisa Michelík Pachinger, Ing., Projektový koordinátor
  Vlasta Kondacs, Marketér, fotograf
  Linda Kuzmová, Nezamestnaná
  Erika Jurišinová, Invalidný dôchodca
  Ing. Július Bugár, IT špecialista
  Iveta Jurigová, Mgr., Finančný manažér
  Helena Orechovská, Chemik
  Jana Ševčíková, Recepčná
  Pavol Zlocha, franchise back-office
  Veronika Faca, Matka
  Veronika Rodicova, administratíva
  Jozef Bača, SZČO
  Lenka Čepelová, SLOBODNÝ UMELEC
  Majerová Ľubica, Výživový špecialista
  Zdenka Millyová, dôchodkyňa
  Štefan Richtárik, Vedec – simplonika
  Jana Kotmanová, Manažér kvality
  Ing. Štefan Hronček, Procesný inžinier
  Dominika Millyová, študentka
  Martin Ševčovič, pedagóg
  Mária Perunová, dôchodkyňa
  Ľubomír Ďurčík, Robotník
  Diana Millyová, PharmDr., revízny farmaceut
  Mária Skurkova, dôchodca
  Ildikó Kukoda, Mgr., SZČO
  Ivana Kováčiková, Fotograf
  Oľga Wagner, Vychovávateľka
  Tibor Žilka, Hasič
  Andrea Zlochova, asistent
  Lívia Orlovska, Dôchodkyňa
  Jozef Kamensky, Dôchodca
  Norbert Kelecsényi Mgr.art, sochár
  Barbora Píšová Dott.ssa, Mimoškolská vzdelávacia činnosť v oblasti reprodukcie
  Ľubomír Šimčák Mgr., Dôchodca
  Jana Kováčiková, Zdravotná sestra
  Katarína Burdyová JUDr., Advokát
  Petra Šavrtková Žihlavníková, Mgr., Učiteľka MŠ
  Mgr. Art. Drahomir Trocha, Architekt
  Vieroslava Chňapeková, Laborantka
  Peter Varga, Vychovávateľ
  Marika Potančoková, Sestra
  Ing. Lenka Petrikova, Rodičovská dovolenka
  Veronika Serdelová, Nezamestnaná
  Otokar Pala MVDr., veterinárny lekár
  Klára Minárová, Mgr., matka na RD
  Katarína Cassidy, Žena v domácnosti
  Maria Kósová Mgr, Učiteľ
  Zuzana Kvasnicova, materská
  Ivana Hulinová,Mgr., pedagogička, opatrovateľka
  Ing. Lenka Viglašová, Rodičovská dovolenka
  Pavol Tkáč, Ing., Riaditeľ spoločnosti
  Andrea Bodnárová, Mgr., matka
  Anton Hajný, elektrotechnik
  Lenka Viglašová, Rodičovská dovolenka
  Lubika Talabova, Adminitrativa
  Milos Chovanec, Dispečer
  Andrea Neumeisterová, Podnikateľka
  Tatiana Dudrova Mgr, Stredoškolský učiteľ
  Ľubomír Šramko, JUDr., Emeritný sudca krajského súdu
  Vladimíra, právnička
  Marta Drobná, Ing., administratívny pracovník
  Eva Vybochova, Business architect
  Michal Harčarik, projektant
  Robert Hurban, mechanik
  Tatiana Gašparová, Dôchodkyňa
  Katarína Paňková Ing., MD
  Michaela Hrušková, SZČO
  Viktor Jurčo, Dôchodca
  Petra Korunová, robotník
  Vlado Dragojevic, Podnikateľ
  Daniela Kukuková, Špeditérka
  Andrea Antošová, vedec
  Viktor Klimo, Mgr., učiteľ
  Katarína Antálková, Učiteľka v MŠ
  Anikò Fekete, SZČO
  Dita Furakova, Pracujúca
  Miroslava Špániková, Dôchodca
  Vladimír Král, Ing., Technik
  Jana Mareništiaková, Mgr., Odborný referent
  Terézia Struharova, Dôchodkyňa
  Lucia Horváthová, Úradník
  Vladimír Katriak, Mgr., Technický redaktor
  Bc. Štefan Feješ, Otec rodiny
  Jana Šupolová,MVDr, Veterinárna lekárka
  Anna Mikulová MUDr., Obv. lekárka
  Norbert Kukoda, výsluhový dôchodca
  Alexander Bystricky, súkromník
  Olga Rusnakova, Dôchodca
  Štefánia Matejová, Viazaný finančný agent
  Martina Lenghartova, rodič
  Sylvia Janšíková, Kvetinárka
  Sylvia Stražanová,MUDr., Odborný lekár-patológ
  Mgr. Silvia Novanska, Materská dovolenka
  Miroslava Fľaková, Učiteľka 1. stupňa ZŠ
  Ida Jurcová, predavačka
  Soňa Štrbková, Vedúca MOP
  Imrich Kovács, Hypotekárny špecialista
  Katarína Lukáčová, PhDr., psychologička
  Iveta Bystrická, Operátor
  Dagmar Žáčková, zdravotná sestra
  Jana Jindrova MUDr., Lekár
  Juliana Oravcova, Mgr, Manažment, marketIng., obchod
  Katarína Kokoruďová, Dôchodkyňa
  Andrea Mrazkova, Personalista
  Diana Kováčová, Materská dovolenka
  Marian Majercak, Dôchodca
  Katarina Fischerova, účtovníčka
  Janik ozef, Ing., živnostník
  Eva Jankovičová, SZČO
  Milan Vojvoda, doc. Ing. PhD., VŠ učiteľ
  Ivona Jančiarová, Ing., Senior healthcare assistant
  Lubomir Kukura, SZČO
  Alexandra Reichbauerová dipl.f., Fyzioterapeut
  Anikó Szántó, Operátorka
  Milan Strmeň, Vodič
  elena majerská, dôchodkyňa, ekonomický pracovník
  Alena Doležalová, Ing., Odborný špecialista
  PharmDr. Silvia Filiczky, farmaceutka
  Michal Horvath, Elektrotechnik
  Anton Berta, zamestnanec
  Andrea Slezakova, učiteľ
  Viera Kamenska, Dôchodca
  Jarmila Bertová, administratíva
  Ján Sýkora, Ing., dôchodca
  Monika Kaufmann, Kaderníčka
  Veronika Ujeská, Kustód
  Tomáš Sigety, Strojník
  Martin Badanik, SZČO
  Alena Krasňanská, Vizážistka
  Monika Torišková, Mgr., učiteľka
  Michal Frický, Zvárač
  Daniela Božeková, Mgr., Učiteľka
  Bc. Pavol Oláh, Dojič
  Jana Pollakova, Dôchodkyňa
  Lucia Blahová, Na rodičovskej dovolenke
  Jozef Božek, Ing., IT špecialista
  Jana Bachmanova, Ing., účtovník
  Martin Pazdera, Živnostník
  Darina Perl, Predavačka
  Marek Vesmid
  Anna Juhasova, Servírka
  Mgr. Erika Pazderova, Materská dovolenka
  Sona Gavornikova Mgr., sociálny pracovník, učiteľka, vychovávateľka
  Iveta Chmurova, Klientsky pracovník
  Katarína Hromádková Kahánková, Mgr., SZČO
  Lucia Polláková, Matka na plný úväzok
  Roman Kerner Ing.arch., Architekt
  Mgr. Martina Banská, učiteľka
  Gabriela Csupraiova, IT špecialista
  Martin Pollák, Projektový manažér
  Maria Buraľová, zdravotná sestra
  Elena Sigetyová, Dôchodkyňa
  Ingrid Hlavandová, Mgr., Učiteľ
  Jarmila Čanakyová, v domácnosti
  Monika Jezerčáková, operátor
  Mgr. Lucia Majerska, marketingový manager
  Peter Lazor, hasič
  Mgr. Andrea Gavačová PhD, Riaditeľka predaja TV formátov CEE
  Veronika Šefčíková, Študent
  Alexandra Pavlovská Mgr., učiteľka
  Tibor David, Robotník – sústružník
  Valéria Ďuricová, SZČO
  RNDr. Daniel Moravanský, PhD., Geológ
  Lubica Tomastikova, SZČO
  Ivana Vaškovičová, Ing., technik BOZP,OPP
  Robert Kalina, Ing., Manažér
  Manuela Balazik, referent
  Miroslava Movsisyan, Pedagogička
  Elena Šušorová, Administratíva
  Nadežda Hlbočanová Ing., SZČO
  Mgr. Art. Marian Balazik, Pedagóg
  Stanislava Bachratá, SZČO
  Milan Garaj, Podnikateľ
  MUDr. Ľuboš Kováč, lekár
  Alena Timočková, Ing., Recepčná
  Veronka Adamcova, Dôchodkyňa
  Soňa Balážová, Administratíva
  Ing. Lucia Lalova, Projektový inžinier
  Alžbeta Csejteiová, dôchodca
  Rastislav Važan, MUDr., VŠ pedagóg
  Viktória Vargová, Ing., rodičovská dovolenka
  Branislav Glasa, Manager
  Jozef Koreň MVDr, veterinár – dôchodca
  Paulína Bocková, Mgr., Projektový manažér
  Mgr. Zuzana Gärtnerová, štátny zamestnanec
  Anna Slezáková, učiteľka MS
  Eva Michalková Bc., Dôchodca
  Martina Fillova, Zdravotná sestra
  Anna Grivnová, nezamestnaná
  Lucia Liďáková, administratíva
  Darina Malová, Účtovníčka
  Anna Miškovičova, Predavačka
  Thomas Varga, Podnikateľ
  Henrieta čikelová, Matka
  Renata Krehelova, terapeut
  Alena Glonekova, učiteľka
  Lucia Rašlíková, Administratívny pracovník
  Edita Bodnárová, Dôchodkyňa-Opatrovateľka
  Katarína Smetanová, Zdravotná sestra
  Alojz Kračinovský, HaZZ Prešov
  Mgr. Marián Guniš, IT špecialista
  Alzbeta Brutovska, dôchodkyňa
  Martina Šanková, účtovník
  Vlado Belko, Stolár
  Jana Kaprinayová, MUDr., Pediater
  Hrubá Mária, t.č. na dôchodku
  Victoria Jamrich, študentka
  Jaroslav Baláž, Podnikateľ
  Jozef Boško, Robotník
  Zuzana Kurňavova, Predavačka pohonných hmôt
  Igor Malo, robotník
  Dagmar Batthyány Mgr., dizajnér
  Marta Šušová, ekonómka
  Magdaléna Gieserová, podnikateľka
  JUDr. Denisa Gieser, podnikateľka
  Jozef Jezerčák, Elektromechanik
  Andrea Vičanova, Masér
  Beáta Makó, Mgr.
  Štefánia Paulovicova, Dôchodkyňa
  Darina  Zaušková, dôchodca
  Mgr  Martina Krebsová, Živnostník v oblasti vzdelávania detí
  Katarína Luptakova, Predavačka
  Denisa Plavnicka, Oblastná manažérka
  Darina SVITANOVA, sekretárka
  Eva Šťastná,Mgr., Všeobecná sestra, mmt.MD
  Branislav Šťastný, Obrábač kovov
  Emília Klačková, Mgr., Matka
  Hana Vaňová, Vedúca výroby
  Lukáš Košecký, Vodič VZV
  Ivan Spišek, Elektrikár
  Eteka Gemzicka, Dôchodca
  Daniela Chovanova, Technička
  Erika  Klimantová, momentálne bez  práce
  Ivana Mrvova, PCA Peugeot Trnava, momentálne materská dovolenka
  Jana Kobetičová,  Ing., Referent nákupu
  Magda Jurečkova, Zdravotník
  Peter Jurecko, Vojak
  Katarína Gavlakova, žena
  Eva Ruzinska, Materská dovolenka
  Helena Mallesichova, Ing., rodičovská dovolenka
  Božena Pobehová, dôchodkyňa
  Jana Karabova, Ing., terapeut
  ALENA ZEDEKOVA, Obchodný manažér
  Ing. Natália Žilecká, projektantka a matka
  Dana Grmanova, Nezamestnaná
  Elena Šubjaková
  Andrea Babulicova, Účtovnícka
  Katarína Smatlakova, telefonistka
  Mária Flimelová, Dôchodkyňa
  Ingrid Shaffer, Učiteľka
  Bc. Marcela Kompankova, Vedúca tímu
  Daniela Babincova, učiteľka
  Mgr. Katarína Kreutzová, Manažér
  Iveta Palová, Zdravotníčka
  Lenka Pustayová, Kontrolór
  Otakar Pala MVDr., veterinárny lekár
  Jana Bartová, Rodičovská dovolenka
  Lubica Talabova, Administratíva
  Andrea Papp, osobná poradkyňa
  Andrej Smetana
  Jozef Janik, Ing., živnostník
  Iveta Vandlikova, Kadernícka
  Miroslav Dudra Ing., Marketér
  Veronika Adamcova, Dôchodkyňa
  Eleonóra Sahulova, Masérka
  Alžbeta Brutovska, dôchodkyňa

  Martina Chomičová, Učiteľ
  Jana Svýbová, Rodičovská dovolenka
  Ing. Jozef Chomič, Geodet
  Bc. Lehocka Dana, zdravotná sestra
  David Chavko, IT
  Denisa Zontag, Pracovníčka v optike
  Stanislava Lamour, Mgr., Učiteľka
  Viktor Sivkovskyj, Technický pracovník
  Renáta Funakova, Mgr., Psychológ
  Sylvia Hajduová, Účtovník
  Martin Hajdu, Projektový manažér
  Katarína Bedruňová, Opatrovateľka
  Viktória Lehocká, Administratívne práce
  Helena Behranova, Dôchodkyňa
  Ľubomíra Hajduová Mgr, Učiteľka na dôchodku.
  Zuzana Vargová, Živnosť
  Anna Janovickova, MUDr., Lekár
  Pavol Nosko, manager
  JUDr. Martin Čanády, právnik
  Viliam Rajník, Elektrikár
  Silvia Uhrecká, SZČO
  Jana Hromkova, SZČO
  Martina Hitmarova, Mama
  Jana Kandráčová, manažér
  Marianna Grigerova, MUDr., Lekár
  Stanislava Lux, Rodič
  Rastislav Charvat, IT sektor
  Zuzana Vičarova, Kuchárka
  Gabriela Wercholáková, Ing., Administratíva
  Eva Tarabová, Ing., SZČO
  Roman Taraba, manažér
  Alena Mikušová, Mgr., mama dvoch neplnoletých synov
  JUDr. Marcela Kuníková, advokátka
  Dagmar Winklerová, dôchodkyňa
  Darina Ogurčáková, dôchodkyňa
  Róbert Winkler, Konateľ
  Dáša Dananaiová, asistent
  Barbora Zburová, Predavačka
  Peter Bednárik, Ing., technik/programátor
  Oľga Botekova, Referentka
  Danica Skovajsová, Účtovníčka
  Lenka Skovajsová, Asistent generálneho manažéra
  Jana Ferková, Živnostník
  Pavol Nochta, dôchodca
  Dalila Sekaninová, účtovníčka
  Miroslava Nochtova, Ekonóm
  Frederika Hájková, Asistent predaja
  Ing.Peter Kostelničák,CSc, stavebný inžinier
  Graciana Smolkova, vodič
  Lenka Svrčková, Predavačka
  Laco Púček, výsluhový dôchodca
  Vidová Eva, živnostník
  Anton Majer, Dôchodca
  Mária Mrvova, Dôchodkyňa
  Zuzana Pavelkova, Účtovnícka
  Richard Volfl, automechanik
  Veronika Deáková, Ing., Finančná riaditeľka
  Andrea Kaššaiová, Ing., Žena
  Jarmila Viliačiková, dôchodkyňa
  Jana Kontrova, Ing., Matka
  Veronika Danišová, Mgr., Učiteľka
  Lívia Mistríková, právnik
  JUDr. Anna Repková, emeritná sudkyňa
  Ľubomír Kiernos, operátor
  Janka Poľanská, zdravotník
  Monika Lapošová, Mgr., Pedagóg
  Miriama Valentova, mama, security administrator
  Ágnes Jókai, podnikateľka
  Viera Bčinská, ing., babička
  Ladislav Márton, Podnikateľ
  Eva Matkuliaková Mgr., Slobodné povolanie- umelecká tvorba
  Monika Valová, podnikateľ
  Linda Antalová, Mgr., účtovník
  Martina Ravingerova, Magister farmácie
  Denisa Ondrušová, administratíva
  Dominika Mináriková, Materská
  Zoltán Varga, podnikateľ
  Milan Sobol, Mechanik
  Maria Ifcicova, V domácnosti
  Nikola Ifčicová, nezamestnaná
  Cyril Vaňo ing., dôchodca
  Veronika Kvašňáková, Vedúca predajne s obuvou
  Lucia Urbancokova, Office manager
  Miroslava Štěpánkova, Detektívno informačná služba
  Michal Štěpánek, SZČO
  Lýdia Kusa, Mama
  Ing. Aleš Zárybnický, živnostník
  RNDr.Daniela CHROMĪKOVÁ, dôchodca
  Jana Kontrova, Ing., referent
  Ľubica Mrvová, Nezamestnaná
  Zuzana Volnová, administratíva
  Katarina klKostovcikova, Administratíva
  Anna Ferkova, Dôchodkyna
  Zdenka Prochazkova, Matka
  Zuzana Oláhová, Zamestnanec vnútornej prepravy na pošte
  Mária Guštafíková, Dôchodkyňa
  Róbert Hošták, konštruktér
  Pavol Potančok, Mgr., IT Konzultant
  Jana Benedikovičová, Mgr., Obchodník
  Alexandra Kovaničová, senior
  Iveta Košíková, Ing., rodič
  Eva Petruščáková, Skladník
  Marta Bratská, PhDr., sociálna pracovníčka
  Michal Kontra, Ing., konštruktér
  Božena Vitézová, dôchodkyňa
  Lucia Trnkova, Osoba starajúca sa o dieťa do 6 rokov
  Laura Pavelková Bc., Sestra
  Oľga Poláková, Administratívna pracovníčka
  Jana Amenová, Mgr., štátna úradníčka
  Zuzana Kadetová, Čašníčka
  Anna Prskova, Dôchodca
  Michaela Vizváryová, Podnikateľ
  Stanislav Tinka, Ing., ekológ
  Jana Cestická, Rodičovská dovolenka
  Katarina Polanska, Praktická sestra
  Vlasta Dejakova, Project manager
  Lukas Cesticky, Operátor výroby
  Bc.Zuzana Kurotová, práca vo vydavateľstve
  Mária Bečár, Ing., Projektový manažér
  Katarína Kmecova, Rodičovská dovolenka
  Nela Hrivňáková, Práca v logistike
  Adriána Kurtulikova, Slovenska pošta
  Lubica Badurova, Referent
  Mgr. Ivana Janíková, Matka na plný úväzok
  Laura Holková, Operátorka výroby
  Gabriela Melicherová, Referent skladového hospodárstva
  Simona Francistyová, Ing., Účtovníčka
  Jana Šikova, Obsluha ČS
  Stanislava Havránková, Žena
  Bc.Michaela Štítová, Sestra
  Lucia Mažgútová, Predavačka
  Lucia Čalikova, Farmaceut
  Klaudia Friczová, Invalidný dôchodca
  Hana Ďurčeková, Ekonóm
  Tatiana Trojanová, Učiteľ
  Peter Červenka, Skladník
  Maria Kubicová, Ing., učiteľ
  Ivana Palkova, office manazer
  Mgr. Drahoslava Kovárová, Prekladateľka
  JUDr. Stanislav Kovár, advokát
  Vlasta Kožušková, dôchodkyňa
  Zuzana Hermanova, Ing., Pracujúci dôchodca
  Martina Timková, Agroturistika, gastronómia
  Kristína Chochulová, Predavačka
  Jana Mikulášová, Predavačka
  Bernadeta Solárová, Mgr, učiteľka
  Marián Zahradník, Ing., dôchodca, býv. projektant
  Zdenka Kozánková, Železničiarka
  Eva Trojanova, Nákupca
  Magdaléna Adamkovičová, Materská dovolenka
  Maria Wenderlova, Predavač
  Gabriela Svarova, Doručovateľka
  Mária Wenderlová, Floristka
  Lucia Sikoraiova, Vedúci pracovník
  Eva Gajdošová, Predavačka
  Anna Masarovičová, Dôchodca
  Jan Gajdos, Čalúnnik
  Martin Humensky, Robotník
  Anna Humenska, Dôchodkyňa
  Boris Orenič, Ing, zamestnaný
  Alena Gajdošová, Opatrovateľka
  Stanislav Ondrejčík, technik / špecialista produktov
  Branislav Sviecka, Zamestnanec
  Pavel Gallo Dr., dôchodca
  Alexandra Nagyová, účtovníčka
  Mária Martiniaková, Dôchodca
  Darina Kyselová RNDr. PhD., Vysokoškolský učiteľ na dôchodku
  Michal Gallo, Technik
  Ladislav Ďurica, Robotník
  Ľudmila Minková, Dôchodkyňa
  Peter Smetana, Dôchodca
  Anna Vargová, zdravotná sestra
  Tatiana Alakšová MUDr., lekár
  Tereza Šovčíková, Matka
  Ing. Jana Michálková, IT, poradkyňa pri dojčení
  Andrea Metzkerová, Operátor vo výrobe
  Zuzana Machajová, dôchodkyňa
  Bc. Mária Fekete, učiteľka MS v dôchodku
  Michal Prešinský, Bc., obchodný riaditeľ, poslanec mesta Nové Zámky
  Marian Lacko MUDr, lekár, internista
  Stanislava Štulrajterová, Mgr., Učiteľ
  MUDr. Eva Belešová, Lektorka v oblasti osobného rozvoja
  Patrícia Jankovič, Štátna správa – radca
  Oliver Tatarka, IT tester
  Mgr. art. Lucia Pidová, Marketing manager
  Silvia Gažíková Bothová, MUDr., Lekár
  Branislav Gažík, Elektrotechnik
  Laco Kozmann, ZŤP Dôchodca
  Lucia Gulikova, Manager
  Zuzana Kozmann, Asistent predaja
  Adriana Nemčoková, Ing, Štátny zamestnanec
  Andrea Talavaskova, Ing., Freelancer – Projektový manažment
  Lucia Rados, Hrnčiar
  Ing. Robert Pudmericky, Projektový Manager
  Mgr. Juraj Matejovic, obchodný zástupca
  Tamas Fekete, Podnikateľ
  Lenka Strizencova, Predajca
  Petra Kollarova, Rodičovská dovolenka
  Monika Cenigova, Bc, Materská škola
  Marek Gorta, Mechanik
  Katarína Kurillova, Asistentka predaja
  Stanislav Tinka, Ing., SOŠ
  Alena Votavova, SZČO
  Dana Spurná, Prekladateľka
  Peter Šurda, Výživový poradca
  Mgr. Michaela Ďurošková, Liečebný pedagóg
  Miroslav Barcaj,Ing., dôchodca, predtým riaditeľ
  Michaela Štofíkova, Mgr., Učiteľka MŠ
  Judita Árendáš, nákupca
  Patrícia Piškaninová, asistentka učiteľa pre deti s ŠVVP
  Anna Šútovcová Ing., projektant
  Monika Briedoňová, technik
  Magdaléna Chropovská, štátny zamestnanec
  Anna Lejová,Bc., Kaderníčka
  Erich Šegeda, technik
  Veronika Beňová, administratívna pracovníčka
  Mária Paliesková, Žena
  Tatiana Bottová, vychovávateľ
  Jaroslav Paliesek, Dôchodca
  Monika Pastorkova, Pôrodná asistentka
  Lenka Moschova, Materská dovolenka
  Gabriela Kulichová, opatrovateľka
  Ing. Lenka Strharska, Materská dovolenka
  Lucia Vargová
  Vladimir Bajzík, Muž
  Ing.Martina Hojerová, Matka
  Markéta Janoštínová Mgr., Hudobník
  Richard Janoštín, Etnomuzikológ
  Anna Oriskova, Dôchodca
  Filip Gundlach, učiteľ
  Diana Liptakova, Administratíva
  Jozef Kubinec, Operátor CtP
  Ľuboslava Suríniová, Učiteľka
  Jozef Fedák, Ing., programátor-analytik
  Martin Mitz, Manager
  Andrea Czanikova, Ing., SZČO
  Sylvia Smolíková, Mgr., matka
  Nikola Brezovská, Predavačka
  Ján Adamov, Projektant
  Dana Masná, Asistentka
  Anna Klimekova phdr, psychológ
  Patrik Dužek, Obchodník
  Adrián Chocholáček, Podnikateľ
  Katarína Harisová, Mgr., asistentka
  Andrej Hudoba Ing., Konštruktér
  Lucia Cierna Mgr., podnikateľka
  Maria Mackinova, account manager
  Rudolf Machaj, Account Manager
  Eva Kováčovâ, Ing., SZČO
  Ľudevít Kodaj, Dôchodca
  Jana Kodajová, Ing., učiteľka
  Marek Moško, Montér
  Daniela Sakačová-Bender, RD
  Karol Varga, dôchodca
  Michaeala Pusta, SZČO
  Maria Iľkova, Účtovnícka
  Dušan Bednárik, Fitness tréner
  Zuzana Strkáčová, Asistentka
  Daniela Pacher, Matka
  Zdenka Vicová, Reprezentant
  Barbora Cerulikova, materská
  Magdaléna Šalgovičová, mama
  Martina Marana, Mgr., matka
  Jozef Nagy,ing., Veliteľ námornej lode
  Viera Manišová, RNDr., chemik
  Eva Proksova mgr., dôchodkyňa
  Jozef Prokša Ing., dôchodca
  Emilián Hanzèly, technik
  Mgr. Silvia Bašová, verejná správa
  Marina VESELA, elektro inžinier
  Mgr.Viktória Erős, Učiteľka
  Radoslav Lukáč, IT
  Barbara Horvathova, administratíva
  Ivana Kociská, Mgr., Prekladateľka
  Juraj Bais, Ing., Podnikateľ
  Andrej Trtala, Ing., Podnikateľ
  Miroslav Hlúbik, učiteľ
  Simona Hlúbiková, RD
  Katarína Barčiaková, Ing., rodičovská dovolenka
  Andrea Černá, Mgr., ortopedický technik
  Juraj Kováč, Ing., procesný inžinier
  Daniela Hlúbiková, Administratíva
  PETER BIZIK, reprodukčný grafik
  Jozef Bačinský, Ing.arch., architekt
  Juraj Hercek, Ing., IT špecialista
  Martin Kohút, Ing., manažér logistiky
  Eva Janosikova, Mgr., Laborant
  Peter Grožaj, Dôchodca
  Juliana Vanková, Mgr., Matka 4 detí, RD
  Marián Šivara, starosta
  Juraj Olejník, prof. MUDr. PhD, MPH, lekár
  Mgr. Martina Karabová, právnik
  Katarína Reinmann, úradníčka na dôchodku
  Emília Černáková, Zdravotná sestra
  Mgr. Art. Viktoria Rák, Herec
  Zuzana Margitanová, SZČO
  Imrich Bahurek, výsluhový dôchodca
  Daniela Sedlakova, Odborný predajca
  Katarina Grabmeier ing., zdravotník
  Lucia Lódererová, Podnikateľka
  Barbora Majerová, Podnikateľ
  Eva Dóšová, Rodičovská
  Marek Kuruc, logistik
  Martina Ivanová, Osobná brankárka
  Igor Ivan, Vodič
  Barbora Gažová, Materská dovolenka
  Erika Macove, Bc., Sestra, momentálne MD
  Zuzana Kulichová, technológ
  Fruzsina Škvarková, Poľnohospodárstvo
  Mgr. Alexandra Maderkova, Materská dovolenka
  Jana Hnátová, Upratovačka
  Róbert Jarabica, Mgr., nezamestnaný
  Lucia Káčerová, Opatrovateľka
  Daniela Bratská, Mgr., RD
  Katarína Sarnovská, Administratíva
  Ivana Kellnerová, Mgr., Referentka
  Lucia Krnáčová, Rodičovská dovolenka
  Lucia Mikulášiková, Asistent predaja
  Darina Tóthová, Ing., CSc., VŠ pedagóg
  Anna Kalafutová, Opatrovateľka
  Kristína Ďurišová, Ing., Štátna správa
  Hana Tamaškovicova, Invalid
  Zuzana Ritlyová, Mgr., sociálny pedagóg
  Andrea Tkáčová, Konzultant
  Juraj Strnisko, Ing., IT technik
  Katarína Mišotová
  Mgr. Petronela Biksadská, fotografka
  Matej Kadlečík, TECHNIK
  Maroš Pojezdal, Technik
  Nikola Dedinska,Ing., Účtovník- materská
  Anton Bohman, Technik kvality
  Martin Čanády, JUDr., právnik
  Marian Pavlovič, SZČO inštalatér
  Jarmila Kundriková, Ing., podnikateľka
  Lucia Cisárová, administrativa
  Ing.arch.VOJTECH INCZINGER, architekt
  Andrej Hospodár, SBS pracovník
  Simona Krupska, MD
  Vlasta Mutišová, Kaderníčka
  Nikoleta Kasanova, Materská dovolenka
  Darina Friebertová, Domácnosti
  Radka Mutisova, predavačka
  Zuzana Jagerská, Úradník
  Mgr. Martina Bohmová, Učiteľka
  Ingrid Lukáčová, Opatrovateľka
  Lucia Mihokova, Žena
  Anna Hulíková, ID
  Pavel Lukáč, Operátor výroby
  Rastislav Libiak, Čašník
  Mária Libiaková, Dôchodca
  Lucia Branišová, Zdravot. asistent
  Zuzana Tothova, Upratovačka
  Livia Gajdošová
  Adriana Hrnková, Učiteľka
  Bohuslav Hrnko, Vodič
  Monika Majerova
  Veronika Hoštaková, Rodičovská dovolenka
  Anita Kovacikova Leitner, Asistent predaja
  Katarína Novotná, Poštový zamestnanec
  Ing. Peter Jackanin, Príslušník FS
  Miroslava Vlčková, Predavačka
  Marta Haázová, dôchodca
  Mária Chrenekova
  Zuzana Chupáčová, asistentka
  Martina Vozarova, Robotník
  Jana Ivaničová, asistent predaja
  Beata Dušková, Nezamestnaná
  Mirka Hlaváčová, Materská dovolenka
  Ing. Felix Vlček, Vojak v zálohe
  Andrea Medvedova, Skladník
  Peter Malik, Živnostník
  Mária Kánová, Nezamestnaná
  Dana Vodárová, Mgr., Inštruktor sociálnej rehabilitácie
  Dominika Meckova, Nezamestnaná
  Marek Mecko, Konateľ firmy
  Ing. Anna Reiterová, Ekonóm
  Zuzana Navratilova Ing., Bankový špecialista
  Ivana Borgulová, Mgr., Štátny zamestnanec
  Lubyova Eva, Mgr, Samostatný radca
  Dušan Šimek, projektant
  Gabriela Slamková, zdravotná sestra
  Jozef Fronk, Ing., dôchodca
  Ing. Erika Nagy, Administratívny pracovník
  Milena Račkova, Predavačka
  Andrea Lazarová, Technička
  Igor Kupčok, Ing., SZČO
  Ján Potančok, RNDr., experimentálny fyzik, programátor analytik
  Diana Karešová, mama, OZ Mat Work Pilates
  Ivana Istvánová, Referent zúčtovania OZaSZS
  Darina Bizubová, dôchodkyňa
  Monika Nagyova, Ing., Učiteľ
  Milada Uhnak, Masér
  Viktória Kósová, Mgr., Administratíva
  Radka Košková, Predajkyňa
  Tatiana Horňáková, SZČO
  Monika Kováčiková, administratíva
  Ivana Kútiková, Fytoterapeut
  Roman Nagy, technik
  Ľudmila Gundelová, Knihovník
  Edita Maružanova, Administratívny pracovník
  Kristína Lešková, zdravotnícky asistent
  Miroslava Sokolová, Opatrovateľka
  Danka Sokolova, Nezamestnaná-invalidný dôchodca
  Katarína Lejová, MUDr., PhD., lekár

  Martina Jaššová, Materska dovolenka
  Marian Vontorčík, Technik
  Peter Jaššo, Skladník
  Dušan Lukáč, zamestnanec
  Patrik Leško, SZČO
  Zoltán Dániel, vlakvedúci
  Viktoria Danielova, Predavačka
  Maria Seresova, Vlakveduca
  Peter Bernát, Ing, IT špecialista
  Paulina Feriancova, Slobodné povolanie
  Marian Waginger, IT
  Anna Ferkova, Dôchodkyna
  Jan Kostovcik, Logista
  Lucia Pavlovova, Nezamestnana
  Pavel Šulovský, Ing., stavebný inžinier
  Viera Kováčová PhDr., dôchodkyňa
  Miriama Nováková, kaderníčka
  Radka Sarikova, Veduca montaze
  Rastislav Fukas, IT Konzultant
  Jana Augustovicova,Ing, dochodca
  Ján Jakab, Pekár
  Katarina Sotakova, Mgr., administratívny pracovník
  Jarmila Petrusková,Ing., Ekonóm
  Diana Racová, Nezamestnaná
  Róbert Rac, Zivnostnik
  Mgr. Marta Staneková
  Ján Hulík, ID
  vojta fejfar, důchodce
  Nikola Špaňúrova, Makler
  Mária Masárova, Zdrav.sedtra
  Mária Kováčová, Telesales
  Simona Stachová, matka
  Renáta Šipulová, Ing., Policajt
  Matej Šipula, Muž
  Anna Gálová, Učiteľka v materskej škole
  M.A. Mgr. Marian Baranec, manažér
  Iveta Kotulová, Ekonóm
  Helena Zámečníková, Dôchodkyňa
  Slavomír Zámečník, Dôchodca
  Janka Adámková, SZČO
  Kristína Čanády, matka
  Andrea Čepčeková, Ing., Podnikateľka
  Jacqueline Antalova, Operátor výroby
  Pavol Miklík, Ing.
  Daniela Antalova, Ing., Manažér-ka
  Katarína Lifková Mgr., SZČO
  Alexandra Matulíkova, Mgr., Ved.sklad.ev.
  Miroslav Kamenský, Nezamestnaný
  Jana Tothova, OP
  Branislav Vanko, VŠ učiteľ
  Maria Binova, Obchodný referent
  Miroslav Barcaj, Ing., podnikatel
  Michal Mutis, Vodič
  Stanislava Kralikova, Zmenova majstrova
  Jozef Honíšek, Skúšobný technik
  Elena Vetrakova, Asistent
  Lubica Lubekova, marketing
  Monika Petrova, Detska sestra
  Katarína Križanovičova, Mgr., dôchodkyňa (stred. učiteľka)
  Mgr. Zuzana Hajekova, pedagog
  Kristina Tardikova, Ekonom
  Iveta Rakická, Expedient v zdravotníctve
  Daša Tardík,Mgr., Učiteľka
  Renáta Mokrá, Zamestnaná
  Iveta Hlinkova, Nezamestnaná
  Zuzana Wurczellova, zdravotnik
  Andrea Škultéty Szárazová, lekár
  Julius galat, Automechanik
  Patrik Mokrý, Skladník
  Ing. Martin Havránek, technik
  Stanislava Havránková, Predavačka
  Ria Strohmayer, Rizikový manager
  Katarína Cibáková Mgr., Štátna správa
  Tatiana Petrová, Materska dovolenka
  Mária Hronská, Mgr., učiteľka
  Elena Mertinova, ekonom
  Sarah Strohmayer, Študentka
  Jozef Zajasenský Mgr., Manažér
  Tomas valigura, Kameraman
  Ing. Miriam Ayrosa Szárazová, Manažérka
  Erika Motovska Ing., ekonom
  Lara Petrikovičova, Žena
  Roman Petrikovič, Technik
  Mgr. Tatiana Antalová, učiteľka
  Pavel Smutny,RNDr., technik
  Lenka Židiková, Zdravotná sestra
  Peter Fertal, lesnik
  Jaroslav Kováč, Bc., SZČO
  Darina Cupakova, Dôchodca
  Jana Muslová JUDr., Právnička
  Iveta Sukenikova, Skladník
  Michaela Huljaková, Mgr., SZČO
  Mariana Bešenyiová, SZČO
  Ľuboš Bešenyi, Výsluhový dôchodca
  Vladimíra Sedliaková, Invalidný dôchodca
  Janka Žideková, Opatrovatelka
  Milan Štofko, dôchodca
  Zuzana Liptáková, Učiteľka MŠ
  Eva Benkova, Dôchodca
  Elena Škultétyová, Ing., účtovník
  Zuzana Škařupová, Mgr., Učiteľka a arteterapeut
  Lucie Nerglová, Rodičovská „dovolenka“
  Igor Frťala, IT Developer
  mgr.Branislav Gramblicka, konatel,manager
  Michaela Žáčiková, manažerka
  Mgr.Vetonika Kaľavská, Vládna audítorka
  Igor Repkovsky
  Kristína Michalovičová, Szčo
  Lucia Galbava, Admin
  Jana Roig, SZČO
  Martina Marušová, Administrátor
  Julka Bartošová, mama
  Dušan Harvanec, technik
  Peter Zvonček, dôchodca
  Alexander Krbica, Robotník v strojárstve
  Ema Slaninová, nezamestnaná
  Ján Slanina, dôchodca
  Peter Marencak, Ing., podnikateľ
  Mgr. Vladimíra Kosorinská, psychológ

  RNDr. Anna Čechová, dôchodkyňa
  Bc Romana Fromm, Finančná analytička
  Miroslava Jarosova, Matka
  Vladimír Gallo, Predavač
  Adriana Janíčková, Mgr., Liečebná pedagogička
  Andrea Čimborova, matka
  Natalia Uhrinova, Predavacka
  Martina Vladarova Mudr., Lekar
  Lucia Raševová, Skladník/príjemca
  Peter Mohnáczki, Skladník/príjemca
  Michaela Krokavcova Pharm.Dr., farmaceutka
  Sandra Šaling, Ing., Posnikateľka
  Anna Orovčíková, Mgr., sociálna pracovníčka
  Viktor Krokavec, Farmaceut
  Anna Letkova Ing., Dôchodca
  Mgr. Karolína Kurnicka, Psycholog
  Mgr.Mgr. Marianna Rybakova,
  Bc. Silvia Zalcova, materská dovolenka
  Marika Halmová Ing, ekonom
  Andrea Hečková, Mgr., Sestra
  Ing.Lucia Dugovič, Štátny zamestnanec – na RD
  Renáta Schillerová, logistička
  Markéta Vacková, živnostník, matka
  MUDr. Sandra Hanackova, Lekar
  Ing. Veronika Bražinová, ekonóm
  Veronika Pinková, Materská dovolenka
  Edita Miartušová Mgr., tréner
  Zuzana Václavová, Ing., SZČO
  Andrea Mikulová, matka a opatrovateľka
  Kamil Václav, programator, maser
  Hana Žilavá, Upratovačka
  Veronika Babinčáková Bc.,, SZČO
  Kristína Šefčovičová, Ing., študentka PhD.

  Ing. Zuzana Miklešová, Administratíva
  Ľubomíra Babinčáková, vedúca prevádzky
  Lukáš Ďurica, szčo
  Janka Pavlovičová, Office Manager
  Dana Cintulová, SZČO
  Martina Hedmegová, MVDr., mama
  Ing. Michaela Miková, MBA, Finance Manager
  Vladimir Földeši, manažér
  Adriana Foldesiova, manažér
  Katarína Čiderová, Referenf
  Miroslava Juhasova, matka
  Branislav Pestún, Veterán / Predajca stavebnín
  Michaela Vajdikova, Ekonom
  Barbora Chamulová, Žena
  Pavel Marko, Ing., Dôchodca
  Maria Richvalská, Operačná sestra
  Bc.Lenka Salaková, Rádiologický asistent
  Olga libakova, Pomocna vychovavatelka
  Alexander Libak, kuchar
  Oksana Ivanišinová, MVDr., Veterinárna lekárka, homeopatka

  Pavol Fačko, Energetik, monter energetických zariadení
  Miriam Heinrichová, PhD., SZCO
  Helena Forgács Hanzelová, Mgr., Dula
  Henrieta Zelenayová, Ing., SZČO
  Peter Sevcov, IT manager
  Martina Mozsi, Zena
  Martin Kopac, SBS pracovnik
  Jana Kopacova, Ucitelka
  Júlia Gajdošová, Mgr., VŠ zamestnanec
  Jana Judakova, účtovník
  Rudolf Purgat, Mgr., IT
  Miroslav Purgat, IT Infrastructure Administrator
  Jaroslava Šmálová Mgr., Zivnostnicka, momentalne MD
  Roman Matejov, Fotograf
  Erika Filipakova PhDr, Uctovnik
  Simona Remišová, Predavačka
  Andrea Flores, Matka
  Vladimír Jurašík, SZČO
  Ludmila Kosicarova, cukrarka
  Vladimír Sendrey, Obchodník
  Vladimir Čajkovič, Elektrotechnik
  Minarovic Robert, Živnostník
  Ivana Feilerová, Ing., predovšetkým matka
  Peter Strnad, výrobný pracovník
  Jana Dobrovodská, Podnikateĺka
  Jana Hradnanska, Ing, Uctovnik
  Pavol Farkas, SZCO

  Dana Havlickova, Manažér
  Roman Havlíček, SZČO
  Antónia Oľga Valovicova, Dôchodkyňa
  Michaela Drgalova Bc, Nutricny terapeut
  Milan Sobota, SZČO
  Oľga Čajkovicova, Podnikatel
  Emilia Pinterova, Pokladnicka
  Vladimir Cajkovic, SZCO
  Martina Cajkovicova, Mama
  Marta Mičíková, asistent predaja – pokladník
  Martina Begerova, Mgr., PhD., Nezamestnana
  Ing.Božena Hvizdošová, Szco
  Maroš Borza, Ing., úradník
  Lucia Rakovska, Materska
  Adriana Sobeková, Asistentka
  Ján Bezák, Ing., dôchodca
  Erika Struhárová, Ing., účtovník
  Branislav Tomášek, hudobník
  Michal Hlinka, farmár
  Zamecnikova Helena, Dôchodca
  Zoja Mrazekova, Mama 2deti,ktore milujem najviac na svete a nedovolim aby im niekto ublizil
  Hana Mendlová, dôchodkyňa
  DOMINIKA VRÁBLOVÁ, matka
  Mária Múdra, Mgr, štátny úradník
  Peter Múdry, pracovník ochrany
  Edita Samuhelova, Zdravotná sestra
  Martina Vojkovská, Mgr., ucitelka
  Peter Kormos, Szco
  Stanislav Gálik, Závodný hasič
  Ľubomír Závatzký, rušňovodič
  Monika, Inv.dochodca
  Katarína Mihalikova, szčo
  Martina Drozdová, štátna služba – príslušník FS
  Ctibor Strmensky, Vyskumny pracovnik
  Tatiana Dolinajova, Mgr., Vedúca
  Martina Zorničková, SZCO
  Nadežda Geržová, Mgr, Pedagóg
  Silvia Hladeková, asistent
  Jarmila Tomíková Bc., učiteľka
  Mária Ďurišová, Dôchodca
  Mgr. Ingrid Janotková, žena
  Kristopher Greš, žiadne
  Andrea Kozáková, Ing., matka
  Zuzana Orolínová, SZČO
  Mária Mastišová, Administratíva
  Marcela Gondová, Zdravotnícke
  Valéria Schwartzová, Kuchárka
  Zdenka Helmeczyova, Živnostnik
  Ing ivan vesteg, Dôchodca
  Lucia Dedikova, manager
  Andrea Jurikova, Mgr., Pôrodná asistentka
  Ingrid Tomčejová, Predajca
  Anna Ondikova, osobny pokladnik
  Helena Kešelákova, Dôchodca

  Viera Jonasova, manažér
  Katarína Kaščáková, SZČO
  Martina Grujbarova, Vychovávateľka v ŠKD
  Róbert Grujbár, Živnostník
  Jarmila Ráczová, pedagogická asistentka
  Peter Ľupták, Mgr., učiteľ
  Ema Múčková, učiteľka v dôchodku
  Silvia Michelová MUDr., Lekár
  Monika Forgáčová, Ing., IT konzultant
  Ing. Štefan Hrončo, Pekár
  Ľubica Jurašíková, žena
  Simona Kocholová Mgr., HR konzultantka
  eva viragova, učiteľka
  Ľuboš Valach, Manažér
  Alžbeta Valachova, Vedúci predjne
  Angelika Trnovská, Prevadzkovy zamestnanec v skolke
  Alena Gajdošová, Mgr., Učiteľ
  Jana Lojková, Rozvozar
  Richard Lojko, Ing., Vodič vzv
  Samuel Ďuriš, študent
  Štefan Hrončo, Ing., pekár
  Nedim Karaçai, zástanca vakcinácie
  Ing. Mariana Bánska, Finančný manažér
  Daniela Virgovičová, dôchodkyňa
  Tomáš Malcovský, Mgr., colník
  Zuzana Grešková, kultúra
  Silvia Grancová, Ing., ekonómka, mama
  Tomáš Zabó Ing., riaditeľ
  Štefan Dlhoš, meteorológ
  Ľudmila Nagyová, Invalidný dôchodok
  Tatiana Petrová, Materska
  Darina Golecká, administratívna pracovníčka
  Michal Kaizer, Obchodny zastupca
  Marek Nič, právnik
  Romana Filkusová, Mgr., prirodovedec-pedagog
  Ing. Mária Filkusová, ekonóm dôchodkyňa
  Mariana Hanzelová, Ing., ekonómka
  Rudo Vitkovič, emeritní policejní rada
  Tomas Vrabec, Živnostník
  Irena Guzmova, Zdravotnik
  Andrea Mazorova, Bankový pordca
  Katarína Kuklova Hikkerova, Mgr., Učiteľ, momentálne rodičovská dovolenka
  Iveta Dojčiarová, Administratívna pracovníčka
  Mgr. Marián Žingor, Živnostník
  Tomáš Vráb Ing., Konstruktér
  Drahoslava Zacharová, Osobný bankár
  Jana Vrábová, Kaderníčka
  Mária Gálová, Opatrovateľský so synom
  Mária Kolkova, Matka
  Maria Kovacova, Strana matka
  Robert Kolka, Administratívny pracovník
  Jana Mravikova, Ucitelka
  Mgr. Katarína Krčova, Zdr. Sestra
  Viera Drozdová, Účtovníčka
  Miroslav Krč, Stavbar
  Lucia Kanátová, Sestra
  Katarína Volfgangová, Rodičovská dovolenka
  Renata Stancikova, Materská dovolenka
  Stanislava Melichova, nezamestnana
  Erik Melich,BC, Majster odborného výcviku
  Mgr. Martina Obertova, Administrativa
  Veronka Kaliskova, Chyzna
  Adrian Kováč, Manager
  Silvia Melicherova, Nezamestnaná
  Katarína Marko, SZČO
  Elena Abrahamova Ing, Slobodný umelec
  Mgr.Marcela Leskanicova, Zdravotnik
  Jana Filova Bc, Zdravotná sestra
  Jana Tibenská, Živnosť
  Edita Nociarova, Sklárska dizajnérka
  Renáta Stančeková, Ing., ekonómka
  Elena Štefková, RNDr., PhD, Dôchodkyňa (predtym hydrobiologicka na SAV)
  Iveta Obertova, Opatrovatelka
  Lubomir Beno, Ozdobný brusič skla
  Monika Svoreňová, Logistik
  Zuzana lovecka, Kozmeticka
  Zuzana Patrová, Operátor výroby
  Slavka Danková, administrativa
  Lydia Melicherova, Zivnostnik
  Miroslava Herichová, Rodič
  Monika Toronyiova, Nezamestnana
  Patrícia Botkova, krajcirka
  Maria Polakova, Dôchodkyňa
  Monika Gúgľavová, Učiteľka MŠ
  Martina Fiľová Bc., Rodič
  Anna Duchoňová, Bc, ekonóm
  Eva Tisovská Mgr., Sestra
  MVDr. Michaela Nováková, Veterinárna lekárka
  Stanislava Čomorová, Mgr., pedagóg
  Róbert Hanzel, SZČO
  MVDr. Klaudia Luptáková, veterinárny lekár
  Silvia Mayerová, Ing., obchodná manažérka
  Anna Kvasničková, Dôchodkyňa
  Katarina Sudarova,Mgr., učiteľka
  Richard Sporina, Mgr., SZČO

  Stanislava Gregáňová, Asistent menezera predajne
  Zuzana Polackova, Veduca ŠJ
  Darina Beťková, Ing., dôchodkyňa
  Viliam Beťko, Ing., dôchodca
  Mgr. Silvia Sodomová, PhD., psychológ
  Pavol Puškár Mgr., hlavný štátny radca
  Mgr. Andrea Puškárová, PhD., vedec
  Bc.Barbara Lucká, Podnikateľ
  Iveta Mlynáriková, Účtovníctvo
  Mgr. Vladimíra Charvátová, prekladatel-tlmocnik
  Milan Moravec, Ing., IT
  Silvia Moravcová, Ing., Učiteľka, chemička
  Nikol Klimekova, Bc, Žena
  Dávid Bojnanský, IT technik
  Jana Kufčáková, RNDr., PhD., Rodič
  Peter Kendrala, SZČO
  Miroslav Petrák, dôchodca
  Patrik Petreje, Vedúci vyrobí
  Roman Tomašovič, Veduci vyroby
  Ľubica Rakovská, SZČO
  Ing.Alexandra Labdíková, Materska dovolenka
  Michal Benka, Programátor cnc
  Veronika Hricova, Konzultant
  Bc.Anna Banholzer, manažér
  Marek Červený, technológ
  Monika Urbanová, Mgr., Vyšší súdny uradnik
  Elena Mikovčáková, štátny zamestnanec
  Peter Paluš Mgr., administratívny zamestnanc
  Anna Orolínová, Masérka
  Július Korec, SZČO
  Jan Jadlos, Valciar
  Viera Kakšová, Gastronomia
  JUDr. Kristína Markovičová, Právnička
  Valter Thinschmidt, vodič
  Renáta Karchova, Asistentka obchodu a služieb
  Ing. Róbert Žember, Kontraktor
  Katarina Gavlakova, zena
  Veronika Baisova, Manazment
  Radoslav Čičala, lekár
  MUDr. Radoslav Čičala, lekár
  Stanislava Lapková, Asistentka
  Mgr. Helena Čechová, Dôchodkyňa
  Stanislav Čech, Dôchodca
  Michaela Miháľová, Materska dovolenka
  Lukáš Miháľ, Živnosť
  Andrea Gorelková, Účtovníčka
  Mária Babková, Laborant
  Magdaléna Parlagiová, Ing, odborný referent
  Lejla Gúčiková, Žena Matka, trénerka , učiteľka , masérka atd.
  Eva Sediva, Ing., Dochodca
  Zuzana Laučíková Ing., referentka
  Viera Hofierková Ing., adminiatrativa
  Monika Sekova DiS.art, Pedagog
  Zelmira Fabianová, starobna dochodkyna
  Mária Butkovská, RNDr., Nezamestnaná
  Jiri Machala, AČR
  Zlatica Kubiček, sprievodkyňa
  Hana Kamenicka, Dôchodkyňa
  Slavomíra Cíbiková, Účtovníčka
  Tibor Straka, Predajca elektroniky
  Irena Kovácsová, Mgr., pedagóg
  Marta Skalnicka, Opatrovatelka
  Ľubica Gáborová, Manažér
  Jaroslav Malenčík, Hasič záchranár
  Bibiána Lenarcicova Mgr., SZČO
  Peter Repka, Hasič záchranár
  Ingrid Bartušová, Administratívny pracovník
  Ing. Kamila Slašťanová, Manazerka
  Júlia Baroniaková, Mzdová účtovníčka
  Denisa Maoz, Zena v domacnosti
  Ing. Jozef Janác, Systémový poradca v poľnohospodárstve
  Iveta Harviľaková, Ing., referentka
  Veronika Sochuliakova, Marketingový pracovník
  Renáta Porubská, Testovač dps
  Bibiana Kosková, SZČO
  Elena Potengová, Úradník
  Renata Žitná, Koordinátor dopravy
  Denisa Čonková, odborný radca
  Ivana Števanková, účtovníčka, ekonómka
  Jana Voleská, Mgr., pedagóg
  Marta miklosova, Upratovacka
  Zdenka Jirkovská, Mgr., Andragóg
  Peter Matok, Otec
  Jana Stejskalová, Opatrovateľka
  Michaela Matejková, Mgr., SZČO
  Jozef Bereš JUDR., Dôchodca
  Miroslava Praženková, nezamestnaná
  Eleonóra Vargová, JUDr., dôchodkyňa
  Mária Sirvonova, Dôchodkyňa
  Ivana Palkovičová, Sestra
  Mgr. Noemi Truchlá, lektorka
  Dana Truckova, Dôchodkyňa
  Martin Kovalik, Mgr., PhD. študent
  Zuzana Zatloukalová, Ing, Socialná práca
  Martin Tokár, Ing., Technický pracovník
  Alicja Pandy, Pôrodná asistentka
  Mgr. Petra Mareková, Personalistka
  Rudolf Kamenický, dôchodca
  Daniela Herichová, nezamestnaná
  Ivana Ulická, Opatrovateľka v Rakúsku
  Michal Ulický, SZČO -približovanie dreva
  Monika Drechslerová, Predávačka
  Jana Tináková, Materská
  Ing. Ivana Urbánková, Administratívna pracovníčka
  Michal Vallo, Technik
  Zdenka Krajčovičová, Opatrovateľka
  Veronika Veselá, Sestra
  Andrej Strič, Úradník
  Tomáš Políček, Technik
  Miroslav Kasala, Ing., chemický laborant
  Alena Kasalová , PhDr., učiteľka
  Katarína Tóthová, JUDr., štátny zamestnanec
  Jana Barencikova, Opatrovatelka
  RNDr. Ján Kaňák, Fyzik
  Janka Sadlonova, RNDr., Asistentka
  Patrícia Lučanská, JUDr., rodičovskã dovolenka
  Boris Hupka, Vodič špeciálnej techniky.
  Marína Ungerová, szčo
  Daniela Rapavá RNDr., dôchodkyňa
  Lubica Luptakova, Referentka
  Grabmeier Katarina Ing., zdravotníctvo
  Lubír Horník, Špecialosta NDT
  Jana Miková, Mgr., podnikateľka
  Martina Saláková, Ing., Administratívny prac.
  Juraj Horacek, Logista / nakupca
  Mgr. Lucia Kmeťová, pedagóg
  Soňa Berglová, Chem.laborantka
  Viera Hladká, Mgr., Učiteľka
  Peter Šomšák, Vodič
  Marcela Balážová, Nezamestnana
  JUDr.Július Mogin, Výsluhový Dôchodca
  Júlia Horniaková, Operátor výroby
  Michaela Zigova, Opatrovatelka
  Lenka Jalilah, Mgr., PhD., učiteľka, prekladateľka
  Slávia Kaňáková, mzdárka
  Marek MERIAČ, Mgr., Učiteľ , tréner
  Elena Grácová, ekonómka
  Silvia Kvasnicova, Asistentka právneho oddelenia
  Mgr. Viera Haubnerová Hájková, Environmentalistka, podnikateľka
  Ing. Marcel Orszagh, Stavbár
  Viera Petrušková, Pracovný asistent
  Andela Compelova, Dôchodkyňa
  Monika Štepanovská, Interiérový dizajnér
  Viera Kanisova, ucitelka
  Andrea Krajčíová, Matka
  Alena Chovancova, Odborný referent
  Richard Kovács, Calunník opravár
  Alica Smutna, Detská sestra
  Jan Halanda, Mgr, IT špecialista
  Andrea Havlovičová Bc, Konatel
  Gejza Horváth, Dôchodca
  Monika Mojzisova, Zdravotna sestra
  Lenka Hajtášová, Maser
  Marian Šaššak, Manager
  Adela Matej Kučerová, Mgr., Učiteľ
  Adriana Sobekova, Asistentka
  Mgr.Miroslava Semančíková, vysokoškolský pedagóg
  Michal Hodža, podnikateľ
  Mgr. Art Katarina Hodža Peterková, Profesionálny umelec
  Angelika Šabíková, Výtvarník, pedagóg
  Petra Červenáková, Učiteľka v MŠ
  Kinga Lancz, Mgr., Zdravotnik
  Andrea Lukácsová, Predavačka
  Tatiana Banášová, Ing., Terapeutka
  Katarína Vozárová, Mgr., Riaditeľ CPPPaP, ŠP, F- CH
  Alojz Benkovič, Ing., Inžinier chémie
  Barbora Benkovičová, Nezamestnanà
  Ing. Zuzana Miklasova Rusnakova, CRM, EMC, Btoker
  Beata Volsikova, SZCO
  Bc. Veronika Jacková, SZČO
  Mária kohutova, Poštová dorucovatelka
  Juraj Halás, Geodet
  Ján Uhrín, Mgr., dôchodca
  Veronika Kerekešová, Bc., programátorka
  Daniel Novak, Geolog, aktualne Opatrovatel
  Miroslava Tršková, Dôchodkyňa
  Lucia Kralikova, Bc., Kontrolor
  Eva Krištofìkova, Invalidny dôchodca
  Eva Sopčáková, Opatrovateľka
  Marián Uhnák, SZČO
  Janka Janovec, administrativny pracovnik
  Andrea Hornackova, Ing., RD

  Bc. Ján Teodor Gajdoš, študent
  Ivo Babica, Dôchodca
  Petra Šmuhařová, Architekt
  Nedelickí, rodina
  Henrieta Oršulová, Zdravotnícky laborant
  Veronika Piliarová, Matka
  Mária Poliakova, Zdravotná sestra
  Alexandra Longauerová, laborantka
  Stanislava Meszarosova Ing., Podnikateľka
  Eva Olejníková, Ekonomka
  Michaela Javorčeková, Mgr., Špecialista na vzdelávanie a HR
  Jana Petrasova, Finance IT
  Adrián Líška, Mgr., Štátny úradník
  Kristína Dušeková, rodičovská dovolenka
  Andrea Medveďová, Robotnicka
  Jakub Dupak, Robotnik
  Sona Medvedova, Robotnicka
  Peter Medved, Robotnik
  Michaela Dunajská, Pedagogický asistent
  Michal Dunajský, SZČO
  Eva Kráľová, doc. Ing., CSc., VŠ pedagóg – architekt
  Ivana Galandáková, Mama
  Pavel Molnar, udrzbar
  Fleissig Daniel, MUDr., Terapeut
  Monika Chocholačkova, Materska
  Salajka Zdeno, liečiteľ a vynalezca.
  Alena Sklenarikova, dochodca
  Renáta Hlačinová, SZČO
  Denisa Kralikova, Dispecer
  Martina Dufeková, šička
  Ing. Štefan Letko, dôchodca
  Michal Nociar, Bezpečnostný pracovník
  Ing. Zuzana Hermanova, Ekonom
  Ľuba Tomašovičová, Účtovnícka
  Mária Petrásová, Skladník
  Ing. Igor Kozák, Projektový manažér
  Michal Valachovic, Robotník
  Jozef Fila, podnikateľ
  Marcela Kožarová, Matka
  Ildikó Šotkovská, Rodičovský príspevok
  Ing.Dana Trebulova, Dochodkyna
  Erika Hlaváčková, administrativny pracovnik
  Eva Pažitná JUDr., dôchodca
  Anna Selcova, Dochodca
  Martina Šuchorová, Mama
  Marian Marsalek, Szco
  Helena Štrbíková, Učiteľka
  Mária Heribanová, Ing., v dôchodku
  Vladimír Gunda, Úradný prekladateľ
  Viera Nasterová, Ing., SZČO
  Stefania Trento
  Ivan Stanovič, Sukromny podnikatel
  Andrea Lattakova, Opatrovatel
  Eva Synakova, Admin
  Ľuboš Volko, Mgr, Kňaz
  Miroslav Adam Ing., Dispecer
  Ján Fojtík, Elektrotechnik
  Katarína Ftáčeková, Dôchodkyňa
  Marek Jančík, strojár
  Marian Soukup, SZČO
  Valéria Polakovičová, Mgr., arteterapeut
  Mária Lenghartová, Mgr, Szčo
  Mgr.Dana Fabikova, Ucitelka
  Milan Novakov, Ing., Pilot
  Ing.Peter Trenkner, štátny radca
  Karin Burešová, Študent
  Mgr.Elena Bielicka, Mediator
  Monika Minárik Salinská, Čašnička
  Marek Ščasnovič, stavebný inžinier

  Ing. Margita Kmošková, Penzistka
  Alexander Kollár ml., robotník
  Ľubica Gašparíková, rádiologický technik
  Ján Kresan, dôchodca
  Juraj Sádecký, Ing, Projektový manažér, projektant
  jan toth, Inštalatér
  RNDr. Radomír Borgula, dôchodca
  Nikoleta Hluchová, Pracovník v administratíve
  Róbert Majer, Operátor
  Daniel Petro Ing, Inštruktor
  Marek Končír, Ing., programátor
  Vallo Miroslav, Print operator
  Tatiana Barnašová, Ucitelka
  Renáta Betáková, Mgr., tajomníčka
  Vladimír Královič, Administratíva
  Gabriela Kurucová, Mgr., Logistik
  Adriana Laputková, Mgr., študentka
  Michaela Holešová, pedagog
  Anna Kopaničáková, dôchodca
  Ing. Eva Bombarová, ekonómka
  Jana Mokošová, Predavačka
  Roman Juras, Podnikatel
  Ján Šoltés JUDr., advokát
  Tibor Fekete Ing, Podnikateľ
  Alena Polakovičová JUDr., dôchodkyňa
  Michaela Kusá, Účtovník
  Nataša Hofmeisterová, ing., manažer
  Mária Obertová, Zdravotná sestra
  Patrik Slušňák, Študent
  Katarína Pálfiová, Mgr., SZČO
  Mgr Katarina Fuchsbergerova, Podnikateľ
  Beata Solcianska, Marketing manager
  Zora Lagínová, opatrovateľka
  Ing. Gabriel Takáč, Konateľ spoločnosti
  Barbara Baránková, Store sales manager
  Tibor Fronc, SZČO
  Margita Drinkova, Docodkyna
  Mária Bohunická, občan SR
  Jozef Kočiš, Dipl. Ing., ekonóm
  Ivana Galambošová, SZČO
  Maria Hasova, ženská sestra na dôchodku
  Marcela Bartková, F
  Tereza Šuligová, študentka
  Stefania Fabianova, Poštová dorucovatelka
  Mgr. Veronika Jurková, Učiteľka
  Michala Srvátková, Ing., Výživa ľudí
  Roman Pavlik, dôchodca
  Vladimít Lošonský, developer
  Milan Gál Ing., IT odbornik
  Leona Hindická, Klientsky pracovník
  Lenka Szczygielova, finančný sprostredkovateľ
  Marta Jamečná, Ing., nezamestnaná
  Ing. Milena Skaličanová, Koordinátor tréningov- výroba cievnych implantátov
  Monika Zacharová, Ing., manažér
  Jirkovská Zdenka,Mgr., Andragog
  Erik Hruška, Student
  Kataŕna Burdyová JUDr., advokat
  Vladislav Koprna, Ing., technik BOZP a PP
  Darina Horková, Dôchodkyňa
  Martin Sedlák, Vyslúžili dôchodca
  Milena Vallova, Štátny zamestnanec
  milan kerestes, Administrátor
  Vladimíra Hruzova, PharmDr., Lekárnik
  Lubica Dobrovodska, Asistentka
  Ladislav Martin, Manager
  Mária Reková, Ing., dôchodkyňa
  Darina Havrlentová, doc. PhDr. PhD., Vysokoškolský pedagóg
  Juliana kissova, Robotnicka
  Tibor Bodnár, Železničiar
  Zdenko Paluška, grafik v reklame
  Juraj Hruska, Ing, starosta obce
  Ĺuboš Močko, Dôchodca
  Alexandra Ansari, Produktový špecialista
  Jarka Šimkovičová, Ing., dôchodkyna
  Gabriela Bačíková Ing., účtovníčka
  Michal Tomly, Textilný technológ
  Ing. Milan Rafaj, človek
  Marián Mudroch, SZČO
  Ondrej Mentel, SZČO
  Milan HRDINA, vedúci IT oddelenia
  Želmíra Szabóová, Mgr., Učiteľka – zdravotník
  Rastislav Hlavatovic, Manažér QHSE
  Zdenka Luksova, admin. pracovnik
  Andrea Novotova, Market operator
  Adela Kurpasova Ing., Obchodny riaditel
  Zdenka Šuhajdová, opatrovateľka
  Branislav Borsík, Ing., Programátor
  Irena Hubinová Lacušková, Ing., administratíva
  Mudr. Dana Ignjatovicova, PhD, Lekár
  Jozef Piliar, SZČO
  Lukáš Bango, Servisny technik
  Vladimíra Kosorinská Mgr., Psychológ
  Jozef Sedlák, predajca
  Simona Bartošová, Nezamestnana
  Adriana Adamková, UčiteľkaMŠ
  Alois Dvořáček, Ing., odborný referent
  Tomas Bukovinsky, Poistny poradca
  Andrea Korsinszká, Mzdová účtovníčka
  Valeria Livhvarova, vodič MKD
  Andrea Javorská, Tréner
  Gejza Zošťák, Fyzioterapeut
  Jakub Jacečko, MUDr., Mgr., Pravoslávny kňaz, lekár internista
  PaedDr. Martina Krušinská, PhD., vysokoškoslký pedagóg
  OLGA CHRENOVSKA ING., DOCHODCA
  Yvonne Oravcova, Referent
  Ing. Katarína Somogyiová, poradca
  Michaela Vrabcekova, Vedúca oddelenia v obchodnom reťazci
  Ján Bohunický, dôchodca
  Michaela Dunaiova, Terapeutka a dula
  Michaela Izsof, marketing asistant
  Rastislav Šeliga, vedúci projektového týmu
  Zuzana Hučková Mgr., Špecialno-liecebný pedagóg
  Daniela Blaškova Bc., Učitelka MŠ
  Anna Jamrichová, Mama (Rodičovská dovolenka)
  Magdalena Lacová, dôchodkyňa
  Eduard Krnáč, Technik
  Renáta Mišovičová, Predavačka
  Emília Kovačovská, kaderník
  Emília Klučková, Administratívny pracovník
  Patrik Popluhár, Podnikateľ
  PaedDr. Marianna Cigániková, PhD., učiteľka
  Katarína Kuželová, Administratívna pracovníčka
  Vendula Hladníčková, asistent pedagoga
  Andrej Ozogán, Predavač – skladník
  Eleonora Ďurišinová Mvdr., Vet. Lekar
  Katarína Magdžiaková, Nezamestnana
  Vladislav Hrnčár, Ing., pracujúci dôchodca
  Beata Dudomová , PaedDr., Učiteľka, Fyzioterapeutka
  Jana Repiská, Živnostník
  Marek Ochranek, Masér
  Michal Bátori, SZČO prevádzkar
  ladislav hrudal, tréner
  Lucia Jendekova Ing, Administrativa
  Ján Fábry, dôchodca
  Jozef Fric, Dôchodca
  Štefan Pócs, Učitel ZS
  Žanna Gorochovska, Kozmetička
  Gabriela Hodásová, Dôchodkyňa
  Peter Kazík, Elektrotechnik
  Taťána Laputková, Mgr., dôchodkyňa
  Dalibor Kmeť, Správca
  Jaroslav Drotár, Nezamestnany
  Daniel Agh, Ing., Priemyselny inzinier
  Martina Ružiková, Mgr, Učiteľka
  Zuzana Médzárosová, matka
  Dana Grmanova, Knihovnik
  Jana Kuchyňková, Zástupkyňa vedúcej predavačky
  Jozef Dunda, Nezamestnany
  Michaela Mihálková, Predavačka
  Ing. Ivica Štefanidesová, FO podnikateľ
  Mariana Martišová, Krajčírka
  Nadežda Kvaková, RNDr., Učiteľka
  Veronika Babinčáková, farmaceut
  Gabriela Lehocka, Referentka
  Eva Seckarova, Zdravotna sestra
  Silvia Bédiová, asistent predaja
  Mária Mikolášová, Ing., Manažérka
  Michal Čechvala, Ing., otec
  Katarína Szabova, Materská dovolenka
  Romana Slezakova, Mgr., Materska dovolenka
  Lucia Štubňová, referentka
  Peter Banák, Administrativa
  Miroslava Konrádová, Učiteľka
  Jozef Lupták, spravca
  Slávka Kočanová, Ing. ekonóm, profesionálny kouč
  JItka Pejřimovská, důchodce
  Oľga Kancírová SAKHom, Homeopatka
  Lenka Hrbíková, Domáca
  Júlia Dobrocká, Učiteľka v ZUŠ
  Richard Molnár, Inžinier kvality
  Miroslava Máliková, Dôchodca
  Peter Božilov, dôchodca
  RNDr. Naďa Kocková, .
  Roman Frank Bc., Obchodník
  Antónia Zelyczová, ID
  Ivan Režný, živnostník
  ing. Jozef Banáš, manažer
  Zuzana Gregaňová, Mzdová účtovníčka
  Juraj Rác, Ing., odborný zamestnanec v školstve
  Michal Koller, Kuchar
  Ľubomír Urmanič JUDr., Dôchodca
  Eduard Lipa, Dôchodca
  alena omastová, Invalid
  Beata Kyselova, Uctovnicka
  Lucia Svetlana Danišová, Laktačná poradkyňa
  Viera Krumpolcová, administratívno technický pracovník
  Jana Frajková, Mgr., matka
  Ľudmila Harčariková, Dôchodca
  Otília Dudráková, Výrobný pracovník
  Mgr.Art Martina Múdra, Súkromný podnikateľ
  Tatiana Adamcová, Mgr., účtovníčka
  René Rác, Čašník
  Ivana Oberman, Ong, CEL
  Stanislava Koláriková, Matka
  Lukad Vaculka, Zahraničie
  Tomáš Varsík, Technický špecialista
  Roman Slezak Ing., Dochodca
  Adriana Zenonos, Recepcna
  Jaroslav Filiač, Dôchodca
  Radoslav Bednárik, inštruktor
  Andrea Schleifferová, Farmaceutický laborant
  Pavol Stanka, IT
  Roman Osuský, Ing., Manažer
  Martin Glevitzký, Murar
  Jolana Knappova, Predavacka
  Milan Sitár, majiteľ mediálnej agentúry
  Lukas Zaludek, Ing., Sales manager
  Táňa Veščičiková, nezamestnaná
  Lenka Buckuliakova, Pracovnik banky
  Róbert Petrík, skúšobný technik
  Miroslav Švec, SZČO
  Jana Mravova, Administrativa
  Petra Karovičová, Asistentka predaja
  Štefan Rusnák, dôchodca
  Štefan Pekarik, elektrotechnik
  Miroslav Adamko, Hospodár budov
  Nicolas Milúch, Administrátor eshopu
  Jaroslava Baková, Mgr., učiteľka
  Maria Lichvarova, Ing., agronóm
  franjo houdek, dôchodca
  Marek Bohunický, Energetik
  Žofia Pastuchová, Administratíva
  Lenka Večeřová, Operátor
  Milos Masny, podnikatel
  Jaroslav Vida, precovnik velkoobchodu
  Štefan Šuša, Živnostník
  Vladimír Borovička, Ing., vedúci výroby
  Anna Siposova, predavacka
  Dana Kudláčová, Učiteľka
  Igor Cífer, Manažér
  Ruzena Turcinova, Ing., Inzinierka kvality
  Mgr. iuris Bronislava Sameliaková Tagrapová, Lektor
  Elena Migaľová, Opatrovatelka
  Martin Smataník, systémový administrátor
  Martina Jevčičová, Radiologicky technik
  Markéta Makovníková, Administratívny pracovník
  Iveta Heindlova, Referent
  Nikola Culkova, Mgr., Psycholog
  Miriam Horvathova, financny analytik
  Stefan Barus, Zivnostnik
  Monika Mišáková, Účtovníčka
  Ľubica Hudecová, Ing., SZČO
  Anna Golianová, Ing., referentka
  PhDr. Erika Filipáková, účtovníčka
  Emilia vasova, Dochodca
  Monika Blanařová, nezamestnaná
  Iveta Vandlikova, Kadernicka
  Andrej Sobolič, Mgr., učiteľ
  Katarína Kováčová, učiteľka
  Vladimir Bizub Ing, podnikatel
  Alena Stanova, Szčo
  Oldřich Blanař, Vodič v kamiónovej doprave
  Dana Sádovská, mzdová účtovníčka
  Vladimír Prídala, Zvarač
  Katarína Mizeráková, Predavačka
  Marián Kováčik, konateľ
  Kristína Kvasnicová, Stavebný technik
  Beatrica Tuššová, Materská dovolenka
  Albert Kovačovský, výrobný pracovník
  Marcela Ščecinová, Mgr, lektorka
  Žofia Csingerová, Pedikerka
  Ján Varchola Ing., Dôchodca
  miroslav kocúr ing., dôchodca
  Janka Zahumenska, Technik
  Ing. Richard Adamko, Umelecky tatér
  Martina Toroková, Asistentka
  Igor Hristov Ing., Dôchodca
  Juraj Kostrab, Vojak
  Eva Holpitova, Materska dovolenka
  Marek Ščibravý, IT
  Jana Drozdová, Mgr., Administratívne práce
  Pavol Dobrovodský, Poštár
  Slavomíra Cíbiková, Účtovník
  Viktoria Rebecca Hajníková, Učiteľka v materskej škole
  Miroslav Pauli, Dôchodca
  Jaroslav Daniš, Finančná správa
  Veronika Živá, Pedagog
  Mária Majerčikova, Mgr., Účtovník
  Martin Jurek, Bc., Telek. technik
  Jana Konopková, referentka
  Juraj Jankuv, prof., JUDr., PhD., Vysokoškolský učiteľ
  Radovan Topolan, SZČO
  Jaroslav Kmeť, Mgr., učiteľ
  Zuzana Köglovitschová, Mgr., Fyzioterapeut
  Ivana bartova, Projektový manazer
  Júlia Kráľová, Účtovník
  Zuzana Kostrábová, Nezamestnaná
  Táňa Veščičiková JUDr., sudkyňa
  Peter Cehelský, Učiteľ
  Darina Gallova, kuchar
  Juraj Vohnout, Mgr., podnikateľ
  michal vernarec, IT administrátor
  Stefan Posztos, predajca
  Eva Mucenieks, Content manager
  Kornélia Klembarová, Gastro
  Mgr. art. Soňa Sadloňová, fotografka, výtvarníčka
  Miroslav Dvorščák, operátor vo výrobe
  František Bednárik, Strojár
  Peter Franko, Ing, SZČO
  Lucia Sucha, Upratovacka
  milan mancovič, dôchodca
  Mgr. et Mgr. Emília Ferencová, .
  Radoslava Fronkova, Finančný analytik
  Andrea Fafuliaková, Ing., Učiteľka
  Igor Kotvan, Živnostník
  Iveta Henzelyova, spisovateľka
  Boris Vavro, Rusnovodic
  Dominika Husárová, Rodičovská dovolenka
  Karin Granitzová, Nezamestnaná
  Dana Petreje, Administratívny pracovník
  Elena Iszerová, samostatný účtovník
  Katarina Kubikova, Obchodný asistent
  Monika Gondová, Ing, technický pracovník
  Ing Galina Antropova, Ekonom
  Klára Paterová, Účtovníčka
  Ing. Miroslava Pangracova, Rodicovska dovolenka
  Jarmila Eckertová Bc., Ekonom
  melinda zigova, Kadernicka
  Helena Nahacka, Dochodkyna
  Milota Horovcakova, Office manger
  Ján Beňo, Masér
  Alena Pagáčová, dôchodkyňa
  Lubomir kovac PhDr., Podvedeny obcan
  Libor Beták, Servisný technik
  Ines Sepeši, Predavačka
  Juraj Žigray, Človek
  Beláňová Linda, rodičovská dovolenka
  Marian Malák, Dôchodca
  Katarína Hutníkova Ing., dochodca
  Juraj Dvorský, Projektant
  Slavka Kusionova, Nezam.
  Margita Kmošková Ing., Penzistka
  Mgr Terézia Vlčková, Materska
  Grgo Fabijan, Zivnostnik
  Igor Táborecký, maklér
  Ľudmila Bolhová, marketing
  Michaela Mecková,Bc., Rodičovská dovolenka
  Dana Marciova, Administratívna pracovníčka
  Henrieta Zelenayová, Ing, SZČO
  Pavel Novak, dôchodca
  𝗗𝘂𝘀𝗮𝗻 𝗞𝗶𝘀, 𝗗𝗼𝗰𝗵𝗼𝗱𝗰𝗮
  Juraj Koprivnansky, Automechanik
  Jozef Trinacty, THP pracovnik
  Simone Smolinska, Manager
  Marian Hlavan, IT
  Ing. Jozef Šimčík, učitel
  Stanislav Hesek, Podnikateľ
  Milan Široký, programátor
  Jakub Lipták, Traktorista
  Veronika Peskova, Matka
  Ing. Jiri Pavlik, Dochodca
  Martin Adamovič, Majster
  Vladislav Nešpor, Ing., PhD., IT špecialista
  Peter Jalakša, podnikateľ
  Ferjancova Eva Mgr, Uctovnik
  Bc. Martin Kupčo, Realitný maklér
  Ružena Babaríková, Dôchodca
  Mgr. Jana Jendreková, Administrativa, štatna sprava
  Tatiana Podolská, dôchodkyňa
  Veronika Hrabačková, SZČO
  Nikolas Nagy, Špeditér
  Lýdia Juríková, Rôzne
  Mária Juríková, Nezamestnaná
  Jana Dzurillova Ing., SZČO
  Mariana Gáplovská, Štátny zamestnanec
  Marcela Beláková, Vedúca pošty
  Vladimír Mihálka, Robotník
  Marian Šarocký, SZCO
  Mgr. Radovan Nespala, Tréner
  RNDr. BcA. Pavol Bodnár, Hudobník, biochemik
  Tatiana Liptáková, Kontrolor kvality
  Ľubomír Švigár, Mgr., právnik
  Jana Štoselová, podnikateľka
  Erika Majeská, Ing., IT
  Marcel Kováč, IT
  Róbert Oberman, Podnikateľ
  Štefan Kapitančík, revízny technik
  Eva Jiriste ing, Ekonom
  Marianna Frindtová, SZCO
  Jozef Kulich, Vozmajster
  JUDr. Denisa Šoltés Beníšková, SZČO
  Jozef Toperczer, Dôchodca
  Martina Marhevská, administratívny pracovník
  Matúš Pangrác, telekomunikačný technik
  Štefan Švrček, SZČO
  Ľudmila Hunková, Predavačka
  Richard Fekete, Support specialist
  Helena Blehova, Dochodc
  Margita Krnáčová, Nezamestnaná
  Ing. Juraj Baláži, PhD., VŠ učiteľ
  Mária Janštová, Odborný pracovník
  Zuzana Kubová, Ing., Rodičovská dovolenka
  Igor Miklosy, Vodis
  Zuzana Hozhoni, Transformatorka
  Josef Pejřimovský, dochodca
  Kamila Ostrihoňová, dôchodkyňa
  Ingrid Lančaričová, Trener
  Peter Šurda, poradca
  Jozef Matoš, Podnikateľ
  Ing. Peter Ondrej, manažér
  Patrik Zálešák, Podnikateľ
  Iveta Zschäbitzová, Mgr., učiteľka
  Ľubica Vážna, RNDr., dôch.
  Vladimír Cviklovič, doc. Ing. PhD., vedecko-výskumno-pedagogický pracovník
  Zuzana Pavlovic, Statna sprava
  Jana Klinčoková, Ing., Ekonómka
  Slávka Žlnková, Domáca
  Miriam Bohušová, nezamestnaná
  Katarína Imrichova, Lekár
  Meszarosova Jarmila, Opatrovatelka
  Jarmila Zacharová, SZČO
  Janka Fecková, Dôchodkyňa
  Veronika Petrušová, administrativa
  Peter Oslej, živnost
  Martina Antalová, Mgr., Konateľ
  Juraj Chromčo, zamestnanec štátnej správy
  Anna Podravka, Zdravotnícky laborant
  Božena Saganová, Dôchodca
  Viktor Klčo, Robotník
  Daniela Štrbová, Operatorks
  Fero Revaj, stavebný robotník
  Hastikova Barbora, Podnikatel
  Tomáš Trgina, Prof.vojak
  Pavol Vyhlídal Ing., Dôchodca
  Petra Kokyova, Poistovnictvo
  Jozef Plevjak , ING, Elektroinžinier
  Martin Demský, Servisný technik (laboratórna a zdravotnícka technika) a tréner bojových umení
  Marcela Schweitzerová, Administratíva, Strojársky priemysel
  Miroslav Ondruš, Operátor
  Marika Filipeje, Knihovnicka
  Katarína Mravcová, administratívna pracovníčka
  Danica Bezaňuková, Mgr., dôchodkyňa
  Pavel Mackoď, Dôchodca
  Ing. Michaela Mileva, špeditér
  Igor Hruška, Gazda
  Valeria VENGLOVSKA Bc., Technický pracovník vo vedeckom lab.
  Júlia Papčová, Nezamestnaná
  Tomáš Palkovič, Signalista
  Filip Moštenan, Technicky pracovnik
  Pavol Baláž, Ing. CSc., dôchodca
  Olga Subinova, Podnikatelka
  Miloš Goga, Živnostník
  Ing. Jaroslav Kraslan, IT specialista
  Janette Michlik Litvova, Mgr., Manazer
  Jana Dobrocká,PaedDr., učiteľka ZUŠ,dirigentka zborov
  Milan Moško, dochodca
  Lucia Koláriková, opatrovateľka, fyzioterapeutka
  Iveta Michalíková, Ing, Obchodná manažérka
  Mária Pecher Ondrušová, Materská dovolenka (inak pracovník kvality)
  Martina Kotlárová, Administraíva
  Daniel Tekula, Dochodca
  Štefan Rácz, skladník
  Jana Matuchová, dôchodkyňa
  Daniela Ivanova, Os. pokladnik
  Jana Hodosova, SZCO
  Daniel Ivan, Maliar natierač.
  Svrčková Lenka, Predavačka
  Lenka Kanderová, Predavačka
  Imrich Smrtník, Ing., Otec
  Vieroslava Lúčna, Nezamestnaná
  František Hindicky, Čašník
  Zuzana Sánchez, Mgr., žena
  Tomáš Vnučko, živnostnik
  Erika Králová, Rodič, matka na rodičovskom
  Lucia Beganyiova Mgr., ekonom
  Robert Tóth, Odborný predajca
  Igor Hraško, Výživový poradca
  Jan Velek, Tréner, SZČO
  Mudr.Erika Chrenkova, Lekar
  Jozef Šipoš, Operator vyroby
  Viera Bogdanova, ID
  Peter Živý, Ing., Slobodné povolanie – lektor
  Roberta Konopkova, Mgr., IT
  Nikola Kerlik, asistentka riaditeľa
  Andrej Prokopovič, Štátny zamestnanec
  Lívia Hronská, MUDr., lekárka
  Ladislav Pipa, Mgr, telekomunikácie
  Klaudia Mrvová, MD
  Peter Paták, Ing, Technik
  Jana Kočková Ing., Účtovníčka
  Tomáš Ircha, zivnostnik
  Adriana Perželová, Lekárka
  Marcel Majerov, SZČO
  Dominik Fenes, Obchodník
  Ing. Peter Priatka, ekonóm
  Svetlana Mrazova, robotnicka
  Alexandra Bartková, Študentka
  Iveta Moravská, SZČO a matka 2 detí
  Anna Kucová, Dôchodca
  Ing. Paulína Škytová, operational manager
  Michaela Ďurčinová, Upratovačka
  Maroš Janeček, IT specialista
  Elena Danielik Balátová, účtovník
  Pavol Širka, Analytik
  Emília Valachová, dôchodkyňa
  Mária, Lenghartová, Mgr., SZČO, Zdravotná sestra
  Daniela Krajňáková Bc., fyzioterapeut
  Martin Fuchsberger , Ing., Dôchodca
  Bc. Katarína Komancová, Učiteľka
  Elena Salajova, Dochodca
  Martina Dragunová, pedagogička
  Žaneta Remencova, Nezamestnana
  Michaela Mináriková, Materska
  Andrea Viskupová, telesales
  Ľudmila Kurucová, Účtovníčka
  Tomáš Laznovský, Obchodný riaditel
  Katarína Bakytova, Zena
  Eva Beňová, Ing., Administratíva
  Vojtech Petrík, Ing, Záhradník
  Zuzana Moravcikova, Uctovnik
  Anna Brindzakova, Dôchodkyňa
  Zuzana Pavelkova, Financne odd.
  Mária Kotalovä, Dôchodkyňa
  Peter Melicher, Povrchár
  Vojtech Inczinger Ing. Arch, Architekt
  Ivana Vančová, materská dovolenka
  Barbora Milanová, Opatrovnik
  Mária Osvaldová, dôchodca
  Eva Dojčanová, dôchodkyňa
  Dušan Garay, Ing., ekonóm
  Eva Eisnerová Mgr., dôchodkyňa
  Danica Rusnák Borisová, JUDr., riaditeľ firmy
  Peter Oriešek, Elektrotechnik
  Mgr Anita Kostolnaz, Magister Pal.mediciny
  Monika Fabryova, Colný deklarant
  Mário Jurovčík,MUDr., chirurg
  Anna Ivaničova, masér
  Maroš Mirt, Szčo
  Drahomira Moravkova, dôchodca
  Katarina Strakova, Mgr., financny analytik
  Mgr. Martina Čermáková, Vychovávateľka
  Renata Kaiser Rehova MUDr., Zubný lekár
  Lukáš Čillík, Vodič
  Alžbeta Kováčová, Mgr., zdravotná sestra
  Jozef Nepšinský MUDr., nepracujúci dôchodca
  Peter Fecák, Ing., PhD., agronóm
  MONIKA ČULÁKOVÁ, Na materskej
  Petra Klačková, MD
  Vladimír Zachar, dôchodca
  Svetozár Barcaj, Ing, Manager
  Ilona Vrábľová, Bc., máma
  Doc. Dr. Mária IMRICHOVÁ, PhD., Žena
  Ivana Knapcova, Statny zamestnanec
  Slavomír Sopúch, Ing., stavebný inžinier
  Alex Štoselová, umelecká duša
  Ľubomír Mesiarik, muž
  Ladislav Salaj, Dochodca
  Ján DOBEŠ,MUDr., Stomatológ
  Anna Vicianová, Zdravotná sestra
  Valéria Medveďová, Mgr, dôchodkyňa
  Adam Bosák, Mgr. art., Kachliar
  Darina Brehuvová, matka 3 detí
  Zlatica Šnajderová, Dôchodkyňa
  Ivan Dudoma Mgr, Právnik, mediátor, zdravotník
  Laura Jankechová, Dôchodkyňa-babka
  Linda Feketeová, Dr.rer.nat. Mgr., Výskumný pracovník
  Iveta jurcova, Ucitel
  Silvia Gažíková, DoDo na DOT
  Pavol Vnučko, Ing, Rušňovodič
  Jan Stefanides, nákupca
  Kristína Horváthová, Upratovacie služby
  Lucia Bihariova, Upratovačka
  Marta Rusková, dôchodkyňa
  Dominika Cingelová, RD
  Ondrej Kováč, Ing, softvérový architekt
  Eva Feketeová, Dôchodkyňa
  Šáriová Mária, Szco
  Stanislava Präsensová, Ing., IT analytik
  Jana Toronyi, Živnostník
  Veronika Kakarová, Szco
  Miroslava Kleskeňová, Žurnalista
  Alexander Tóth Ing, dôchodca
  Alexandra Kešeľová, Mgr, umelkyňa
  Miroslava Dancova, materska dovolenka
  Katka Strinkova, SZČO
  Jaroslav Miluch, Manager
  Dávid Szabó, grafický dizajnér
  Dušan Gažík, Dozorca výhybiek
  PhDr. Marta Šikrová, dôchodkyňa
  tatiana houdekova, JUDr., právnik
  Katarína Borkova Ing., Učiteľka
  Jana Urbánová, učiteľ
  Miriam Holubová, mgr, byvalá zdr.sestra
  Anna Manthey, RNDr., biolozka
  Ľuboš Slivka, Ing., programátor
  Dusan Trnka, Mgr., Muzske
  Eva Sklenář, dôchodca
  Romana Danihelova, Neuvadzam
  Mgr. Martina Vasko, SZČO
  Deniska Hrušková, MD
  Tatiana Nagyová, Zdravotná sestra
  Jozefína Cviklovičová, Zdravotná sestra
  Jaroslava Maroszová, Ing., PhD., vysokoškolský pedagóg
  Radovan Šepeš, SZČO
  Gabriela Vlčkova, Živnostník
  Zuzana Sliacka, Kozmetička
  Dominika Iszerová, Mgr., administratívna pracovníčka
  Dušan Macko, Vodič
  Nela Hrivňákova, Pracovník v logistike
  Lenka Petrociova, Zdravotnícky zachranar
  Michal Novotny,Ing., technik
  Martin Jánošík, Manažér
  Tibor Bagi, Mgr., učiteľ Tšv , Bio
  Martin Macej BC,, SPRIEVODCA v LK
  Juraj Majtán, SZCO
  Jana Vaškova, Krajčirka
  Ján Silvaj, pilčík
  Michal Bacik, Monter
  Alexandra Varcholova, Ing., Uctovnik
  Martin Heindl, Remeselnik
  Miroslava Nováková, Ekonomka
  DANIELA LUKASOVA, ADMINISTRATIVA
  Jana Segešová, bábkoherec
  Jan Borko, Ozbrojeny prislusnik FS SR
  Peter Rudinec, Statik
  Miroslava Štěpánková, MD
  sylvia hrudalova, SZČO
  Daniela Szabová, Recepčná
  Zuzana Scholzova, Fakturantka
  Jana Závatzká, Ing., Technik BOZP a ŽP
  Silvia Monnot, Terapeutka
  Edita Jaslovska, redaktorka
  Lucia Kubinová, PhD., Poradenstvo, rozvoj osobnosti
  Martina Suránová Ing., ekonom
  Iveta Cíferová, Ing., Ekonomka
  Elena Marcinová, Pracovník prevádzky obchodu
  Jana Beganyiova, Obchodnik
  Jozef Červený, Ing., učiteľ
  Anna Záklasníková, SZČO
  Danka Dvorščáková, opatrovateľka
  Ester Mátéová, Recepcia
  Eva Mišíková, Bc., Administratívny pracovník
  Oľga Krchniakova, dôchodkyňa
  Ingrid HOLOTOVA, Invalidný dôchodca
  Anna Simkova, Zena v domacnosti
  Marek Fridrich, Engineer
  Michal Frťala, Vodič MKD
  Andrej Kubik, Živnostník
  Lucia Parobekova, Učtovník
  Marta Slezakova, RNDr., CSc., dôchodkyňa
  Izabela Bartokova, Ba, Analyst
  Adriana Sklenářová, Mgr., Pedagóg
  Mária Baraniaková, ekonóm
  Martin Sládeček, Ing., Elektrotechnický inžinier
  Ľubomíra Milanová, Szčo
  Adrián Lipták, revízny technik
  František Orel, Živnostník
  Ivona Horváthová, Predavačka
  Jana Pániková, opatrovateľka
  Josef Múdry, Súkromný podnikateľ
  Lubomir Takac, stavebny technik
  Jana Adamovičová, Zdravotná sestra
  Ing. Pavel Šintaj, Vývojový elektrotechnický inžinier
  Pavlina Szalayova Ing., Manager
  Jana Šemetková, Zdravotník
  doc. JUDr.Dušan Korgo,PhD, právnik
  Jana Beniaková, Mzdova učtovnícka
  Helena Kuchta, Fyzioterapeut
  Jarmila Ráczová, pedagogická asistentka
  Ing. Igor Titka, IT sektor
  Stanislav Sobota Ing., technik
  Peter Masteš, Koordinátor logistiky
  Natália Dávidová, Materská dovolenka
  Viera Jastrabanová, Dochodkyňa
  Ivana Hilleard, Zdravotny pracovnik
  Emilia Ruscakova, Md
  Pavol Kasák, stavbár
  Eva Matošová, Dôchodca
  Jakub Kočka Ing., Manažér
  Michal Bachlet, Servisný technik
  Mária Krajčírova, Dôchodkyňa
  Michaela Lužová, Referent
  Viera Barteková, nezamestnaná
  Marta Bíla, Zdravotná sestra
  Tatiana Vargovcakova, SZCO – Fyzioterapeut
  Tibor Čonka, JUDr., advokát
  Marián Ševců, Robotnik
  Jana Večeríková, Dôchodkyňa
  Gabriel Smatana, ing., technik
  Peter Nagy, Strojnik
  Žaneta Ištoková, Lic., ekonóm
  vladimir kralovic, automechanik
  Alena Konečná, administr. pracovník
  Barbora Rakova, SZČO
  Simona Osadska, Učiteľka
  Andrea Bujnova, Predavacka
  Silvia Moravcová, učiteľ
  Eva Kreutzová, Ing., SZČO
  Eva Jánošíková, Administratívna pracovníčka
  Michal Tomáy, SZČO
  Lea Safrankova, Ing., matka
  Michal Jamrich, Policajt
  Eva Ondrejičková, PhDr., Riaditeľka
  Peter Sliacky, Opravár
  Juraj Bartoš, Vedúci výroby
  Hošalová Jana, Manager
  Ivan Rovder, Ing., zamestnanec
  Roman Macasek, Technik
  Marta Polonská, Ing., SZČO
  Alena Kaššayová, Mgr., Aktuár
  Jozef Tabak, ing., dôchodca
  Sára Štoselová, umelec
  Janka Havlíčková, Mgr., podnikateľka
  Jana Hurbaničová, Vychovávateľka
  Marcel Fafuliak, Masér
  Mária Ďurdíková, Dóchodkyňa
  Igor Pecher, Szco
  Lenka Petríková, Ing., administrátor
  Dusan VISELKA, Rentner
  Erika Bartovičová, Ing., bezpečnostný technik
  Renáta Repjaková, Nezamestnaná
  Vladimír Kubovčík, vysokoškolský učiteľ
  Veronika Centková, Materska
  Lucia Balazova, obchodno-technic.manager
  Martin Srvátka, Ing., elektrotechnik
  Diana Matejčíková, učiteľka
  Magdaléna Majzlová, Szco
  Simona Zajacová, Predavačka
  Mária Štrbáková, účtovníčka
  Katarina Truschanova, Md
  Liliana Porubská, Manikérka
  Ľubica Klobušická Ing., Asistentka
  Sláva Silná, Ing., Záhradná architektka
  Tomáš Ostrihoň, Projektant
  Andrea Kerďová, Ing., účtovníčka
  Miriama Uhlik, Na rodicovskej dovolenke
  Mária Dobešová,MUDr, Stomatológ
  Štefan Stefan, Podnikateľ
  Eva Krskova, Ing., MD
  Sylvia Brnová, učiteľka
  Jozef Halagačka, Ing., Elektrotechnik
  Mgr. Silvia Markovičová, RD
  Bohumir Harvan, Ing., Telekomunikačný špecialista
  Alena Miškufová, MOV, pedagogický zamestnanec
  Simona Oslanská, Predavačka
  Zuzana Harčárová, Technik služieb
  Anna Siváková, Ing., acministratívny zamestnanec
  Lucia Kadmon, Na volnej nohe
  Michaela Škultétyová, SZČO
  Jaro Garažia, Asistent predaja
  Robert Prášil , Ing, odb.referent
  Veronika Kalyniv, právnička
  Andrea Hunova, materska
  Lucia Koštialová, medová účtovníčka
  Eva Ružičková Ing, ekonom
  Tomas Drozda, Servisný technik
  Július Gendiar, SZČO
  Jozef Fedák, Ing., Programator – analytik
  Tatiana Bukovinská, ing, Dôchodkyňa
  Anna Kolesárová, Materská dovolenka
  Igor Hireš, elektrotrchnik
  ing. Karol Daučík Ms.c., bytosť
  Oľga Bencelovaolga, dochodkyna
  Adela Faybikova, Obchod
  Silvia Hlavanova, Vychovávateľka, t.č.dôchodkyňa
  Alena Vaculíková, MUDr, mikrobiologička
  Martin Matlovič, IT admin
  Pavol Gubriansky, štatutár spoločnosti
  Pavol Thúroci, Dochoca
  Mgr. Janette Bakajsová, homeopatka
  Bc Daniela Pudleiner Gažová, Opatrovateľka
  RNDr. Elena Korgová, CSc, vš.pedagóg
  Michal Polakovič, dôchodca
  Ivana Luptakova, Back office
  Dagmar Remšíková, Mzdy
  Katka Havranová, účtovníčka
  Lýdia Froncova, SZČO
  Lucia Mažgútová, Inv.dôchodca
  Lucia Fedes, Materská
  Viera Jágerová, Ing, obchodný manažér
  Michal Kubík, živnosť zdravotníctvo,
  Michal Sečkár, Ing., Senior Buyer & CSR
  Katarina Uhrinova, Predavacka
  Pavol Gajdosik, IT
  Martina Revayova, lektorka
  Denisa Novosadova, Farmaceutka
  Branislav Malák, Živnostník

  Ing. Margita Kmošková, Penzistka
  Alexander Kollár ml., robotník
  Ľubica Gašparíková, rádiologický technik
  Ján Kresan, dôchodca
  Juraj Sádecký, Ing, Projektový manažér, projektant
  jan toth, Inštalatér
  RNDr. Radomír Borgula, dôchodca
  Nikoleta Hluchová, Pracovník v administratíve
  Róbert Majer, Operátor
  Daniel Petro Ing, Inštruktor
  Marek Končír, Ing., programátor
  Vallo Miroslav, Print operator
  Tatiana Barnašová, Ucitelka
  Renáta Betáková, Mgr., tajomníčka
  Vladimír Královič, Administratíva
  Gabriela Kurucová, Mgr., Logistik
  Adriana Laputková, Mgr., študentka
  Michaela Holešová, pedagog
  Anna Kopaničáková, dôchodca
  Ing. Eva Bombarová, ekonómka
  Jana Mokošová, Predavačka
  Roman Juras, Podnikatel
  Ján Šoltés JUDr., advokát
  Tibor Fekete Ing, Podnikateľ
  Alena Polakovičová JUDr., dôchodkyňa
  Michaela Kusá, Účtovník
  Nataša Hofmeisterová, ing., manažer
  Mária Obertová, Zdravotná sestra
  Patrik Slušňák, Študent
  Katarína Pálfiová, Mgr., SZČO
  Mgr Katarina Fuchsbergerova, Podnikateľ
  Beata Solcianska, Marketing manager
  Zora Lagínová, opatrovateľka
  Ing. Gabriel Takáč, Konateľ spoločnosti
  Barbara Baránková, Store sales manager
  Tibor Fronc, SZČO
  Margita Drinkova, Docodkyna
  Mária Bohunická, občan SR
  Jozef Kočiš, Dipl. Ing., ekonóm
  Ivana Galambošová, SZČO
  Maria Hasova, ženská sestra na dôchodku
  Marcela Bartková, F
  Tereza Šuligová, študentka
  Stefania Fabianova, Poštová dorucovatelka
  Mgr. Veronika Jurková, Učiteľka
  Michala Srvátková, Ing., Výživa ľudí
  Roman Pavlik, dôchodca
  Vladimít Lošonský, developer
  Milan Gál Ing., IT odbornik
  Leona Hindická, Klientsky pracovník
  Lenka Szczygielova, finančný sprostredkovateľ
  Marta Jamečná, Ing., nezamestnaná
  Ing. Milena Skaličanová, Koordinátor tréningov- výroba cievnych implantátov
  Monika Zacharová, Ing., manažér
  Jirkovská Zdenka,Mgr., Andragog
  Erik Hruška, Student
  Kataŕna Burdyová JUDr., advokat
  Vladislav Koprna, Ing., technik BOZP a PP
  Darina Horková, Dôchodkyňa
  Martin Sedlák, Vyslúžili dôchodca
  Milena Vallova, Štátny zamestnanec
  milan kerestes, Administrátor
  Vladimíra Hruzova, PharmDr., Lekárnik
  Lubica Dobrovodska, Asistentka
  Ladislav Martin, Manager
  Mária Reková, Ing., dôchodkyňa
  Darina Havrlentová, doc. PhDr. PhD., Vysokoškolský pedagóg
  Juliana kissova, Robotnicka
  Tibor Bodnár, Železničiar
  Zdenko Paluška, grafik v reklame
  Juraj Hruska, Ing, starosta obce
  Ĺuboš Močko, Dôchodca
  Alexandra Ansari, Produktový špecialista
  Jarka Šimkovičová, Ing., dôchodkyna
  Gabriela Bačíková Ing., účtovníčka
  Michal Tomly, Textilný technológ
  Ing. Milan Rafaj, človek
  Marián Mudroch, SZČO
  Ondrej Mentel, SZČO
  Milan HRDINA, vedúci IT oddelenia
  Želmíra Szabóová, Mgr., Učiteľka – zdravotník
  Rastislav Hlavatovic, Manažér QHSE
  Zdenka Luksova, admin. pracovnik
  Andrea Novotova, Market operator
  Adela Kurpasova Ing., Obchodny riaditel
  Zdenka Šuhajdová, opatrovateľka
  Branislav Borsík, Ing., Programátor
  Irena Hubinová Lacušková, Ing., administratíva
  Mudr. Dana Ignjatovicova, PhD, Lekár
  Jozef Piliar, SZČO
  Lukáš Bango, Servisny technik
  Vladimíra Kosorinská Mgr., Psychológ
  Jozef Sedlák, predajca
  Simona Bartošová, Nezamestnana
  Adriana Adamková, UčiteľkaMŠ
  Alois Dvořáček, Ing., odborný referent
  Tomas Bukovinsky, Poistny poradca
  Andrea Korsinszká, Mzdová účtovníčka
  Valeria Livhvarova, vodič MKD
  Andrea Javorská, Tréner
  Gejza Zošťák, Fyzioterapeut
  Jakub Jacečko, MUDr., Mgr., Pravoslávny kňaz, lekár internista
  PaedDr. Martina Krušinská, PhD., vysokoškoslký pedagóg
  OLGA CHRENOVSKA ING., DOCHODCA
  Yvonne Oravcova, Referent
  Ing. Katarína Somogyiová, poradca
  Michaela Vrabcekova, Vedúca oddelenia v obchodnom reťazci
  Ján Bohunický, dôchodca
  Michaela Dunaiova, Terapeutka a dula
  Michaela Izsof, marketing asistant
  Rastislav Šeliga, vedúci projektového týmu
  Zuzana Hučková Mgr., Špecialno-liecebný pedagóg
  Daniela Blaškova Bc., Učitelka MŠ
  Anna Jamrichová, Mama (Rodičovská dovolenka)
  Magdalena Lacová, dôchodkyňa
  Eduard Krnáč, Technik
  Renáta Mišovičová, Predavačka
  Emília Kovačovská, kaderník
  Emília Klučková, Administratívny pracovník
  Patrik Popluhár, Podnikateľ
  PaedDr. Marianna Cigániková, PhD., učiteľka
  Katarína Kuželová, Administratívna pracovníčka
  Vendula Hladníčková, asistent pedagoga
  Andrej Ozogán, Predavač – skladník
  Eleonora Ďurišinová Mvdr., Vet. Lekar
  Katarína Magdžiaková, Nezamestnana
  Vladislav Hrnčár, Ing., pracujúci dôchodca
  Beata Dudomová , PaedDr., Učiteľka, Fyzioterapeutka
  Jana Repiská, Živnostník
  Marek Ochranek, Masér
  Michal Bátori, SZČO prevádzkar
  ladislav hrudal, tréner
  Lucia Jendekova Ing, Administrativa
  Ján Fábry, dôchodca
  Jozef Fric, Dôchodca
  Štefan Pócs, Učitel ZS
  Žanna Gorochovska, Kozmetička
  Gabriela Hodásová, Dôchodkyňa
  Peter Kazík, Elektrotechnik
  Taťána Laputková, Mgr., dôchodkyňa
  Dalibor Kmeť, Správca
  Jaroslav Drotár, Nezamestnany
  Daniel Agh, Ing., Priemyselny inzinier
  Martina Ružiková, Mgr, Učiteľka
  Zuzana Médzárosová, matka
  Dana Grmanova, Knihovnik
  Jana Kuchyňková, Zástupkyňa vedúcej predavačky
  Jozef Dunda, Nezamestnany
  Michaela Mihálková, Predavačka
  Ing. Ivica Štefanidesová, FO podnikateľ
  Mariana Martišová, Krajčírka
  Nadežda Kvaková, RNDr., Učiteľka
  Veronika Babinčáková, farmaceut
  Gabriela Lehocka, Referentka
  Eva Seckarova, Zdravotna sestra
  Silvia Bédiová, asistent predaja
  Mária Mikolášová, Ing., Manažérka
  Michal Čechvala, Ing., otec
  Katarína Szabova, Materská dovolenka
  Romana Slezakova, Mgr., Materska dovolenka
  Lucia Štubňová, referentka
  Peter Banák, Administrativa
  Miroslava Konrádová, Učiteľka
  Jozef Lupták, spravca
  Slávka Kočanová, Ing. ekonóm, profesionálny kouč
  JItka Pejřimovská, důchodce
  Oľga Kancírová SAKHom, Homeopatka
  Lenka Hrbíková, Domáca
  Júlia Dobrocká, Učiteľka v ZUŠ
  Richard Molnár, Inžinier kvality
  Miroslava Máliková, Dôchodca
  Peter Božilov, dôchodca
  RNDr. Naďa Kocková, .
  Roman Frank Bc., Obchodník
  Antónia Zelyczová, ID
  Ivan Režný, živnostník
  ing. Jozef Banáš, manažer
  Zuzana Gregaňová, Mzdová účtovníčka
  Juraj Rác, Ing., odborný zamestnanec v školstve
  Michal Koller, Kuchar
  Ľubomír Urmanič JUDr., Dôchodca
  Eduard Lipa, Dôchodca
  alena omastová, Invalid
  Beata Kyselova, Uctovnicka
  Lucia Svetlana Danišová, Laktačná poradkyňa
  Viera Krumpolcová, administratívno technický pracovník
  Jana Frajková, Mgr., matka
  Ľudmila Harčariková, Dôchodca
  Otília Dudráková, Výrobný pracovník
  Mgr.Art Martina Múdra, Súkromný podnikateľ
  Tatiana Adamcová, Mgr., účtovníčka
  René Rác, Čašník
  Ivana Oberman, Ong, CEL
  Stanislava Koláriková, Matka
  Lukad Vaculka, Zahraničie
  Tomáš Varsík, Technický špecialista
  Roman Slezak Ing., Dochodca
  Adriana Zenonos, Recepcna
  Jaroslav Filiač, Dôchodca
  Radoslav Bednárik, inštruktor
  Andrea Schleifferová, Farmaceutický laborant
  Pavol Stanka, IT
  Roman Osuský, Ing., Manažer
  Martin Glevitzký, Murar
  Jolana Knappova, Predavacka
  Milan Sitár, majiteľ mediálnej agentúry
  Lukas Zaludek, Ing., Sales manager
  Táňa Veščičiková, nezamestnaná
  Lenka Buckuliakova, Pracovnik banky
  Róbert Petrík, skúšobný technik
  Miroslav Švec, SZČO
  Jana Mravova, Administrativa
  Petra Karovičová, Asistentka predaja
  Štefan Rusnák, dôchodca
  Štefan Pekarik, elektrotechnik
  Miroslav Adamko, Hospodár budov
  Nicolas Milúch, Administrátor eshopu
  Jaroslava Baková, Mgr., učiteľka
  Maria Lichvarova, Ing., agronóm
  franjo houdek, dôchodca
  Marek Bohunický, Energetik
  Žofia Pastuchová, Administratíva
  Lenka Večeřová, Operátor
  Milos Masny, podnikatel
  Jaroslav Vida, precovnik velkoobchodu
  Štefan Šuša, Živnostník
  Vladimír Borovička, Ing., vedúci výroby
  Anna Siposova, predavacka
  Dana Kudláčová, Učiteľka
  Igor Cífer, Manažér
  Ruzena Turcinova, Ing., Inzinierka kvality
  Mgr. iuris Bronislava Sameliaková Tagrapová, Lektor
  Elena Migaľová, Opatrovatelka
  Martin Smataník, systémový administrátor
  Martina Jevčičová, Radiologicky technik
  Markéta Makovníková, Administratívny pracovník
  Iveta Heindlova, Referent
  Nikola Culkova, Mgr., Psycholog
  Miriam Horvathova, financny analytik
  Stefan Barus, Zivnostnik
  Monika Mišáková, Účtovníčka
  Ľubica Hudecová, Ing., SZČO
  Anna Golianová, Ing., referentka
  PhDr. Erika Filipáková, účtovníčka
  Emilia vasova, Dochodca
  Monika Blanařová, nezamestnaná
  Iveta Vandlikova, Kadernicka
  Andrej Sobolič, Mgr., učiteľ
  Katarína Kováčová, učiteľka
  Vladimir Bizub Ing, podnikatel
  Alena Stanova, Szčo
  Oldřich Blanař, Vodič v kamiónovej doprave
  Dana Sádovská, mzdová účtovníčka
  Vladimír Prídala, Zvarač
  Katarína Mizeráková, Predavačka
  Marián Kováčik, konateľ
  Kristína Kvasnicová, Stavebný technik
  Beatrica Tuššová, Materská dovolenka
  Albert Kovačovský, výrobný pracovník
  Marcela Ščecinová, Mgr, lektorka
  Žofia Csingerová, Pedikerka
  Ján Varchola Ing., Dôchodca
  miroslav kocúr ing., dôchodca
  Janka Zahumenska, Technik
  Ing. Richard Adamko, Umelecky tatér
  Martina Toroková, Asistentka
  Igor Hristov Ing., Dôchodca
  Juraj Kostrab, Vojak
  Eva Holpitova, Materska dovolenka
  Marek Ščibravý, IT
  Jana Drozdová, Mgr., Administratívne práce
  Pavol Dobrovodský, Poštár
  Slavomíra Cíbiková, Účtovník
  Viktoria Rebecca Hajníková, Učiteľka v materskej škole
  Miroslav Pauli, Dôchodca
  Jaroslav Daniš, Finančná správa
  Veronika Živá, Pedagog
  Mária Majerčikova, Mgr., Účtovník
  Martin Jurek, Bc., Telek. technik
  Jana Konopková, referentka
  Juraj Jankuv, prof., JUDr., PhD., Vysokoškolský učiteľ
  Radovan Topolan, SZČO
  Jaroslav Kmeť, Mgr., učiteľ
  Zuzana Köglovitschová, Mgr., Fyzioterapeut
  Ivana bartova, Projektový manazer
  Júlia Kráľová, Účtovník
  Zuzana Kostrábová, Nezamestnaná
  Táňa Veščičiková JUDr., sudkyňa
  Peter Cehelský, Učiteľ
  Darina Gallova, kuchar
  Juraj Vohnout, Mgr., podnikateľ
  michal vernarec, IT administrátor
  Stefan Posztos, predajca
  Eva Mucenieks, Content manager
  Kornélia Klembarová, Gastro
  Mgr. art. Soňa Sadloňová, fotografka, výtvarníčka
  Miroslav Dvorščák, operátor vo výrobe
  František Bednárik, Strojár
  Peter Franko, Ing, SZČO
  Lucia Sucha, Upratovacka
  milan mancovič, dôchodca
  Mgr. et Mgr. Emília Ferencová, .
  Radoslava Fronkova, Finančný analytik
  Andrea Fafuliaková, Ing., Učiteľka
  Igor Kotvan, Živnostník
  Iveta Henzelyova, spisovateľka
  Boris Vavro, Rusnovodic
  Dominika Husárová, Rodičovská dovolenka
  Karin Granitzová, Nezamestnaná
  Dana Petreje, Administratívny pracovník
  Elena Iszerová, samostatný účtovník
  Katarina Kubikova, Obchodný asistent
  Monika Gondová, Ing, technický pracovník
  Ing Galina Antropova, Ekonom
  Klára Paterová, Účtovníčka
  Ing. Miroslava Pangracova, Rodicovska dovolenka
  Jarmila Eckertová Bc., Ekonom
  melinda zigova, Kadernicka
  Helena Nahacka, Dochodkyna
  Milota Horovcakova, Office manger
  Ján Beňo, Masér
  Alena Pagáčová, dôchodkyňa
  Lubomir kovac PhDr., Podvedeny obcan
  Libor Beták, Servisný technik
  Ines Sepeši, Predavačka
  Juraj Žigray, Človek
  Beláňová Linda, rodičovská dovolenka
  Marian Malák, Dôchodca
  Katarína Hutníkova Ing., dochodca
  Juraj Dvorský, Projektant
  Slavka Kusionova, Nezam.
  Margita Kmošková Ing., Penzistka
  Mgr Terézia Vlčková, Materska
  Grgo Fabijan, Zivnostnik
  Igor Táborecký, maklér
  Ľudmila Bolhová, marketing
  Michaela Mecková,Bc., Rodičovská dovolenka
  Dana Marciova, Administratívna pracovníčka
  Henrieta Zelenayová, Ing, SZČO
  Pavel Novak, dôchodca
  𝗗𝘂𝘀𝗮𝗻 𝗞𝗶𝘀, 𝗗𝗼𝗰𝗵𝗼𝗱𝗰𝗮
  Juraj Koprivnansky, Automechanik
  Jozef Trinacty, THP pracovnik
  Simone Smolinska, Manager
  Marian Hlavan, IT
  Ing. Jozef Šimčík, učitel
  Stanislav Hesek, Podnikateľ
  Milan Široký, programátor
  Jakub Lipták, Traktorista
  Veronika Peskova, Matka
  Ing. Jiri Pavlik, Dochodca
  Martin Adamovič, Majster
  Vladislav Nešpor, Ing., PhD., IT špecialista
  Peter Jalakša, podnikateľ
  Ferjancova Eva Mgr, Uctovnik
  Bc. Martin Kupčo, Realitný maklér
  Ružena Babaríková, Dôchodca
  Mgr. Jana Jendreková, Administrativa, štatna sprava
  Tatiana Podolská, dôchodkyňa
  Veronika Hrabačková, SZČO
  Nikolas Nagy, Špeditér
  Lýdia Juríková, Rôzne
  Mária Juríková, Nezamestnaná
  Jana Dzurillova Ing., SZČO
  Mariana Gáplovská, Štátny zamestnanec
  Marcela Beláková, Vedúca pošty
  Vladimír Mihálka, Robotník
  Marian Šarocký, SZCO
  Mgr. Radovan Nespala, Tréner
  RNDr. BcA. Pavol Bodnár, Hudobník, biochemik
  Tatiana Liptáková, Kontrolor kvality
  Ľubomír Švigár, Mgr., právnik
  Jana Štoselová, podnikateľka
  Erika Majeská, Ing., IT
  Marcel Kováč, IT
  Róbert Oberman, Podnikateľ
  Štefan Kapitančík, revízny technik
  Eva Jiriste ing, Ekonom
  Marianna Frindtová, SZCO
  Jozef Kulich, Vozmajster
  JUDr. Denisa Šoltés Beníšková, SZČO
  Jozef Toperczer, Dôchodca
  Martina Marhevská, administratívny pracovník
  Matúš Pangrác, telekomunikačný technik
  Štefan Švrček, SZČO
  Ľudmila Hunková, Predavačka
  Richard Fekete, Support specialist
  Helena Blehova, Dochodc
  Margita Krnáčová, Nezamestnaná
  Ing. Juraj Baláži, PhD., VŠ učiteľ
  Mária Janštová, Odborný pracovník
  Zuzana Kubová, Ing., Rodičovská dovolenka
  Igor Miklosy, Vodis
  Zuzana Hozhoni, Transformatorka
  Josef Pejřimovský, dochodca
  Kamila Ostrihoňová, dôchodkyňa
  Ingrid Lančaričová, Trener
  Peter Šurda, poradca
  Jozef Matoš, Podnikateľ
  Ing. Peter Ondrej, manažér
  Patrik Zálešák, Podnikateľ
  Iveta Zschäbitzová, Mgr., učiteľka
  Ľubica Vážna, RNDr., dôch.
  Vladimír Cviklovič, doc. Ing. PhD., vedecko-výskumno-pedagogický pracovník
  Zuzana Pavlovic, Statna sprava
  Jana Klinčoková, Ing., Ekonómka
  Slávka Žlnková, Domáca
  Miriam Bohušová, nezamestnaná
  Katarína Imrichova, Lekár
  Meszarosova Jarmila, Opatrovatelka
  Jarmila Zacharová, SZČO
  Janka Fecková, Dôchodkyňa
  Veronika Petrušová, administrativa
  Peter Oslej, živnost
  Martina Antalová, Mgr., Konateľ
  Juraj Chromčo, zamestnanec štátnej správy
  Anna Podravka, Zdravotnícky laborant
  Božena Saganová, Dôchodca
  Viktor Klčo, Robotník
  Daniela Štrbová, Operatorks
  Fero Revaj, stavebný robotník
  Hastikova Barbora, Podnikatel
  Tomáš Trgina, Prof.vojak
  Pavol Vyhlídal Ing., Dôchodca
  Petra Kokyova, Poistovnictvo
  Jozef Plevjak , ING, Elektroinžinier
  Martin Demský, Servisný technik (laboratórna a zdravotnícka technika) a tréner bojových umení
  Marcela Schweitzerová, Administratíva, Strojársky priemysel
  Miroslav Ondruš, Operátor
  Marika Filipeje, Knihovnicka
  Katarína Mravcová, administratívna pracovníčka
  Danica Bezaňuková, Mgr., dôchodkyňa
  Pavel Mackoď, Dôchodca
  Ing. Michaela Mileva, špeditér
  Igor Hruška, Gazda
  Valeria VENGLOVSKA Bc., Technický pracovník vo vedeckom lab.
  Júlia Papčová, Nezamestnaná
  Tomáš Palkovič, Signalista
  Filip Moštenan, Technicky pracovnik
  Pavol Baláž, Ing. CSc., dôchodca
  Olga Subinova, Podnikatelka
  Miloš Goga, Živnostník
  Ing. Jaroslav Kraslan, IT specialista
  Janette Michlik Litvova, Mgr., Manazer
  Jana Dobrocká,PaedDr., učiteľka ZUŠ,dirigentka zborov
  Milan Moško, dochodca
  Lucia Koláriková, opatrovateľka, fyzioterapeutka
  Iveta Michalíková, Ing, Obchodná manažérka
  Mária Pecher Ondrušová, Materská dovolenka (inak pracovník kvality)
  Martina Kotlárová, Administraíva
  Daniel Tekula, Dochodca
  Štefan Rácz, skladník
  Jana Matuchová, dôchodkyňa
  Daniela Ivanova, Os. pokladnik
  Jana Hodosova, SZCO
  Daniel Ivan, Maliar natierač.
  Svrčková Lenka, Predavačka
  Lenka Kanderová, Predavačka
  Imrich Smrtník, Ing., Otec
  Vieroslava Lúčna, Nezamestnaná
  František Hindicky, Čašník
  Zuzana Sánchez, Mgr., žena
  Tomáš Vnučko, živnostnik
  Erika Králová, Rodič, matka na rodičovskom
  Lucia Beganyiova Mgr., ekonom
  Robert Tóth, Odborný predajca
  Igor Hraško, Výživový poradca
  Jan Velek, Tréner, SZČO
  Mudr.Erika Chrenkova, Lekar
  Jozef Šipoš, Operator vyroby
  Viera Bogdanova, ID
  Peter Živý, Ing., Slobodné povolanie – lektor
  Roberta Konopkova, Mgr., IT
  Nikola Kerlik, asistentka riaditeľa
  Andrej Prokopovič, Štátny zamestnanec
  Lívia Hronská, MUDr., lekárka
  Ladislav Pipa, Mgr, telekomunikácie
  Klaudia Mrvová, MD
  Peter Paták, Ing, Technik
  Jana Kočková Ing., Účtovníčka
  Tomáš Ircha, zivnostnik
  Adriana Perželová, Lekárka
  Marcel Majerov, SZČO
  Dominik Fenes, Obchodník
  Ing. Peter Priatka, ekonóm
  Svetlana Mrazova, robotnicka
  Alexandra Bartková, Študentka
  Iveta Moravská, SZČO a matka 2 detí
  Anna Kucová, Dôchodca
  Ing. Paulína Škytová, operational manager
  Michaela Ďurčinová, Upratovačka
  Maroš Janeček, IT specialista
  Elena Danielik Balátová, účtovník
  Pavol Širka, Analytik
  Emília Valachová, dôchodkyňa
  Mária, Lenghartová, Mgr., SZČO, Zdravotná sestra
  Daniela Krajňáková Bc., fyzioterapeut
  Martin Fuchsberger , Ing., Dôchodca
  Bc. Katarína Komancová, Učiteľka
  Elena Salajova, Dochodca
  Martina Dragunová, pedagogička
  Žaneta Remencova, Nezamestnana
  Michaela Mináriková, Materska
  Andrea Viskupová, telesales
  Ľudmila Kurucová, Účtovníčka
  Tomáš Laznovský, Obchodný riaditel
  Katarína Bakytova, Zena
  Eva Beňová, Ing., Administratíva
  Vojtech Petrík, Ing, Záhradník
  Zuzana Moravcikova, Uctovnik
  Anna Brindzakova, Dôchodkyňa
  Zuzana Pavelkova, Financne odd.
  Mária Kotalovä, Dôchodkyňa
  Peter Melicher, Povrchár
  Vojtech Inczinger Ing. Arch, Architekt
  Ivana Vančová, materská dovolenka
  Barbora Milanová, Opatrovnik
  Mária Osvaldová, dôchodca
  Eva Dojčanová, dôchodkyňa
  Dušan Garay, Ing., ekonóm
  Eva Eisnerová Mgr., dôchodkyňa
  Danica Rusnák Borisová, JUDr., riaditeľ firmy
  Peter Oriešek, Elektrotechnik
  Mgr Anita Kostolnaz, Magister Pal.mediciny
  Monika Fabryova, Colný deklarant
  Mário Jurovčík,MUDr., chirurg
  Anna Ivaničova, masér
  Maroš Mirt, Szčo
  Drahomira Moravkova, dôchodca
  Katarina Strakova, Mgr., financny analytik
  Mgr. Martina Čermáková, Vychovávateľka
  Renata Kaiser Rehova MUDr., Zubný lekár
  Lukáš Čillík, Vodič
  Alžbeta Kováčová, Mgr., zdravotná sestra
  Jozef Nepšinský MUDr., nepracujúci dôchodca
  Peter Fecák, Ing., PhD., agronóm
  MONIKA ČULÁKOVÁ, Na materskej
  Petra Klačková, MD
  Vladimír Zachar, dôchodca
  Svetozár Barcaj, Ing, Manager
  Ilona Vrábľová, Bc., máma
  Doc. Dr. Mária IMRICHOVÁ, PhD., Žena
  Ivana Knapcova, Statny zamestnanec
  Slavomír Sopúch, Ing., stavebný inžinier
  Alex Štoselová, umelecká duša
  Ľubomír Mesiarik, muž
  Ladislav Salaj, Dochodca
  Ján DOBEŠ,MUDr., Stomatológ
  Anna Vicianová, Zdravotná sestra
  Valéria Medveďová, Mgr, dôchodkyňa
  Adam Bosák, Mgr. art., Kachliar
  Darina Brehuvová, matka 3 detí
  Zlatica Šnajderová, Dôchodkyňa
  Ivan Dudoma Mgr, Právnik, mediátor, zdravotník
  Laura Jankechová, Dôchodkyňa-babka
  Linda Feketeová, Dr.rer.nat. Mgr., Výskumný pracovník
  Iveta jurcova, Ucitel
  Silvia Gažíková, DoDo na DOT
  Pavol Vnučko, Ing, Rušňovodič
  Jan Stefanides, nákupca
  Kristína Horváthová, Upratovacie služby
  Lucia Bihariova, Upratovačka
  Marta Rusková, dôchodkyňa
  Dominika Cingelová, RD
  Ondrej Kováč, Ing, softvérový architekt
  Eva Feketeová, Dôchodkyňa
  Šáriová Mária, Szco
  Stanislava Präsensová, Ing., IT analytik
  Jana Toronyi, Živnostník
  Veronika Kakarová, Szco
  Miroslava Kleskeňová, Žurnalista
  Alexander Tóth Ing, dôchodca
  Alexandra Kešeľová, Mgr, umelkyňa
  Miroslava Dancova, materska dovolenka
  Katka Strinkova, SZČO
  Jaroslav Miluch, Manager
  Dávid Szabó, grafický dizajnér
  Dušan Gažík, Dozorca výhybiek
  PhDr. Marta Šikrová, dôchodkyňa
  tatiana houdekova, JUDr., právnik
  Katarína Borkova Ing., Učiteľka
  Jana Urbánová, učiteľ
  Miriam Holubová, mgr, byvalá zdr.sestra
  Anna Manthey, RNDr., biolozka
  Ľuboš Slivka, Ing., programátor
  Dusan Trnka, Mgr., Muzske
  Eva Sklenář, dôchodca
  Romana Danihelova, Neuvadzam
  Mgr. Martina Vasko, SZČO
  Deniska Hrušková, MD
  Tatiana Nagyová, Zdravotná sestra
  Jozefína Cviklovičová, Zdravotná sestra
  Jaroslava Maroszová, Ing., PhD., vysokoškolský pedagóg
  Radovan Šepeš, SZČO
  Gabriela Vlčkova, Živnostník
  Zuzana Sliacka, Kozmetička
  Dominika Iszerová, Mgr., administratívna pracovníčka
  Dušan Macko, Vodič
  Nela Hrivňákova, Pracovník v logistike
  Lenka Petrociova, Zdravotnícky zachranar
  Michal Novotny,Ing., technik
  Martin Jánošík, Manažér
  Tibor Bagi, Mgr., učiteľ Tšv , Bio
  Martin Macej BC,, SPRIEVODCA v LK
  Juraj Majtán, SZCO
  Jana Vaškova, Krajčirka
  Ján Silvaj, pilčík
  Michal Bacik, Monter
  Alexandra Varcholova, Ing., Uctovnik
  Martin Heindl, Remeselnik
  Miroslava Nováková, Ekonomka
  DANIELA LUKASOVA, ADMINISTRATIVA
  Jana Segešová, bábkoherec
  Jan Borko, Ozbrojeny prislusnik FS SR
  Peter Rudinec, Statik
  Miroslava Štěpánková, MD
  sylvia hrudalova, SZČO
  Daniela Szabová, Recepčná
  Zuzana Scholzova, Fakturantka
  Jana Závatzká, Ing., Technik BOZP a ŽP
  Silvia Monnot, Terapeutka
  Edita Jaslovska, redaktorka
  Lucia Kubinová, PhD., Poradenstvo, rozvoj osobnosti
  Martina Suránová Ing., ekonom
  Iveta Cíferová, Ing., Ekonomka
  Elena Marcinová, Pracovník prevádzky obchodu
  Jana Beganyiova, Obchodnik
  Jozef Červený, Ing., učiteľ
  Anna Záklasníková, SZČO
  Danka Dvorščáková, opatrovateľka
  Ester Mátéová, Recepcia
  Eva Mišíková, Bc., Administratívny pracovník
  Oľga Krchniakova, dôchodkyňa
  Ingrid HOLOTOVA, Invalidný dôchodca
  Anna Simkova, Zena v domacnosti
  Marek Fridrich, Engineer
  Michal Frťala, Vodič MKD
  Andrej Kubik, Živnostník
  Lucia Parobekova, Učtovník
  Marta Slezakova, RNDr., CSc., dôchodkyňa
  Izabela Bartokova, Ba, Analyst
  Adriana Sklenářová, Mgr., Pedagóg
  Mária Baraniaková, ekonóm
  Martin Sládeček, Ing., Elektrotechnický inžinier
  Ľubomíra Milanová, Szčo
  Adrián Lipták, revízny technik
  František Orel, Živnostník
  Ivona Horváthová, Predavačka
  Jana Pániková, opatrovateľka
  Josef Múdry, Súkromný podnikateľ
  Lubomir Takac, stavebny technik
  Jana Adamovičová, Zdravotná sestra
  Ing. Pavel Šintaj, Vývojový elektrotechnický inžinier
  Pavlina Szalayova Ing., Manager
  Jana Šemetková, Zdravotník
  doc. JUDr.Dušan Korgo,PhD, právnik
  Jana Beniaková, Mzdova učtovnícka
  Helena Kuchta, Fyzioterapeut
  Jarmila Ráczová, pedagogická asistentka
  Ing. Igor Titka, IT sektor
  Stanislav Sobota Ing., technik
  Peter Masteš, Koordinátor logistiky
  Natália Dávidová, Materská dovolenka
  Viera Jastrabanová, Dochodkyňa
  Ivana Hilleard, Zdravotny pracovnik
  Emilia Ruscakova, Md
  Pavol Kasák, stavbár
  Eva Matošová, Dôchodca
  Jakub Kočka Ing., Manažér
  Michal Bachlet, Servisný technik
  Mária Krajčírova, Dôchodkyňa
  Michaela Lužová, Referent
  Viera Barteková, nezamestnaná
  Marta Bíla, Zdravotná sestra
  Tatiana Vargovcakova, SZCO – Fyzioterapeut
  Tibor Čonka, JUDr., advokát
  Marián Ševců, Robotnik
  Jana Večeríková, Dôchodkyňa
  Gabriel Smatana, ing., technik
  Peter Nagy, Strojnik
  Žaneta Ištoková, Lic., ekonóm
  vladimir kralovic, automechanik
  Alena Konečná, administr. pracovník
  Barbora Rakova, SZČO
  Simona Osadska, Učiteľka
  Andrea Bujnova, Predavacka
  Silvia Moravcová, učiteľ
  Eva Kreutzová, Ing., SZČO
  Eva Jánošíková, Administratívna pracovníčka
  Michal Tomáy, SZČO
  Lea Safrankova, Ing., matka
  Michal Jamrich, Policajt
  Eva Ondrejičková, PhDr., Riaditeľka
  Peter Sliacky, Opravár
  Juraj Bartoš, Vedúci výroby
  Hošalová Jana, Manager
  Ivan Rovder, Ing., zamestnanec
  Roman Macasek, Technik
  Marta Polonská, Ing., SZČO
  Alena Kaššayová, Mgr., Aktuár
  Jozef Tabak, ing., dôchodca
  Sára Štoselová, umelec
  Janka Havlíčková, Mgr., podnikateľka
  Jana Hurbaničová, Vychovávateľka
  Marcel Fafuliak, Masér
  Mária Ďurdíková, Dóchodkyňa
  Igor Pecher, Szco
  Lenka Petríková, Ing., administrátor
  Dusan VISELKA, Rentner
  Erika Bartovičová, Ing., bezpečnostný technik
  Renáta Repjaková, Nezamestnaná
  Vladimír Kubovčík, vysokoškolský učiteľ
  Veronika Centková, Materska
  Lucia Balazova, obchodno-technic.manager
  Martin Srvátka, Ing., elektrotechnik
  Diana Matejčíková, učiteľka
  Magdaléna Majzlová, Szco
  Simona Zajacová, Predavačka
  Mária Štrbáková, účtovníčka
  Katarina Truschanova, Md
  Liliana Porubská, Manikérka
  Ľubica Klobušická Ing., Asistentka
  Sláva Silná, Ing., Záhradná architektka
  Tomáš Ostrihoň, Projektant
  Andrea Kerďová, Ing., účtovníčka
  Miriama Uhlik, Na rodicovskej dovolenke
  Mária Dobešová,MUDr, Stomatológ
  Štefan Stefan, Podnikateľ
  Eva Krskova, Ing., MD
  Sylvia Brnová, učiteľka
  Jozef Halagačka, Ing., Elektrotechnik
  Mgr. Silvia Markovičová, RD
  Bohumir Harvan, Ing., Telekomunikačný špecialista
  Alena Miškufová, MOV, pedagogický zamestnanec
  Simona Oslanská, Predavačka
  Zuzana Harčárová, Technik služieb
  Anna Siváková, Ing., acministratívny zamestnanec
  Lucia Kadmon, Na volnej nohe
  Michaela Škultétyová, SZČO
  Jaro Garažia, Asistent predaja
  Robert Prášil , Ing, odb.referent
  Veronika Kalyniv, právnička
  Andrea Hunova, materska
  Lucia Koštialová, medová účtovníčka
  Eva Ružičková Ing, ekonom
  Tomas Drozda, Servisný technik
  Július Gendiar, SZČO
  Jozef Fedák, Ing., Programator – analytik
  Tatiana Bukovinská, ing, Dôchodkyňa
  Anna Kolesárová, Materská dovolenka
  Igor Hireš, elektrotrchnik
  ing. Karol Daučík Ms.c., bytosť
  Oľga Bencelovaolga, dochodkyna
  Adela Faybikova, Obchod
  Silvia Hlavanova, Vychovávateľka, t.č.dôchodkyňa
  Alena Vaculíková, MUDr, mikrobiologička
  Martin Matlovič, IT admin
  Pavol Gubriansky, štatutár spoločnosti
  Pavol Thúroci, Dochoca
  Mgr. Janette Bakajsová, homeopatka
  Bc Daniela Pudleiner Gažová, Opatrovateľka
  RNDr. Elena Korgová, CSc, vš.pedagóg
  Michal Polakovič, dôchodca
  Ivana Luptakova, Back office
  Dagmar Remšíková, Mzdy
  Katka Havranová, účtovníčka
  Lýdia Froncova, SZČO
  Lucia Mažgútová, Inv.dôchodca
  Lucia Fedes, Materská
  Viera Jágerová, Ing, obchodný manažér
  Michal Kubík, živnosť zdravotníctvo,
  Michal Sečkár, Ing., Senior Buyer & CSR
  Katarina Uhrinova, Predavacka
  Pavol Gajdosik, IT
  Martina Revayova, lektorka
  Denisa Novosadova, Farmaceutka
  Branislav Malák, Živnostník
  Eva Trnovska, Rozpoctarka
  Júlia Danajová, admin
  Romana Šerfelová, Vedúca v OZ
  Peter Pirohar, operator systemu (energetika)
  Filip Ivan, Kuchár
  Mgr. Eduard Kopča, príslušník PZ
  Zuzana Majerová, Žena
  Klaudia Horňáková, Rodičovská dovolenka
  Simona Kopčová, Matka
  Róbert Turanský, Policajt
  Jana Didičová, učiteľka
  Eva Brozmanova, Opatrovateľka
  Viktória Didičová,Mgr.art, Učiteľ
  Nina Kasperova, Ing., SZČO
  Martina Ďanovská, Mgr., administratíva
  Mgr. Katarína Králiková, PhD., vyštudovaná právnička, právna filozofka, umelkyňa; teraz v soc.službách v ČR

  Tomáš Végh, živnostník
  Hana Véghová, nezamestnaná
  Mária Patáková, Mgr., Učiteľka
  Peter Franko, Ing, SZČO
  Richard Pittner JUDr., obchodný riaditeľ
  Ing. Ján Málek, dôchodca
  Miroslav Novák, Bc., vodič
  Katarína Žilová, Dôchodca
  Anna Špirkova, dochodca
  Iveta Kojdová, ekonómka
  František Gabriš, Vedúci prevádzky, predaj
  Jaroslava Canon, Ing., ekonómka
  Radovan Kapusta, Mgr., Štátny zamestnanec
  Marian Lichvar, vodič MKD
  Vladimír Žila, Administratíva
  Lenka Kozáková, zdravotná sestra
  Daeina Mikušová,Ing., SZČO
  Stefan Kinsky, Dochodca
  Ružena Kinska, Dochodkyna
  Tatiana Repáňová, Bc., Administratíva
  Jozef Repáň, Ing., Manager
  Ivana Hrabčáková, Laborantka
  Rymarenko Alexander, Servisný technik
  Ľubomir Hrabčák, Živnostník
  Branislav Vilin, nákup-predaj
  Ing. Katarína Szaniszlová, Materská dovolenka
  Maria Macankkva, Dochodca
  Vladimíra Kosorinská, Psychológ
  Zuzana Trizňova, Manažér
  Zuzana Baloghová, Mgr., pedagóg
  Michaela Holešová, RNDr., PhD., Vysokoškolský učiteľ
  Robert Kosec, Obchodník
  Martina Ainikkamäki, Homeopat, Laktačná poradkyňa
  Mária Hložná, pracovník reklamačného oddelenia
  Petra Vojtekova, konateľka s.r.o.
  Gabriela Pavlikova, Predavačka
  Mgr. Pavol Šedivý, Policajt
  Anna Buliaková, Ing., štátny zamestnanec
  Adriana Dolgová, Nezamestnana
  Maria Baraniakova, Ekonomka
  Veronika Bieliková, Laminator
  Kiara Máliková, Referent
  Jozef Kinčeš, Invalidný dôchodca
  Mgr. Aurélia Prasličková, LL.M, Právnik
  Renáta Soušková, Obchodná asistentka
  Alena Patacikova, Vodička autobusu
  Sandra Žilinčíková Mgr, Manager
  Eva Lifková, Dôchodca
  Marianna Šablo á, Samoplatca
  Iveta Kmetíková, PaedDr., Učiteľka
  Ing. arch. Zuzana Agová, Obuvnik
  Radovan Rimak, muž
  Alena Olekšáková Mgr., štátny zamestnanec
  Eva Holtáková Mgr., szčo
  Ľuboš Bezák, administratíva
  Róbert Najner, Robotník
  Igor Šipeki, Szčo
  Štefan Nágel, Technik
  František Kramár, technik , koordinánor Atómové elektrárne
  Marta Cselárová, Dôchodca
  Marcela Sisolakova, Administratíva
  Viera Gresset, Mgr., prekladateľka
  Renata Michnova, Predavačka
  Marcela Rusiňaková, SZČO
  Zuzana Šimová, JUDr.,PhD.,LL.M., Advokát
  Irena Mery, MBA, MAMA a quality engineer
  Zuzana Vajdová, fotografka
  Veronika Bryndzová, Mgr., nezamestnaná
  Daniela Vašková, samostatný odborný referent
  Mgr.art. Lucia Miháliková, Menezment a administrativa
  Erik ELEK, Ing., SZČO
  Drahoš Čurda, Prevádzkovateľ
  Zuzana Chromá, Mgr., Farmaceut
  Daniela Dyntárová, Farmaceutický laborat s atestáciou
  Liliana Lincová, dôchodkyňa
  Lada Horňáková, orientalistka
  Darina Kováčiková, Mgr., stará mama, dôchodkyňa
  Ladislav Kováčik, Dr., starý otec, dôchodca
  Lucia Bacíková, Neuvedené
  Nina Bednarikova, fotografka
  Matej Šmehyl, zivnostnik
  Ivan Tomáň, živnostník – remeselník
  Soňa Tomáňová, referent
  Ingrid Olejová, Vychovavatelka
  Romana Filkusová, prirodovedec-pedagog
  Milan Blažíček, ing., elektrotechnický inžinier
  Jana Blažíčková Mgr., učiteľka ZŠ